Työ, oppiminen ja koulutus

 

Hankkeet

Metsäalan korkeakoulutuksen osaamistarpeet ja täydennyskoulutus (KOOT)
Päivi Tynjälä, Anne Virtanen ja Sanna Honkimäki

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tutkia metsäalan korkeakoulutetuille suunnattua täydennyskoulutusta, joka toteutetaan Koulutuksen tutkimuslaitoksessa kehitetyn integratiivisen pedagogiikan mallin mukaisesti. Täydennyskoulutuksen toteuttaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, ja hanketta koordinoi Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos ja sitä rahoittaa Metsämiesten säätiö. Hankkeen kotisivut: http://koot2015.wordpress.com/

Oppiminen ja opettaminen aikuismaahanmuuttajien kotoutumisessa
Katarzyna Kärkkäinen

Väitöskirjatutkimus käsittelee aikuismaahanmuuttajien oppimista ja kotoutumista Suomessa, erityisesti työelämän ja työyhteisöjen näkökulmasta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat aikuismaahanmuuttajat, jotka valmistautuvat integroitumaan työ- ja ammattiyhteisöihin osallistumalla aikuisille suunnattuun ammatilliseen koulutukseen. Tutkimuksen aineisto koostuu yksilöllisistä syvähaastatteluista (11 aikuismaahanmuuttajaopiskelijaa,12 kouluttajaa ja rehtori) sekä ryhmähaastattelusta (6 aikuismaahanmuuttajaopiskelijaa). Kaikki haastateltavat opiskelevat tai työskentelevät samassa aikuisopistotyyppisessä oppilaitoksessa Suomessa. Tutkimukseni mahdollistaa syvemmän ymmärryksen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden oppimisesta ja opettamisesta eri oppimisympäristöissä sekä siitä, miten oppiminen ja opettaminen on yhteydessä kotoutumiseen ja työelämään integroitumiseen.

Korkeakoulutuksen eriytyvät työelämätulokset
Päivi Vuorinen-Lampila

Tutkin väitöskirjassani korkeakoulutuksesta valmistuneiden työelämään sijoittumista tutkinnolla työmarkkinoilla saavutettujen tulosten näkökulmasta. Tuloksilla ymmärretään laajasti sitä, mitä tutkinnolla on mahdollista saavuttaa työelämässä: mm. työllistyminen vs. työttömyys, ammatillinen ja sosioekonominen asema, työn ja koulutuksen vastaavuus sekä palkkaus. Tutkimuksessa keskitytään siihen, millainen merkitys eri tutkinnoilla  ja koulutusaloilla on tulosten eriytymisen kannalta, ja miten valmistuneiden muut taustatekijät, kuten sukupuoli, ikä, aiempi koulutus, ovat yhteydessä tulosten eriytymiseen. Tutkimuksen teoria perustuu koulutuksen ymmärtämiseen työmarkkinoilla hyödynnettävissä olevana resurssina, joka ei kuitenkaan johda kaikkien kohdalla samoihin tuloksiin. Koulutuksen resurssimerkitys rakentuu signaaliteorian, sukupuolen mukaiseen segregaation ja työelämän viimeaikaisten muutoslinjoijen pohjalta.

Nord-VET: ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Pohjoismaissa
Maarit Virolainen ja Marja-Leena Stenström

Nord-VET -projektissa vertaillaan pohjoismaisten ammatillisen koulutuksen järjestelmien kehittymistä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Erityisesti vertailun kohteena on, miten koulutusjärjestelmät ovat eriytyneet ja kehittyneet sekä miten ne mahdollistavat työllistymisen ja jatko-opinnot. Koulutusmallien vertailu auttaa vahvistamaan ammatillista koulutusta tulevaisuuden osaamistarpeita vastaaviksi ja tekee mahdolliseksi tulevaisuuden kehityslinjojen arvioinnin.

Pohjoismaiset ammatillisen koulutuksen mallit eroavat siinä, miten ne painottavat opetussuunnitelmapohjaista ja oppisopimus-pohjaista koulutusta. Yhteisiä haasteita ovat globalisoituminen, teknologian muutokset, kuten digitalisoituminen ja robotisoituminen sekä työnkuvien uudet yhdistelmät (eli hybridisoituminen). Ne edellyttävät valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen yksilölliseen täydentämiseen. Hankkeen koordinaattori on professori Christian Helms Jørgensen, Roskilde University:sta, mistä löytyvät myös hankkeen www-sivut: http://nord-vet.dk/.

eAMK: Valitse, opi ja erikoistu
Hannu L. T. Heikkinen, Päivi Tynjälä, Maarit Virolainen ja Anne Virtanen

eAMK on Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista opintotarjontaa. Hanke on osa hallituksen kärkihankeohjelmaa 2017-20, jota rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta. Kehittämistoiminnalla pyritään ennen kaikkea parantamaan opiskelijoiden ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia. Hankkeeseen osallistuu 23 ammattikorkeakoulua, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (ARENE) ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Koulutuksen tutkimuslaitoksen nelihenkinen tutkijaryhmä osallistuu hankkeessa teemaan Työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit keskittyen siinä erityisesti toimivien korkeakoulujen työelämäyhteistyön käytäntöjen tunnistamiseen. Hankkeen kotisivut: http://www.eamk.fi/fi/etusivu/

Toteemi: Työstä oppimista, työhön
Päivi Tynjälä, Hannu L. T Heikkinen, Maarit Virolainen ja Anne Virtanen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Toteemi -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseksi. Hankkeeseen osallistuu 15 ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa (HY, JY). Jyväskylän yliopistosta mukana on Koulutuksen tutkimuslaitoksen nelihenkinen tutkijatiimi, jonka tutkimus liittyy työelämäläheisen pedagogiikan tutkimiseen ja kehittämiseen korkeakoulutuksessa. Toteemi on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta rahoitettavaa hallituksen kärkihankeohjelmaa 2017-2020. Hankkeen kotisivut:  http://www.amktoteemi.fi/?userLang=fi