Viisaus ja oppiminen -tiimi


Monitieteisessä ryhmässä, joka on alansa ensimmäinen Suomessa,  tutkitaan aikuisen viisauden kehitystä eri ilmenemismuodoissaan. Tutkijat ovat usealta eri tieteenaloilta: korkeakoulupedagogiikka, kasvatustiede, kehityspsykologia, filosofia, kasvatuksen historia ja informaatioteknologia. Ryhmässä on mukana myös aikuiskouluttajia. Tiimissä tarkastellaan viisautta seuraavista näkökulmista: kuinka sitä tutkitaan, kehitetään ja opetetaan sekä opitaan ja millaisiin kasvatuksellisiin ilmiöihin sillä viitataan. Viisauden kehittyminen ja oppiminen nähdään elämänkulullisena ja monimuotoisena ilmiönä. Tutkimusote on vahvasti humanistis-filosofinen ja teoreettinen, määrällisen ja laadullisen tukimuksen rinnalla. 

Alimpana sivulla on valikoituja tutkimuksia ryhmän jäseniltä. Tutkimus on keskittynyt seuraaville alueille

 • viisauden kognitiivisen kehityksen komponentti (ns. postformaali ajattelu)
 • kasvatuksen historia (erityisesti Comeniuksen ajatukseen elämästä viisastumisen kouluna)
 • käytännöllinen viisaus (phronesis) 
 • korkeakoulutuksessa sovellettava viisauspedagogiikka
 • dialogisuus ja viisaus (sokraattinen ja bohmilainen dialogi)
 • yliopisto-opiskelijoiden henkilökohtaiset kokemukset viisastumisesta
 • viisaus ja oppiminen yliopistossa

