Viisaus ja oppiminen -tiimi


Monitieteisessä ryhmässä, joka on alansa ensimmäinen Suomessa,  tutkitaan aikuisen viisauden kehitystä eri ilmenemismuodoissaan. Tutkijat ovat usealta eri tieteenaloilta: korkeakoulupedagogiikka, kasvatustiede, kehityspsykologia, filosofia, kasvatuksen historia ja informaatioteknologia. Ryhmässä on mukana myös aikuiskouluttajia. Tiimissä tarkastellaan viisautta seuraavista näkökulmista: kuinka sitä tutkitaan, kehitetään ja opetetaan sekä opitaan ja millaisiin kasvatuksellisiin ilmiöihin sillä viitataan. Viisauden kehittyminen ja oppiminen nähdään elämänkulullisena ja monimuotoisena ilmiönä. Tutkimusote on vahvasti humanistis-filosofinen ja teoreettinen, määrällisen ja laadullisen tukimuksen rinnalla. 

Alimpana sivulla on valikoituja tutkimuksia ryhmän jäseniltä. Tutkimus on keskittynyt seuraaville alueille

 • viisauden kognitiivisen kehityksen komponentti (ns. postformaali ajattelu)
 • kasvatuksen historia (erityisesti Comeniuksen ajatukseen elämästä viisastumisen kouluna)
 • käytännöllinen viisaus (phronesis) 
 • korkeakoulutuksessa sovellettava viisauspedagogiikka
 • dialogisuus ja viisaus (sokraattinen ja bohmilainen dialogi)
 • yliopisto-opiskelijoiden henkilökohtaiset kokemukset viisastumisesta
 • viisaus ja oppiminen yliopistossa
 • lasten viisauden kehittyminen

Tiimin jäsenet

Väitöskirjaopiskelijat

Pro gradu-opiskelijat 

 • Juho-Pekka Maunula
 • Elina Paananen
 • Nelli Sirkemaa

Kansainvälinen yhteistyö 

Valikoituja julkaisuja

2000 –

 

Geeraerts, K., Tynjälä, P., & Heikkinen, H. L. T. (2018). Inter-generational learning of teachers: what and how do teachers learn from older and younger colleagues? European Journal of Teacher Education, 41(4), 479–495.

Hämäläinen M. (2018). Suspending judgement – ethical English dialogue skills for working life. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(3). Retrieved from https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2018/suspending-judgement-ethical-english-dialogue-skills-for-working-life

Hämäläinen, M., & Kallio, E. (2019). Learning dialogue in higher education english course. In P. Penwell (Ed.), The world needs dialogue! One: Gathering the field [P. Garrett, Foreword]. Glasgow, England: Dialogue.

Heikkinen, H. L. T. (2018). Education, work and life. In C. Edwards-Groves, P. Grootenboer, & J. Wilkinson (Eds.), Education in an era of schooling: Critical perspectives of educational practice and action research: A festschrift for Stephen Kemmis (pp. 79–90). Singapore, the Republic of Singapore: Springer.

Heikkinen, H. L. T., & Huttunen, R. (2017). “Mitä järkeä?” Kasvatuksen tietoperusta ja rationaalisuus [“What’s the sense?” The knowledge base and rationality of education]. In A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (Eds.), Toiveet ja todellisuus: Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (pp. 31–58). Turku, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., & Pesonen, J. (2012). Liikuntakasvatuksen eetos [The ethos of physical education]. Liikunta & Tiede, 49(6), 18–22.

Heikkinen, H. L. T., Kiilakoski, T., Huttunen, R., Kaukko, M., & Kemmis, S. (2018). Koulutustutkimuksen arkkitehtuurit [Architectures of educational research]. Kasvatus, 49(5), 368–383.

Kallio, E. (2001). Reflections on the modern mass university and the question of the autonomy of thinking. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition: Perspectives on massification and globalisation (pp. 73–90). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Institute for Educational Research.

Kallio, E. (2011). Integrative thinking is the key: An evaluation of current research into the development of adult thinking. Theory & Psychology, 21(6), 785–801.

