06.10.2018
Viisaus ja oppiminen -tiimi


Monitieteisessä ryhmässä, joka on alansa ensimmäinen Suomessa,  tutkitaan aikuisen viisauden kehitystä eri ilmenemismuodoissaan. Tutkijat ovat usealta eri tieteenaloilta: korkeakoulupedagogiikka, kasvatustiede, kehityspsykologia, filosofia, kasvatuksen historia ja informaatioteknologia. Ryhmässä on mukana myös aikuiskouluttajia. Tiimissä tarkastellaan viisautta seuraavista näkökulmista: kuinka sitä tutkitaan, kehitetään ja opetetaan sekä opitaan ja millaisiin kasvatuksellisiin ilmiöihin sillä viitataan. Viisauden kehittyminen ja oppiminen nähdään elämänkulullisena ja monimuotoisena ilmiönä. Tutkimusote on vahvasti humanistis-filosofinen ja teoreettinen, määrällisen ja laadullisen tukimuksen rinnalla. 

Alimpana sivulla on valikoituja tutkimuksia ryhmän jäseniltä. Tutkimus on keskittynyt seuraaville alueille

 • viisauden kognitiivisen kehityksen komponentti (ns. postformaali ajattelu)
 • kasvatuksen historia (erityisesti Comeniuksen ajatukseen elämästä viisastumisen kouluna)
 • käytännöllinen viisaus (phronesis) 
 • korkeakoulutuksessa sovellettava viisauspedagogiikka
 • dialogisuus ja viisaus (sokraattinen ja bohmilainen dialogi)

Tiimin jäsenet

Väitöskirjaopiskelijat

 Valikoituja julkaisuja

 • Mahon, K., Heikkinen, H. & Huttunen, R. 2018. Critical educational praxis in university eco-systems: Enablers and constraints. Pedagogy, Culture and Society. (In press.)
 •  Heikkinen, H. 2018. Research for practice, research about practices and research as praxis. In P. Grootenboer, C. Edwards-Groves & J. Wilkinson (Eds) Education in an era of schooling: Critical perspectives of educational practice and action research. Singapore: Springer. (In press.)
 • Heikkinen, H., & Huttunen, R. 2017. "Mitä järkeä?": kasvatuksen tietoperusta ja rationaalisuus. In A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (Eds.), Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Suomen kasvatustieteellinen seura, 31-58.
 • Heikkinen, H., Huttunen, R., & Pesonen, J. 2012. Liikuntakasvatuksen eetos. (The ethos of physical education.) Liikunta & Tiede, 49 (6)
 • Hämäläinen M. (2018). Suspending judgement – ethical English dialogue skills for working life. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9 (3).
 • Kallio, E. 2019 (forthcoming). Problematic questions in the study of wisdom. To be published in Development of thinking in adulthood – perspectives of learning,  thinking and human resources. Routledge.
 • Kallio, E. 2019 (forthcoming). The broad field of the development of adult thinking – basics and open questions. To be published in Development of thinking in adulthood – perspectives of learning,  thinking and human resources. Routledge.
 • Kallio, E. (Ed.)  2016 (1-6 reprints, plus electronic edition 2017).  Aikuisuuden ajattelun kehitys (Development of thinking in adulthood).  Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja (FERA), 71.
 • Kallio, E. 2016 Aikuisuuden ajattelun modernin tutkimuksen laaja kenttä ja nykytila (Status of  modern research of development of thinking in adults). In Kallio, E. (Ed) Ajattelun kehitys aikuisuudessa (Development of thinking in adulthood). Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja (FERA), pp.15-55.
 • Kallio, E. 2015. From causal thinking to wisdom and spirituality: some perspectives on a growing research field in adult (cognitive) development. Approaching Religion, 5, 2, 27-41.
 • Kallio, E. 2011. Integrative thinking is the key: an evaluation of current research into the development of thinking in adults.  Theory & Psychology  21, 6,  785-801.
 • Kallio, E. 2014. Kuinka moneus muuttuu ykseydeksi: integroinnin teema aikuisuuden kehityspsykologisissa malleissa. In  Heikkinen, A. & Kallio, E. (Eds.) 2014. Aikuisten kasvu ja aktivointi (Growth and activation of adults). Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (Heikkinen, A., Tuomisto, J., Rinne, R., Jauhiainen, A., Kantasalmi, K. & Nest, M., Serie Eds), Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, Tampere University Press.
 • Kallio, E. & Liitos, H.M. 2008. Tarvitaanko postformaalin ajattelun käsitettä?  Psykologia, 2, 108-121 [Is the concept of postformal thinking necessary?]
 • Kallio, E. 2001. Reflections on the modern mass university and the question of the autonomy of thinking. In J. Välimaa (ed.) Finnish higher education in transition. Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research, pp 73‑90.
 • Perttula, J. & Kallio, E. 1996. Postformaali ajattelu ja henkisyys tajunnallisina toimintatapoina (Postformal thinking and spirituality as modes of mental behaviour). Psykologia 1996 (3), 164‑173
 • Kallio, E. 1993. Postformaali ajattelu: aikuisuuden uusi kehitysvaihe? (Postformal thinking: a new stage of adult development?) Psykologia 1993 (2), 108‑112.
 • Leinonen, M. 2005. Comenius, peace and the western tradition. In W. Korthaase, S. Hauff & A. Fritsch (ed.) Comenius und die Weltfriede. Comenius and World Peace. Berlin. Deutsche Comenius- Gesellschaft, 304 – 322.  
 • Leinonen, M. 2003. Elämänlaajuinen oppiminen ja eurooppalaisen kasvatuksen perinne. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja, 17 – 48.
 • Leinonen, M. 2002. Kohtaako opettaja oppilaansa. Historian näkökulmia opettamisen ja opettajuuden kysymyksiin. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja, 17 – 48.
 • Leinonen, M. 2002. Matkalla elämän ymmärrykseen – Comeniuksen ajatuksia oppimisesta ja kasvusta vanhuusiällä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2 /2002, 95 – 120.
 • Leinonen, M. 2001. Elinikäisen oppimisen idea J.A. Comeniuksen pansofisessa ajattelussa. Teoksessa R. Huhmarniemi, S. Skinnari & J. Tähtinen (toim.) Platonista transmodernismiin. Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 2, 103 – 132.
 • Leinonen, M. 1998. Elämä on koulu – Comeniuksen ajatuksia aikuiskasvatuksesta. Aikuiskasvatus 18 (1)