Tarkemmat kirjoitusohjeet

Kasvatuksessa julkaistaan kasvatustieteeseen ja sen lähialoihin liittyviä tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia, lyhyempiä kirjoituksia, puheenvuoroja, seminaarikoosteita, ajankohtaisia uutisia ja kirja-arviointeja.

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen kasvatus-toimitus (at) jyu.fi. Lisätietoja ohjeista ja lehdestä saa toimittajalta sähköpostitse tai numerosta 046 922 1000.

Käsikirjoituksissa on oltava mukana kirjoittajan tai kirjoittajien tarkat tiedot yhteystietoineen: nimi, toimi, osoite, puhelin ja sähköposti.

Tekstin lähettäjän tulee huomioida seuraavat seikat:
1. Käsikirjoituksen muoto
2. Käsikirjoituksen laajuus ja rakenne
3. Käsikirjoituksen tekstin muoto
4. Lähdeviitteet ja -luettelo
5. Oikeinkirjoitus

1. Kirjoituksen muoto

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona (.doc, .docx, .rtf tai .odt). Ethän lähetä pdf-tiedostoa, koska tällöin toimitus ei pääse poistamaan tekstistä kirjoittajan tietoja, jos sellaisia on sinne vahingossa jäänyt. Toimituksella on myös oikeus tehdä pieniä muokkauksia, jotta käsikirjoitus on mahdollisimman selkeä lähetettäessä arvioitavaksi. Käsikirjoituksessa on oltava mukana omina tiedostoinaan 1) kansilehti yhteystietoineen, 2) varsinainen käsikirjoitus (artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset ilman nimi- ja yhteystietoja), 3) anonymisoitu versio varsinaisesta käsikirjoituksesta, 4) taulukot, kuviot ja liitteet ja 5) tiivistelmä/abstrakti.

Jos käsikirjoituksen lähtökohtana on painettuna tai verkossa julkaistu lisensiaatti-, väitös tai pro gradu -tutkielma, on tästä mainittava käsikirjoitusta tarjottaessa.

1) Kansilehti

Varsinaisen käsikirjoituksen mukaan liitetään kansilehtitiedosto, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:
- käsikirjoituksen otsikko
- kirjoittaja tai kirjoittajat siinä järjestyksessä, kuin he ovat antaneet panoksensa käsikirjoitukseen. Huom. kirjoittajien osallisuus harkittava tarkoin: kuka oikeasti kirjoittanut ja kuka vain kommentoinut. Teksteille hyväksytään korkeintaan 6 kirjoittajaa. Laajemmat työryhmät voidaan tarvittaessa mainita loppuviitteessä.
- päävastuussa olevan/kontaktihenkilön puhelinnumero
Lisäksi jokaiselta kirjoittajalta seuraavat tiedot:
- toimi tai asema (esim. lehtori, professori, tutkija, tutkijakoulutettava/jatko-opiskelija)
- postiosoite, johon kirjoittajan kappale lähetetään
- laitos ja yliopisto tai muu organisaatio, jos se ei käy selville annetusta postiosoitteesta
- sähköpostiosoite.

Lehteen tiedot merkitään näin:

SUKUNIMI, ETUNIMI, professori

kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

etunimi.sukunimi@utu.fi

 

2) Käsikirjoitus

Kasvatus julkaisee ensisijaisesti vain suomenkielisiä tekstejä. Ruotsinkielinen teksti voidaan hyväksyä, jos tekstin aihe kohdistuu selkeästi ruotsinkieliseen väestöön tai kielivalinnalle on jokin muu vahvasti perusteltu syy. Tällöin on hyvä ottaa yhteyttä toimitukseen kielivalinnan varmistamiseksi. Ruotsinkielisissä teksteissä kirjoittajien on omakustanteisesti käytettävä teksti oikolukijalla.

Artikkeli- tai katsauskäsikirjoitus aloitetaan otsikolla ja suomenkielisellä abstraktilla asiasanoineen (max. 150 sanaa asiasanat mukaan luettuina), jonka jälkeen kirjoitetaan artikkeliteksti. Taulukot ja kuviot lähetetään erillisenä, yhtenä tiedostona.

