Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus PIAAC

 

Aikuisten perustaitojen ja niiden käytön tutkimus

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n hallinnoima tutkimusohjelma, jossa hankitaan kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa eri maiden aikuisväestön (maassa asuvat 16-65-vuotiaat) perustaidoista ja niiden käytöstä. PIAAC-tutkimus tunnetaan kansainvälisesti myös nimellä Survey of Adult Skills. Ensimmäisen PIAAC-tutkimuskierroksen (Cycle 1) aineistonkeruu toteutettiin vuosina 2011-2017 (Suomessa vuosina 2011-2012). Toinen tutkimuskierros PIAAC II (Cycle 2) käynnistyi syyskuussa 2022. Ensitulokset julkaistaan 10.12.2024.

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka hyvin aikuiset hallitsevat seuraavia tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitoja:

  • Lukutaito - kirjoitetun tekstin hakeminen, ymmärtäminen, arviointi ja hyödyntäminen erilaisissa arkielämän tilanteissa
  • Numerotaito - numeeristen tietojen hankkiminen ja käyttäminen sekä niistä päätelmien tekeminen arkielämän tilanteissa
  • Ongelmanratkaisutaito - ongelman määritteleminen sekä tarvittavan tiedon hakeminen ja käyttäminen ongelman ratkaisemiseksi

Vastaajien taitoja arvioivien tehtävien lisäksi tutkimukseen liittyy laaja taustakysely, jossa kartoitetaan mm. vastaajien koulutusta, työkokemusta sekä taitojen käyttöä työssä ja vapaa-ajalla.

Tavoitteena on, että tutkimuksessa kerätyillä tiedoilla voidaan vastata mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Ovatko aikuisväestön perustaidot sillä tasolla kuin työ- ja arkielämässä menestyminen nykyajan tietoyhteiskunnassa edellyttää?
  • Mikä yhteys näillä taidoilla on sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin?
  • Kuinka hyvin koulutus tuottaa näitä taitoja?