VISIOS
 

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)

VISIOS-hankkeessa tutkitaan vihreän siirtymän osaamistarpeita suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle. Hanke tarkastelee vihreän siirtymän vaikutuksia ammatti- ja elinkeinorakenteeseen ja tuottaa suosituksia tämän pohjalta koulutuksen ja oppimisympäristöjen muutoksista. Koulutusta ei ymmärretä vain muodolliseksi koulunkäynniksi, vaan tarkastellaan myös formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolisia ja kolmannen sektorin tapoja edistää vihreää osaamista Suomessa.

VISIOS-hanketta koordinoi Demos Helsinki, ja kumppaneina ovat Koulutuksen tutkimuslaitoksen lisäksi SYKE ja ETLA. Hankeaika on 1.3.2022-28.2.2023.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Analysoida vihreän siirtymän, hallitusohjelmassa asetetun hiilineutraaliustavoitteen ja muiden kestävän kehityksen tavoitteiden aikaansaamia ammatti- ja elinkeinorakenteen muutoksia sekä tutkia, miten ne heijastuvat koulutus- ja osaamistarpeisiin eri toimialoilla ja alueilla.
  2. Tarkastella koulutuksen nykytilaa vihreän siirtymän edellyttämän osaamisen näkökulmasta ja parhaita toimintamalleja, joilla vihreää siirtymää tukevaa tutkittua tietoa tuodaan osaksi kansalaisten arkea.
  3. Yhteiskehittää ymmärrystä siitä, miten osaamis- ja koulutusjärjestelmä voi kokonaisuutena vastata muuttuviin osaamistarpeita, mukaan lukien vapaa sivistystyö ja kolmas sektori.
  4. Laatia vuoteen 2035 ulottuva tiekartta, joka kuvaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteitä osaamis- ja koulutusjärjestelmässä työvoiman ja osaamisen turvaamiseksi.

Lisätietoa: https://tietokayttoon.fi/-/vihrean-siirtyman-koulutus-ja-osaamistarpeet-visios-

VISIOS-tiimi Koulutuksen tutkimuslaitoksessa:

Niina Mykrä
Ilona Markkanen
Anna Lehtonen
Terhi Nokkala
Hannu Heikkinen