Artikkeli- tai katsauskäsikirjoituksen anonymisoidusta versiosta poistetaan kaikki sellaiset kirjoittajan tai kirjoittajien henkilöllisyyteen viittaavat lähdeviitteet, joista lukija voi yhdistää kirjoittajan tekstiin (esim. aiemmassa tutkimuksessamme (xxx); (ks. aineiston tarkempi kuvaus X20yy). Neutraaleja viittauksia aiempiin omiin julkaisuihin ei tarvitse poistaa). Viittaukset palautetaan tekstiin ja lähdeluetteloon lausuntojen saamisen jälkeen. Tarvittaessa poistetun viittauksen paikan voi merkitä esim. (X200y). Tiedostosta saat kirjoittajatiedot pois esimerkiksi Wordissä (Office 365) seuraavasti: Tiedosto ->Info -> Ominaisuudet/Properties ->  Lisäominaisuudet/Advanced properties -> Yhteenveto/Summary -> poista nimi -ja affiliaatiotietosi->OK.

Laita käsikirjoitukseen sivunumerot näkyviin, kun olet poistanut tiedostosta kirjoittajatiedot edellisen ohjeen mukaan.

3) Taulukot, kuviot ja liitteet

Taulukoiden ja kuvioiden tulee olla harkittuja ja selkeitä. Niitä ei tulisi olla enempää kuin 3–4. Taulukot ja kuviot numeroidaan (esim. TAULUKKO 2., KUVIO 1.) ja nimetään. Taulukon nimi sijoitetaan taulukon yläpuolelle, kuvion nimi alapuolelle. Loppupisteitä ei käytetä. Taulukoiden haluttu paikka merkitään näkyviin (esim. Taulukko 3 tähän). Mukaan liitetyistä taulukoista ja kuvioista on oltava sisällölliset viittaukset myös itse tekstin yhteydessä (esim. "ks. taulukko 2", "Taulukossa 2 on esitetty...").
• Vain painovalmiit, mustavalkoiset taulukot ja kuviot hyväksytään. Taulukoissa ei käytetä pohjaväriä, ellei se erottelun kannalta ole perusteltua. Ensisijaisesti käytetään harmaan sävyjä, mutta jos tarvetta on, kuvioissa ja taulukoissa voi käyttää viivoituksia ja ruudutuksia palkkien erotteluun. Turhia viivoituksia tulee kuitenkin välttää.
• Taulukoiden ja kuvioiden on mahduttava lehden sivulle. Sivun leveys on 134 mm ja korkeus 200 mm.
Taulukoiden ja kuvioiden fontiksi laitetaan Helvetica (tai Arial) ja kooksi 8,5 pt.

4) Tiivistelmä/abstrakti

Abstrakti liitetään mukaan artikkeleiden ja katsausten käsikirjoituksiin. Lyhyempiin kirjoituksiin ei liitetä abstraktia.

Suomenkielisen ja englanninkielisen abstraktin tulee olla korkeintaan 150 sanaa. Se laaditaan kiinteäksi, yhden kappaleen pituiseksi kokonaisuudeksi, jossa näkyy artikkelin nimi (nimi myös englanniksi) ja lyhyt selostus artikkelin ja tutkimuksen sisällöstä (tavoite, aineisto, menetelmät, keskeisin tulos). Suomenkielinen abstrakti liitetään artikkelin alkuun, joten ota se huomioon abstraktin ja johdannon suunnittelussa. Abstrakti tiivistää tutkimuksen toteutuksen, kun taas johdanto johdattaa aiheeseen. Lisäksi mukaan liitetään 3–8 asiasanaa suomeksi ja englanniksi. Asiasanojen laadinnassa kannattaa hyödyntää Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO).