Kallio, E. (2014). Kuinka moneus muuttuu ykseydeksi: integroinnin teema aikuisen ajattelussa [How plurality turns into unity: The theme of integration in psychological models for adult development]. In A. Heikkinen & E. Kallio (Eds.), Aikuisten kasvu ja aktivointi (pp. 19–31). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kallio, E. (2015). From causal thinking to wisdom and spirituality: Some perspectives on a growing research field in adult (cognitive) development. Approaching Religion, 5(2), 27–41. doi:10.30664/ar67572

Kallio, E. (2016). Aikuisuuden ajattelun kehityksen laaja kenttä: Perusteita ja avoimia kysymyksiä [The broad field of adult cognitive development: Premises and open questions]. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa: Kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 15–55). Helsinki, Finland: The Finnish Educational Research Association.

Kallio, E. (Ed.). (2016). Ajattelun kehitys aikuisuudessa: Kohti moninäkökulmaisuutta [The development of thinking in adulthood: Towards multiperspective thinking]. Helsinki, Finland: The Finnish Educational Research Association.

Kallio, E. (2018). Ahneus ja viisaus [Greed and wisdom]. Tietoasiantuntija, 4, 13.

Kallio, E. (2018). Sisäisen työskentelyn armollisuus [The mercifulness of mental self-development]. Tietoasiantuntija, 5, 35.

Kallio, E., & Isomäki, H. K. (2019). Voiko viisautta opettaa? Viisaus eettisesti kestävän teknologian suunnittelussa [Can wisdom be taught? Wisdom in the design of ethically sustainable technology]. Retrieved from https://www.tyopeda.fi/videot/tyopeda-webinaari-12-03-2019

Kallio, E., & Liitos, H.-M. (2009). Tarvitaanko postformaalin ajattelun käsitettä? [Is the concept of postformal thinking necessary?]. Psykologia, 44(2), 108–121.

Keränen-Pantsu, R., & Heikkinen, H. (2019). Pedagogical purposes of narratives in worldview education: Teachers’ conceptions. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(5), 58–72.

Leinonen, M. (2001). Elinikäisen oppimisen idea J. A. Comeniuksen pansofisessa ajattelussa [The idea of lifelong learning in J. A. Comenius pansophic thinking]. In R. Huhmarniemi, S. Skinnari, & J. Tähtinen (Eds.), Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen (pp. 103–132). Turku, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Leinonen, M. (2002). Kohtaako opettaja oppilaansa? Historian näkökulmia opettamisen ja opettajuuden kysymyksiin [Does the teacher meet the pupil? Historical perspectives on the issues of teaching and teachership]. In P. Sallila & A. Malinen (Eds.), Opettajuus muutoksessa (pp. 17–48). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Leinonen, M. (2002). Matkalla elämän ymmärrykseen – Comeniuksen ajatuksia oppimisesta ja kasvusta vanhuusiällä [On the way to understanding life – Comenius’ thoughts about learning and growth at an old age]. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 2, 95–120.

Leinonen, M. (2003). Elämänlaajuinen oppiminen ja eurooppalaisen kasvatuksen perinne [Life-wide learning and the European educational tradition]. In P. Sallila & A. Malinen (Eds.), Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus (pp. 17–48). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Leinonen, M. (2005). Comenius, peace and the western tradition. In W. Korthaase, S. Hauff, & A. Fritsch (Eds.), Comenius und der Weltfriede: Comenius and World Peace (pp. 304 – 322). Berlin, Germany: Deutsche Comenius- Gesellschaft.

Mahon, K., Heikkinen, H. L. T., & Huttunen, R. (2018). Critical educational praxis in university ecosystems: Enablers and constraints. Pedagogy, Culture & Society, 27(3), 463–480. doi:10.1080/14681366.2018.1522663

Salo, P., & Heikkinen, H. L. T. (2018). Slow science: Research and teaching for sustainable praxis. Confero, 6(1), 87–111. doi:10.3384/confero.2001-4562.181130

- 1999

 

Kallio, E. (1993). Postformaali ajattelu: Aikuisuuden uusi kehitysvaihe? [Postformal thinking: A new developmental stage in adulthood?]. Psykologia, 28(2), 108–112, 115.

Leinonen, M. (1998). Elämä on koulu – Comeniuksen ajatuksia aikuiskasvatuksesta [Life is a school – Comenius’s thougts about adult education]. Aikuiskasvatus, 18(1), 49–58.

Perttula, J., & Kallio, E. (1996). Postformaali ajattelu ja henkinen tajunnallisina toimintatapoina [Postformal thinking and mental awareness as cognitive practices]. Psykologia, 31(3), 164173.