Tiimin jäsenet

Väitöskirjaopiskelijat

Pro gradu-opiskelijat 

 • Juho-Pekka Maunula
 • Elina Paananen
 • Nelli Sirkemaa

Kansainvälinen yhteistyö 

Valikoituja julkaisuja

 • Geeraerts, K., Tynjälä, P., & Heikkinen, H. 2018. Inter-generational learning of teachers : what and how do teachers learn from older and younger colleagues? European Journal of Teacher Education, 41 (4), 479-495.
 • Hämäläinen M. 2018. Suspending judgement – ethical English dialogue skills for working life. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9 (3).
 • Hämäläinen, M. & Kallio, E. 2019 Learning dialogue in higher education english course. In  Garrett, P. & Penwell, P. (Eds) The world needs dialogue! One: Gathering the Field. Glasgow, UK: Dialogue Publications. 
 • Heikkinen, H. 2018. Education, Work and Life. In C. Edwards-Groves, P. Grootenboer, & J. Wilkinson (Eds.), Education in an Era of Schooling : Critical perspectives of Educational Practice and Action Research. A Festschrift for Stephen Kemmis. Dordrecht: Springer, 79-90.
 • Heikkinen, H., & Huttunen, R. 2017. "Mitä järkeä?": kasvatuksen tietoperusta ja rationaalisuus ["What’s the sense?": The knowledge base and rationality of education]. In A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (Eds.), Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa [Hopes and reality: Education in constructing participation and learning]. Suomen kasvatustieteellinen seura, 31-58.
 • Heikkinen, H., Huttunen, R., & Pesonen, J. 2012. Liikuntakasvatuksen eetos. (The ethos of physical education.) Liikunta & Tiede, 49 (6)
 • Heikkinen, H., Kiilakoski, T., Huttunen, R., Kaukko, M. & Kemmis, S. 2018. Koulutustutkimuksen arkkitehtuurit [The architectures of educational research]. Kasvatus, 49 (5), 368–383.
 • Kallio, E. & Liitos, H.M. 2008. Tarvitaanko postformaalin ajattelun käsitettä? [Is the concept of postformal thinking necessary?] Psykologia, 2, 108-121
 • Kallio, E. (Ed.) 2016 (1-6 reprints, plus electronic edition 2017). Aikuisuuden ajattelun kehitys [Development of thinking in adulthood]. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja (FERA), 71.
 • Kallio, E. 1993. Postformaali ajattelu: aikuisuuden uusi kehitysvaihe? [Postformal thinking: a new stage of adult development?] Psykologia 1993 (2), 108‑112.
 • Kallio, E. 2001. Reflections on the modern mass university and the question of the autonomy of thinking. In J. Välimaa (ed.), Finnish higher education in transition. Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research, pp 73‑90.
 • Kallio, E. 2011. Integrative thinking is the key: an evaluation of current research into the development of thinking in adults. Theory & Psychology 21, 6, 785-801.
 • Kallio, E. 2014. Kuinka moneus muuttuu ykseydeksi: integroinnin teema aikuisuuden kehityspsykologisissa malleissa [How plurality turns into unity: The theme of integration in psychological models for adult development]. In Heikkinen, A. & Kallio, E. (Eds.), Aikuisten kasvu ja aktivointi [Growth and activation of adults]. Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (Heikkinen, A., Tuomisto, J., Rinne, R., Jauhiainen, A., Kantasalmi, K. & Nest, M., Serie Eds), Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, Tampere University Press.
 • Kallio, E. 2015. From causal thinking to wisdom and spirituality: some perspectives on a growing research field in adult (cognitive) development. Approaching Religion, 5, 2, 27-41.
 • Kallio, E. 2016 Aikuisuuden ajattelun modernin tutkimuksen laaja kenttä ja nykytila [The broad field and state of the art in modern research on the development of adult thinking]. In Kallio, E. (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa [Development of thinking in adulthood]. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja (FERA), pp.15-55.
 • Kallio, E. 2018 Ahneus ja viisaus [Greed and wisdom].  Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 33 (4), 13.
 • Kallio, E 2018 Sisäisen työskentelyn  armollisuudesta [The mercifulness of mental self-development]  Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 33 (5), 35
 • Päivi Tynjälä, Eeva K. Kallio & Hannu L. T. Heikkinen (2020) Professional Expertise, Integrative Thinking, Wisdom and Phronēsis. In  Eeva K. Kallio (Ed.) Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning.  Routledge
 • Hannele Seppälä, Sari Lindblom & Eeva K. Kallio (2020) Integrating Epistemic Knowledge and Logical Reasoning Skills in Adult Cognitive Development. In  Eeva K. Kallio (Ed.) Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning.  Routledge
 • Eeva K. Kallio (2020) From Multiperspective to Contextual Integrative Thinking in Adulthood: Considerations on Theorisation of Adult Thinking and Its Place as a Component of Wisdom. In  Eeva K. Kallio (Ed.) Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning.  Routledge
 • Eeva K. Kallio (Ed.) (2020) Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning Routledge
 • Pirjo Ståhle, Laura Mononen, Päivi Tynjälä & Eeva K. Kallio (2020) Systems Thinking and Adult Cognitive Development. In  Eeva K. Kallio (Ed.) Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning Routledge
 • Eeva K. Kallio (2020) Introduction. In Eeva K. Kallio (Ed.) Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (Routledge)
 • Miira Tuominen & Eeva K. Kallio (2020) Logical Contradiction, Contrary Opposites and Epistemological Relativism: Critical Philosophical Reflections on the Psychological Models of Adult Cognitive Development. In Eeva K. Kallio (Ed.) Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (Routledge)
 • Keränen-Pantsu, R. & Heikkinen, H. 2018. Teachers’ conceptions of using narratives in worldview education. Journal of Education and Learning. (Submitted).
 • Leinonen, M. 1998. Elämä on koulu – Comeniuksen ajatuksia aikuiskasvatuksesta [Life is a school – Comenius’s thougts about adult education]. Aikuiskasvatus 18 (1)
 • Leinonen, M. 2001. Elinikäisen oppimisen idea J.A. Comeniuksen pansofisessa ajattelussa [The idea of lifelong learning in J.A. Comeniusäs pansophic thinking]. In R. Huhmarniemi, S. Skinnari & J. Tähtinen (Ed.), Platonista transmodernismiin. Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. From [Plato to transmodernism. Traits to humanity, human growth, learning, education and teaching.]Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 2, 103 – 132.
 • Leinonen, M. 2002. Kohtaako opettaja oppilaansa? Historian näkökulmia opettamisen ja opettajuuden kysymyksiin. [Does the teacher meet the pupil? Historical perspectives on the issues of teaching and teachership.] Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja, 17 – 48.
 • Leinonen, M. 2002. Matkalla elämän ymmärrykseen – Comeniuksen ajatuksia oppimisesta ja kasvusta vanhuusiällä [On the way to understanding life – Comeniusäs thoughts about learning and growth at an old age]. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2 /2002, 95 – 120.
 • Leinonen, M. 2003. Elämänlaajuinen oppiminen ja eurooppalaisen kasvatuksen perinne [Life-wide learning and the European educational tradition]. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja, 17 – 48.
 • Leinonen, M. 2005. Comenius, peace and the western tradition. In W. Korthaase, S. Hauff & A. Fritsch (eds.), Comenius und die Weltfriede. Comenius and World Peace. Berlin. Deutsche Comenius- Gesellschaft, 304 – 322.
 • Mahon, K., Heikkinen, H. & Huttunen, R. 2018. Critical educational praxis in university eco-systems: Enablers and constraints. Pedagogy, Culture and Society. doi: 10.1080/14681366.2018.1522663
 • Perttula, J. & Kallio, E. 1996. Postformaali ajattelu ja henkisyys tajunnallisina toimintatapoina [Postformal thinking and spirituality as modes of mental behaviour]. Psykologia 1996 (3), 164‑173
 • Salo, P. & Heikkinen, H. 2018. Slow Science: Research and teaching for sustainable praxis. Confero 6 (1), 1-20 | doi: 10.3384/confero. 2001-4562.181130