2. Käsikirjoituksen laajuus ja rakenne

• Artikkeli- ja katsauskäsikirjoitusten suosituspituus on 20 sivua + lähteet. Ehdoton yläraja on 25 sivua sisältäen kaiken tekstimateriaalin (abstraktit, pääteksti, lähteet, loppuviitteet jne.) sekä kuviot ja taulukot. Lyhyempien kirjoitusten suosituspituus on 8 sivua, puheenvuorojen ja kirja-arviointien 4 sivua.
• Teksti kirjoitetaan rivivälillä 1,5. Jokaisen reunan marginaali on 25 mm. Vasen reuna tasataan ja tekstiä ei tavuteta. Tekstin kirjasin on Times New Roman 12 pt.
• Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä.
• Vältä ala- ja loppuviitteitä. Kaikki viitteet taitetaan loppuviitteiksi, mutta tästä huolimatta niitä tulee välttää. Toimituksella on oikeus rajoittaa viitteiden määrää.

3. Käsikirjoituksen tekstin muoto

• Jokainen luku otsikoidaan, mutta lukuja ei numeroida. Pää- ja väliotsikot rajataan noin viiteen sanaan. Niiden tulee olla ytimekkäitä ja informatiivisia. Otsikoiden tulee mielellään kuvata luvun sisältöä tarkemmin kuin esimerkiksi vain sanalla tulokset. Lehdessä käytetään vain kahden tason väliotsikoita, ei kappaleotsikoita.
Ei yhden virkkeen kappaleita, eikä yhden kappaleen lukuja!
• Taulukoiden ja kuvioiden paikat merkitään tekstiin.
• Yli neljän rivin aineistositaatit erotetaan muusta tekstistä tyhjällä rivivälillä ja sisennyksellä. Lyhyemmät sitaatit erotetaan muusta tekstistä lainausmerkeillä. Lainauksia ei kursivoida. Sitaatteja tulee käyttää harkiten, ja niitä ennen tulee tekstissä olla johdantovirke, joka sitoo sitaatit osaksi tekstiä. Vieraskielisiä sitaatteja voidaan käyttää vain, jos kyse on lingvistisestä tai diskurssianalyysista.

4. Lähdeviitteet ja -luettelo

Viitteet

• Tekstiviitteissä käytetään nimi–vuosi-järjestelmää. Viite sisältää kirjoittajan sukunimen, tekstin ilmestymisvuoden ja tarvittaessa sivunumeron. Jos kirjoittajia on useita, ilmoitetaan viitteessa kaikkien kirjoittajien nimet, kun lähteeseen viitataan ensimmäisen kerran (kuitenkin vain, jos kirjoittajia on alle 6). Seuraavissa viitteissä riittää, kun mainitaan vain ensimmäinen kirjoittaja ja ym. Esimerkkejä: Marton, Willis ja Keys (1994) osoittivat – – (Marton ym. 1994). Kuitenkin, jos kirjoittajia on kaksi, mainitaan molemmat aina.
• Sivunumerot merkitään silloin, kun viittaus on suora lainaus, taulukko, kuvio tms. tieto, joka voidaan selvästi paikantaa viitattavan teoksen tietylle sivulle (Manninen 2004, 200).
• Jos kirjoittajia on kaksi tai useampia, tekstissä käytetään ja-sanaa, suluissa &-merkkiä: Goman ja Perttula (1999) toteavat – –; Tutkimuksen perusteella (Goman & Perttula 1999) voidaan todeta – –; Leino, Linnakylä ja Malin (2006) tarkastelevat – –.
• Kun viitataan saman kirjoittajan eri teoksiin, ne luetellaan aikajärjestyksessä alkaen vanhimmasta ja erotetaan toisistaan pilkulla (Swain 2003, 2004). Saman vuoden tuotokset erotellaan pienin kirjaimin a, b, c jne. (Simola 2004a, 2004b).
• Viittaukset useisiin (eri tekijöiden) lähteisiin järjestetään aakkosjärjestykseen ja erotetaan toisistaan puolipisteellä (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003; Tynjälä 1999b). Mikäli useammalla kirjoittajalla on sama sukunimi, erotetaan heidät etunimen kirjaimella toisistaan.
• Jos teoksen kirjoittajaa ei ole mainittu, viitataan joko teoksen tai sen julkaisijayhteisön nimeen: – – koulujen määrä (Suomen tilastollinen vuosikirja 2000), (Opetushallitus 2005). Jos teoksen nimi on pitkä, se voidaan viitteessä lyhentää, kunhan sen tunnistaminen säilyy (Peruskoulun opetussuunnitelman – – 2004).
• Jos viittaus kohdistuu vain yhteen virkkeeseen, virkkeen päättävä piste sijoitetaan sulkujen ulkopuolelle. Jos taas viittaus kohdistuu useampaan virkkeeseen tai koko kappaleeseen, viimeisen virkkeen perään tulee normaalisti piste ja viittaus sijoitetaan omaksi virkkeekseen sulkujen sisälle.

