Kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus ICILS


ICILS on kansainvälinen tutkimus, jossa tarkastellaan nuorten monilukutaitoa ja tietokoneen käyttötaitoa ja -harrastuneisuutta, ohjelmoinnillista ajattelua sekä opettajien ja koulujen valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. Kohderyhmänä ovat peruskoulun 8. luokan oppilaat sekä koulujen opettajat ja rehtorit. Oppilaiden osaamista arvioidaan jälleen vuonna 2023 (pääkoe). 

Vuonna 2020 toteutettiin ICILS Opettajapaneeli -tutkimus, johon osallistuivat vuoden 2018 ICILS-tutkimuksessa mukana olleet koulut ja opettajat. Tutkimuksen tarkastelukohde oli sama kuin aiemmin, mutta se sisälsi ainoastaan rehtoreille, opettajille ja koulujen TVT-vastuuhenkilöille suunnatut kyselyt.

Tietoja ja taitoja verkkomaailmaan

Kansainvälisessä monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimuksessa (ICILS, International Computer and Information Literacy Study) tarkastellaan yläkouluikäisten nuorten taitoja käyttää tietokoneita, kun he etsivät, muokkaavat ja arvioivat tietoa sekä luovat sisältöjä ja kommunikoivat muiden käyttäjien kanssa niin kotona, koulussa, työelämässä kuin osana yhteiskuntaa. Tähän liittyy myös tietoverkkojen käytön kriittinen arviointi. Osana tutkimusta tarkastellaan myös nuorten ohjelmoinnillisen ajattelun taitoja. Lisäksi kerätään tietoa opettajien valmiudesta ja asenteista tietotekniikan hyödyntämiseen osana opetusta. Tutkimus koostuu oppilaille tietokoneella toteutettavasta testistä sekä kyselyistä, jotka suunnataan niin oppilaille ja opettajille kuin koulujen rehtoreille ja tvt-vastaavillekin.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä monilukutaito ovatkin Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) tärkeässä asemassa kaikki oppiaineet läpileikkaavina laaja-alaisina osaamiskokonaisuuksina. ICILS-tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja arvioida sitä, millaisia tietoja ja taitoja yläkouluikäisillä nuorilla on ja mihin seikkoihin opetuksessa ja myös opettajien koulutuksessa pitäisi kiinnittää huomiota.

Keskeinen tutkimuskysymys on, mikä on osaamisen taso eri maissa ja kuinka tasaisesti osaaminen jakautuu oppilaiden ja koulujen kesken. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitkä oppilaan taustaan, koulun piirteisiin ja opetuksen organisointiin liittyvät tekijät vaikuttavat oppilaiden menestymiseen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistuu kattava otos suomalaisia 8.-luokkalaisia sekä heidän opettajiaan ja koulujen rehtoreita.

Aineistonkeruu toteutetaan seuraavasti:

  • keväällä 2022 esikoe
  • keväällä 2023 pääkoe, johon osallistuu noin 3000 oppilasta, 2250 opettajaa ja 158 rehtoria.
  • marraskuussa-joulukuussa 2024 ICILS 2023 -tutkimuksen tulokset

ICILS-tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, mutta Suomi oli ensimmäisen kerran mukana vuoden 2018 tutkimuksessa. Suomessa ICILS-tutkimuksen toteuttaa Koulutuksen tutkimuslaitos. Vuoden 2023 tutkimuksessa mukana on yli 30 maata.