Hankkeet

Yhteisöllisyyttä kouluun yhteisötaiteen keinoin

Kolmivuotisen (2015–2018) tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää koulun yhteisöllistä osallistumista ja hyvinvointia yhteisötaiteen keinoin. Yhteisötaiteessa on kyse monimuotoisesti taiteesta ja tekotavoista, joita toteutetaan yhteisön kanssa.  Toteutuksen aikana yhteisössä syntyvä prosessi on tärkeää, eli vuorovaikutuksen, keskustelun ja yhteistyön aktivoiminen opettajien, oppilaiden ja muiden kouluyhteisön jäsenten kesken.

Kouluissa omat kehittämisaiheet

Hankkeeseen osallistuu neljä alakoulua, joilla on omat koulukohtaiset osallistumisen kehittämisaiheensa. Lähtökohtana ovat kunkin koulun tilanne ja tavoitteet. Kussakin koulussa työskentelee opiskelijoiden pienryhmä, joka suunnittelee toimintamuodot yhdessä koulutoimijoiden kanssa. Luokanopettajaksi opiskelevien ryhmät osallistuvat hankkeeseen ja sen toteutukseen osana maisteriopintojaan.

Toimintatutkimus kehyksenä

Tutkimus- ja kehittämishanke perustuu Ernest Stringerin yhteisöllisen toimintatutkimuksen malliin. Siinä edetään tilanteen arvioivasta tarkastelusta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen syklisesti toistuvien vaiheiden kautta. Syyslukukausien aikana koulujen kanssa työskentelevät opiskelijaryhmät kokoavat tarvittavaa taustatietoa koulun arjessa. Tämä pohjustaa kevätlukukausien aikana toteutettavia projekteja, jotka perustuvat koottuun ja analysoituun tietoon. Opiskelijat suunnittelevat projektit, joita arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä koulutoimijoiden kanssa.  Sen pohjalta suunnataan ja kehitetään aiheiden mukaista toimintaa eteenpäin. Tavoitteena on kehittää aiempia ja uusia toimintamuotoja ja -tapoja mahdollisesti pysyviksi osallistumisen muodoiksi.

Osapuolet hyötyvät

Hanke toteutetaan Koulutuksen tutkimuslaitoksen, opettajankoulutuslaitoksen ja koulujen yhteistyönä. Samalla kun koulut saavat tukea toimintansa kehittämiseen, opettajaopiskelijat saavat osana opintojaan mahdollisuuden osallistua aitoon kehittämistyön koulussa. Opettajankoulutuslaitos saa kokemusta laitoksen ulkopuolisesta ja sisäisestä yhteistyöstä sekä siitä, miten opiskelijoiden opintotehtäviä ja opinnäytteitä voidaan linkittää osaksi pitkäkestoista kehittämishanketta. Koulutuksen tutkimuslaitos toteuttaa hankkeessa yhteiskunnalliseen palvelutehtävään liittyvää sekä yliopiston laitosrajat ylittävää tutkimusyhteistyötä.  

Tutkimuskysymykset:

  • Miten yhteisötaiteen kautta voidaan edistää yhteisöllisyyttä ja demokratiaa koulussa (rakenteet, prosessit)?
  • Millaista tukea hanke tuottaa opettajankoulutuksen opetustoiminnan kehittämiseen (opiskelijoiden osallisuus; opetuksen eheyttäminen)? 
  • Millaista tukea hanke tuottaa ammatilliseen kehittymiseen (opettajankouluttajat, opettajat)?

Toteuttajat:

lehtorit Marjo Autio-Hiltunen (JY/OKL), Merja Kauppinen (JY/OKL), Ulla Kiviniemi (JY/OKL), Aimo Naukkarinen (JY/OKL), Ulla Maija Valleala (JY/OKL) ja erikoistutkija Leena Lestinen (JY/KTL). Taustatiimissä osallistuvat erityisasiantuntija Tiina Karhuvirta (Kehittämiskeskus Opinkirjo), tutkijatohtori Josephine Moate (JY/OKL), projektitutkija Perttu Männistö (JY/OKL) ja lehtori Matti Rautiainen (JY/OKL).