TALIS 2024 - Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus

banneri.png


Mikä TALIS 2024 -tutkimus on?

Teaching and learning international survey (TALIS) on OECD:n johdolla toteutettu kansainvälinen opetuksen ja oppimisen tutkimus. TALIS-tutkimuksia on tehty viiden vuoden välein vuodesta 2008 lähtien. Neljäs TALIS-tutkimus toteutetaan vuonna 2024. Suomi on osallistunut tutkimukseen aiemmin kaksi kertaa, vuosina 2013 ja 2018. Suomessa tutkimusta koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriö ja tutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

TALIS 2024 -tutkimushankkeessa on kaksi osakokonaisuutta, joista toinen kohdistuu perusasteen ylemmille vuosiluokille (yläkouluille) ja toinen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tutkimukset tuottavat kansainvälistä vertailutietoa opetusta, kasvatusta, oppimista ja johtamista edistävistä käytänteistä ja laadukkaaseen koulutukseen liittyvistä tekijöistä.

Yläkoulun opettajille ja rehtoreille suunnatuilla kyselyillä selvitetään opettajien ja oppilaitosjohdon käsityksiä muun muassa opetuksesta ja palautteen vaikutuksesta opetukseen, ammatillisista kehittymistarpeista ja sen esteistä, koulun työskentelyilmapiiristä, monikulttuurisuuden ja kestävän kehityksen haasteista. Tutkimukseen osallistuu yli 50 maata.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtajille ja henkilöstölle suunnatuilla kyselyillä selvitetään heidän käsityksiään laaja-alaisesti muun muassa työskentelystä lasten parissa, leikki- ja oppimiskäytännöistä, yhteistyöstä kollegoiden kanssa, työilmapiiristä ja pedagogisesta sekä hallinnollisesta johtajuudesta. Tutkimukseen osallistuu 17 maata.

TALIS 2024 aikataulu

Esitutkimus keväällä 2023
Päätutkimus keväällä 2024
Kansainvälinen pääraportti 2025