Kansainvälinen monilukutaidon tutkimus ICILS


ICILS on kansainvälinen tutkimus, jossa tarkastellaan nuorten monilukutaitoa ja tietokoneen käyttötaitoa ja -harrastuneisuutta, ohjelmoinnillista ajattelua sekä opettajien ja koulujen valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. Kohderyhmänä ovat peruskoulun 8. luokan oppilaat sekä koulujen opettajat ja rehtorit.

ICILS2018-tutkimuksen tulokset on julkistettu 5.11.2019.

Tietoja ja taitoja verkkomaailmaan

Kansainvälisessä monilukutaidon tutkimuksessa (ICILS, International Computer and Information Literacy Study) tarkastellaan yläkouluikäisten nuorten taitoja käyttää tietokoneita, kun he etsivät, muokkaavat ja arvioivat tietoa sekä luovat sisältöjä ja kommunikoivat muiden käyttäjien kanssa niin kotona, koulussa, työelämässä kuin osana yhteiskuntaa. Tähän liittyy myös tietoverkkojen käytön kriittinen arviointi. Osana tutkimusta tarkastellaan myös nuorten ohjelmoinnillisen ajattelun taitoja. Lisäksi kerätään tietoa opettajien valmiudesta ja asenteista tietotekniikan hyödyntämiseen osana opetusta. Tutkimus koostuu oppilaille tietokoneella toteutettavasta testistä sekä kyselyistä, jotka suunnataan niin oppilaille ja opettajille kuin koulujen rehtoreille ja tvt-vastaavillekin.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä monilukutaito ovatkin uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) tärkeässä asemassa kaikki oppiaineet läpileikkaavina laaja-alaisina osaamiskokonaisuuksina. ICILS-tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja arvioida sitä, millaisia tietoja ja taitoja yläkouluikäisillä nuorilla on ja mihin seikkoihin opetuksessa ja myös opettajien koulutuksessa pitäisi kiinnittää huomiota.

Keskeinen tutkimuskysymys on, mikä on osaamisen taso eri maissa ja kuinka tasaisesti osaaminen jakautuu oppilaiden ja koulujen kesken. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitkä oppilaan taustaan, koulun piirteisiin ja opetuksen organisointiin liittyvät tekijät vaikuttavat oppilaiden menestymiseen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistuu kattava otos suomalaisia 8.-luokkalaisia sekä heidän opettajiaan ja koulujen rehtoreita.

Aineistonkeruu on toteutettu seuraavasti:

  • vuonna 2016 tutkimuksen valmistelua ja otannat
  • keväällä 2017 esikoe
  • keväällä 2018 pääkoe, johon osallistui noin 3000 oppilasta, 2250 opettajaa ja 150 rehtoria.

ICILS-tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, mutta tuolloin Suomi ei ollut mukana tutkimuksessa. Suomessa ICILS-tutkimuksen toteuttaa Koulutuksen tutkimuslaitos.