Lähdeluettelo

• Lähdeluettelo otsikoidaan sanalla Lähteet.
• Lähteet merkitään kirjoittajan mukaan aakkosjärjestykseen. Jos sukunimeen liittyy pienellä kirjoitettu etuliite (esim. de, van, von) aakkostetaan teos sukunimen ison kirjaimen mukaan (esim. van Dijk laitetaan D:n kohdalle). Saman kirjoittajan lähteet aakkostetaan vuosiluvun mukaan vanhimmasta uusimpaan.
• Lähteenä ei käytetä pelkkää kokonaisen lehden nimeä, jos on lainattu tietoja vain sen erillisistä artikkeleista, joilla on nimetyt kirjoittajat. Sanomalehtiartikkelista mainitaan kirjoittajatietojen lisäksi lehden osa ja sivunumero (Helsingin Sanomat, A3, 8).
• On syytä välttää toissijaisia, niin sanottuja toisen käden lähteitä, joissa on referoitu alkuperäisen julkaisun tai tutkimuksen tietoja. Jos alkuperäislähdettä ei kuitenkaan ole saatavilla ja joudutaan turvautumaan toisen käden tietoon, molemmat lähteet on mainittava lähdeluettelossa.
• Elektronisista lähteistä on tärkeää mainita yleistietojen ohella tarkka Internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti on luettu, koska sivun sisältö voi muuttua.
• Kaikki lähteet merkitään samaan luetteloon: erillisiä laki-, arkisto- tai julkaisemattomien lähteiden luetteloita ei käytetä. Poikkeuksena ovat tutkimuksen aineistona käytettyjen kirjallisten aineistojen luettelot (ns. primaarilähteet) esimerkiksi oppikirjatutkimuksessa.
• Lähteiden, joihin viitataan tekstissä, tulee esiintyä täydellisinä lähdeluettelossa. Poikkeuksen tekevät henkilökohtaiset kommunikaatiot (esim. haastattelut, tiedonannot, sähköpostiviestit, puhelinkeskustelut) ja muistiinpanot, jotka merkitään vain lähdeviitteisiin, mutta ei lähdeluetteloon.
• Jos lähde on hyväksytty julkaistavaksi, mutta ei vielä ilmestynyt, lähdeluetteloon merkitään julkaisuvuoden tilalle sulkuihin sana ”painossa”.

• Verkkolähteiden esittäminen ns. DOI-tunnisteella (Digital Object Identifier). Nämä merkitään kokonaisin osoittein (https://doi.org/...). Esimerkki: Biesta, G. & Tedder, M. 2007. Agency and learning in the lifecourse: Towards an ecological perspective. Studies in the Education of Adults 39(2), 132–149. https://doi.org/10.1080/02660830.2007.11661545 


Teoksen ja tekijöiden nimien kirjoitusasusta

• Sekä suomalaiset että englanninkieliset kirjan tai artikkelin nimet kirjoitetaan alkukirjainta lukuun ottamatta pienillä kirjaimilla (perusoikeinkirjoitus huomioiden), saksalaiset substantiivit kuitenkin isoilla kirjaimilla. Lehtien nimien alkuperäinen kirjoitusasu säilytetään.
• Kirjojen ja artikkeleiden nimiä ei kursivoida eikä lihavoida.
• Suomentajat mainitaan muodossa Suom. T. Virtanen.
• Kustantajasta käytetään mahdollisimman lyhyttä ilmaisua, esim. Oxford: Blackwell. Kustannustiedoissa mainitaan kustantajan kotipaikka ja kustantajan nimi, ei painopaikkaa tai painotalon nimeä.

