Opiskelijan toimijuus ja sen tukeminen yliopisto-opinnoissa (StudyAgent)

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa yliopisto-opiskelijoiden toimijuutta tutkitaan monidimensionaalista lähestymistapaa hyödyntävillä menetelmillä. Ensimmäisessä osatutkimuksessa vertaillaan opiskelijoiden toimijuuskokemuksia neljässä maassa, aineistonkeruu toteutetaan kyselyiden avulla. Toisessa osatutkimuksessa tuotetaan syvällistä ymmärrystä toimijuuden rakentumisesta, toimijuuskompetenssin kehittymisestä ja sen tukemisesta design-perustaisen tutkimuksen avulla. Siinä toimijuuspedagogiikkaa kehitetään kahdessa yliopiston tutkinto-ohjelmassa seuraten sekä opiskelijoiden toimijuuden rakentumista (kyselyin ja haastatteluin) että pedagogisia käytänteitä (mm. opettajien raportointien avulla). Hanke tuottaa käsitteellisiä malleja ja käytännöllisiä työkaluja arvioida ja tukea opiskelijan toimijuutta yliopistokoulutuksessa.

Tutkimuksen ydinryhmä:

Päivikki Jääskelä, KT, dosentti, yliopistotutkija, projektin johtaja
Maarit Arvaja, KT, dosentti, yliopistotutkija
Elina Vaara, FM (tilastotiede), projektitutkija

Tietosuojailmoitukset: