Kansainvälinen monilukutaidon tutkimus ICILS


ICILS on kansainvälinen tutkimus, jossa tarkastellaan nuorten monilukutaitoa ja tietokoneen käyttötaitoa ja -harrastuneisuutta, ohjelmoinnillista ajattelua sekä opettajien ja koulujen valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. Kohderyhmänä ovat peruskoulun 8. luokan oppilaat sekä koulujen opettajat ja rehtorit. Oppilaiden osaamista arvioidaan seuraavan kerran vuosina 2022 (esikoe) ja 2023 (pääkoe). 

Vuonna 2020 toteutettiin ICILS Opettajapaneeli -tutkimus, johon osallistuivat vuoden 2018 ICILS-tutkimuksessa mukana olleet koulut ja opettajat. Tutkimuksen tarkastelukohde on sama kuin aiemmin, mutta se sisältää ainoastaan rehtoreille, opettajille ja koulujen TVT-vastuuhenkilöille suunnatut kyselyt.

ICILS Opettajapaneeli 2020 -tutkimuksen tulokset julkistetaan 2.11.2021 klo 14.30.

Tule mukaan kuulemaan uusimpia tuloksia tieto- ja viestintäteknologian käytön arjesta kouluissa.

Tutustu tarkemmin julkistamistilaisuuden ohjelmaan.

Tietoja ja taitoja verkkomaailmaan

Kansainvälisessä monilukutaidon tutkimuksessa (ICILS, International Computer and Information Literacy Study) tarkastellaan yläkouluikäisten nuorten taitoja käyttää tietokoneita, kun he etsivät, muokkaavat ja arvioivat tietoa sekä luovat sisältöjä ja kommunikoivat muiden käyttäjien kanssa niin kotona, koulussa, työelämässä kuin osana yhteiskuntaa. Tähän liittyy myös tietoverkkojen käytön kriittinen arviointi. Osana tutkimusta tarkastellaan myös nuorten ohjelmoinnillisen ajattelun taitoja. Lisäksi kerätään tietoa opettajien valmiudesta ja asenteista tietotekniikan hyödyntämiseen osana opetusta. Tutkimus koostuu oppilaille tietokoneella toteutettavasta testistä sekä kyselyistä, jotka suunnataan niin oppilaille ja opettajille kuin koulujen rehtoreille ja tvt-vastaavillekin.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä monilukutaito ovatkin uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) tärkeässä asemassa kaikki oppiaineet läpileikkaavina laaja-alaisina osaamiskokonaisuuksina. ICILS-tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja arvioida sitä, millaisia tietoja ja taitoja yläkouluikäisillä nuorilla on ja mihin seikkoihin opetuksessa ja myös opettajien koulutuksessa pitäisi kiinnittää huomiota.

Keskeinen tutkimuskysymys on, mikä on osaamisen taso eri maissa ja kuinka tasaisesti osaaminen jakautuu oppilaiden ja koulujen kesken. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitkä oppilaan taustaan, koulun piirteisiin ja opetuksen organisointiin liittyvät tekijät vaikuttavat oppilaiden menestymiseen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistuu kattava otos suomalaisia 8.-luokkalaisia sekä heidän opettajiaan ja koulujen rehtoreita.

Aineistonkeruu toteutetaan seuraavasti:

  • vuonna 2020 ICILS Opettajapaneelin aineistonkeruu (ei oppilaita)
  • syksyllä 2021 ICILS Opettajapaneelin tulokset
  • vuonna 2020-2021 valmistellaan ja tehdään otannat ICILS 2023 -tutkimukseen
  • keväällä 2022 esikoe
  • keväällä 2023 pääkoe, johon osallistui noin 3000 oppilasta, 2250 opettajaa ja 150 rehtoria.
  • marraskuussa-joulukuussa 2024 ICILS 2023 -tutkimuksen tulokset

ICILS-tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, mutta Suomi oli ensimmäisen kerran mukana vuoden 2018 tutkimuksessa. Suomessa ICILS-tutkimuksen toteuttaa Koulutuksen tutkimuslaitos.