Lähdeluettelon malli
Lähdeluettelossa pyydetään erityisesti tarkistamaan suomentajatiedot, tiedot lehdistä (vol, nro, sivut) sekä kustantajatiedot (kustantajan kotipaikka ja nimi).

Aaltola, J. & Suortamo, M. (toim.) 1995. Yliopisto-opetus. Korkeakoulupedagogiikan haasteita. Jyväskylä: PS-kustannus.

Deutsch, D. 1997. Todellisuuden rakenne. Suom. K. Pietiäinen. Helsinki: Terra Cognita.

Diamond, R. M. 2005. The institutional change agency: The expanding role of academic support centers. Teoksessa S.Chadwick-Blossey & D. R. Robertson (toim.) To improve the academy, Vol 23. Bolton, MA: Anker, 24–37.

Electronic reference formats recommended by the American Psychological Association. 2008. http://www.apastyle.org/elecref.html. (Luettu 15.5.2008.)

Heikkinen, H., Moilanen, P. & Räihä, P. (toim.) 1999. Opettajuutta rakentamassa. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytäntöjä 34.

Hilpelä, J. 2002. Kasvatuksen tutkijan eettinen vastuu. Kasvatus 33 (1), 74–84.

Ikonen, L. 2000. Ammattikorkeakoulusta asiantuntijaksi? Opiskelijoiden ajatuksia asiantuntijaksi kehittymisestä. Julkaisematon pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Isätoimikunnan mietintö. 1999. Komiteanmietintö 1999:1. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki: Edita.

Koulunkäyntiavustajan oma opas. 2003. Kunta-alan ammattiliitto KTV.
Työelämän kehittämisosaston oppaita C2. http://www.ktv.fi/materiaalipankki/. (Luettu 4.2.2004.)

Liiten, M. 2004. Lukioiden ja ammattikoulujen opinto-ohjaukselle kehut OECD:ltä. Helsingin Sanomat 4.2.2004, A15.

Nurmi, K. 2001. Koulutus- ja työmarkkinoiden eriarvoistavat sukupuolijaot. Teoksessa A. Jauhiainen, R. Rinne & J. Tähtinen (toim.) Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen seura, 205–225.

Palmer, P. 1998. The courage to teach. San Francisco: Jossey-Bass.

Pearson, M., & Brew, A. 2002. Research training and supervision development. Studies in Higher Education 27 (2), 135–150.

Perre, N., de Vries, M., Richards, H. & Gkliati, M. 2018. Refugee crisis: Three perspectives on the makings of a crisis. Blogikirjoitus. https://rli.blogs.sas.ac. uk/2018/04/16/refugee-crisis-three-perspecti-ves-on-the-makings-of-a-crisis/. (Luettu 5.3.2019.)

Perusopetuslaki 1998. 628/21.8.1998.

Pfahl, L. & Powel, J. J. W. 2005. Die Exklusion von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Gemeinsam leben – Zeitschrift für Integrative Erziehung 10, 68–78.

Rockström, J. & Sukhdev, P. 2016. How food connects all the SDGs. Keynote speech at Stockholm EAT Food Forum, 13.5.2016. http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html. (Katsottu 16.8.2019.)  [esimerkki videolähteestä]

Välijärvi, J. & Linnakylä, P. 2002. Tulevaisuuden osaajat. PISA 2000 Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Wood, F. & Meek, L. 2002. Over-reviewed and underfunded? The evolving policy context of Australian higher education research and development. Journal of Higher Education Policy and Management 24 (1), 7–25.

Yan, J. & Huizhong, Y. 2006. The English proficiency of college and university students in China: As reflected in the CET. Language, Culture and Curriculum 19 (1), 21–36.

Lisätietoja lähteiden merkitsemisestä ja muita kirjoitusohjeita voi katsoa esim. seuraavasta teoksesta:
Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2008 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki:Tammi.

5. Oikeinkirjoitus

Lyhenteistä

• Käytetyimpiä lyhenteitä ovat ks. (EI kts.), esim., mm., vrt., ym. (EI et al.), jne., tms., yms. ja ts.
• Juoksevassa tekstissä ei suositella lyhenteiden käyttöä, vaan ne kirjoitetaan kokonaisin sanoin (ainut poikkeus ym.). Lyhenteet sopivat sulkeiden sisään.
• Lyhenteet ks. ja vrt. määrittävät viittauksen luonnetta: ks. = katso tarkemmin, lisätietoja saat; vrt. = kuitenkin, ainakin osin, poikkeava tieto.
• Lyhenteitä mt., emt. tai mts. ei käytetä, vaan lähde toistetaan joka kerran.

Erilaisten merkkien käytöstä

• Pistettä ei käytetä otsikoiden eikä asiasanojen lopussa.
• Kysymysmerkki päättää kysymysmuotoisen virkkeen, mutta tulee kysyvän sivulauseen loppuun vain, jos päälausekin on kysyvä. Esim. ”Tiedätkö, onko kurssitapaamisemme maanantaina?” Mutta: ”Tiedustelen, onko kurssitapaamisemme maanantaina.”
• Sitaatit kirjoitetaan lainausmerkkien (”) sisään. Lainausmerkit ovat suomessa samanmuotoisia sekä lainauksen alussa että lopussa.
• Heittomerkkiä tai puolilainausmerkkiä (’) ei pidä yleisesti käyttää lainausmerkkinä. Puolilainausmerkkiä käytetään lainausmerkkinä kahdessa tapauksessa:

1) toisen lainauksen sisällä
Tutkittava sanoi: ”Silloin puhuttiin ’epäselvyyksistä’, enkä tiennyt mitä niillä tarkoitettiin.”
2) osoittamassa sanan tai ilmaisun merkitystä
Englannin kielen ilmaisun ”bearing stress” merkitys ei liity stressiin, vaan on teknisessä kielessä ’reunapuristusjännitys’.

• Tieteellisessä tekstissä vinoviivan käyttöä ei suositella (ja/tai voidaan korvata jommallakummalla vaihtoehdolla).
• Prosenttimerkki: Luvun ja merkin väliin tulee tyhjä väli. Sijapääte liitetään prosenttimerkkiin kaksoispisteen avulla – mieluummin kuitenkin kirjoitetaan merkki sanoin.
• Prosenttilukujen desimaalit merkitään pilkulla (40,6 %).
• Kahden raja-arvon välissä käytetään pitkää viivaa (eli ajatusviivaa – ), ei lyhyempää yhdysviivaa (-) sekä tekstin sisällä että lähdeluettelossa. Esim. 4–6-vuotiaat; sivuilla 35–38.

Ohjeita luetelmien kirjoittamiseen

Luetelma muodostuu yksittäisistä sanoista, mutta johdantoilmaus on täydellinen lause. Yleensä siinä on sana seuraava(t), pienet alkukirjaimet ja piste vain luetelman lopussa. Esim. Luokkajärjestäjän tehtävät ovat seuraavat:
– luokan tuulettaminen
– liitutaulun pyyhkiminen
– seuraavan tunnin tarvikkeiden jakaminen.

Luetelma muodostuu vajaista lauseista. Pienet alkukirjaimet, piste luetelman lopussa. Esim. Luokkajärjestäjä
– tuulettaa luokan
– pyyhkii liitutaulun
– jakaa seuraavan tunnin tarvikkeet.

esim. Luokkajärjestäjä huolehtii siitä, että
– luokka on tuuletettu
– liitutaulu on pyyhitty
– seuraavan tunnin tarvikkeet on jaettu.

Kun luetelman osat ovat itsenäisiä virkkeitä, ne aloitetaan isolla kirjaimella ja päätetään pisteeseen.
esim. Luokkajärjestäjälle kuuluu seuraavia tehtäviä:
– Luokka on tuuletettava välitunnilla.
– Liitutaulu on pyyhittävä puhtaaksi.
– Seuraavan tunnin tarvikkeet on jaettava valmiiksi pulpeteille.