Ajankohtaista

Suomen kasvatustieteellinen seura ry. julistaa haettavaksi:

Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinto junioritutkijalle

Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2019 teemana on Kasvatustieteellisen tutkimuksen vaikuttavuus. Teemaan liittyen seura julistaa haettavaksi kaksi väitelleen junioritutkijan artikkelipalkintoa. Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinnolla halutaan nostaa esille nuoria kasvatustieteen tutkijoita ja innostaa heitä jatkamaan alkanutta tutkijan uraa. Palkinto jaetaan toista kertaa. 

Palkinnon saajaa voivat ehdottaa kasvatustieteen alan asiantuntijat ja lukijat, myös ohjaaja, yhteistyökumppani tai kirjoittaja itse. Yksi ehdottaja voi tehdä vain yhden artikkelipalkintoehdotuksen. Palkintoja jaetaan kaksi, kumpikin on suuruudeltaan 500 euroa.

Ehdotukset palkinnon saajasta perusteluineen ja ehdotettava artikkeli pdf-muodossa tulee lähettää 30.9.2019 klo 24.00 mennessä e-lomakkeella (https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23247/lomake.html). Palkinto jaetaan Kasvatustieteen päivillä Joensuussa marraskuussa 2019. 

Junioritutkijan kriteerit

Ehdokkaan tulee olla väitellyt, väittelyvuodesta saa olla enintään kahdeksan vuotta (pois lukien äitiys- ja vanhempainvapaat).  

Ehdokkaan tulee olla Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsen.  

Artikkelin kriteerit

Artikkelin pitää olla kasvatustieteen alan artikkeli.  

Ehdokkaan tulee olla ykköskirjoittajana artikkelissa. 

Artikkelin pitää olla julkaistu vertaisarvioidussa referee-lehdessä.  

Artikkeli ei saa olla osa väitöskirjaa. 

Arviointimenettely

Kolme arvioijaa FERA:n hallituksesta sekä tarvittaessa Kasvatus-lehden ja julkaisusarjan toimitusneuvostoista (Suomen Akatemian esteellisyysperiaatteet: http://www.aka.fi/fi/arviointi-ja-paatokset/hakemusarviointi/esteellisyys/). 

Arviointikriteerit:

 • aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus 
 • tutkimuksen menetelmällinen laadukkuus 
 • innovatiivisuus 
 • artikkeli lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä käsittelemästään aiheesta 
 • yleisarvio. 

 

Tule vierailevaksi toimittajaksi tekemään teemanumeroa!

Onko mielessäsi hyvä aihe Kasvatuksen teemanumeroksi 2/2021 tai 5/2021? Lähetä ehdotuksesi viimeistään 4.11.2019 osoitteeseen kasvatus-toimitus (at) jyu.fi.

Teemanumeroehdotus on noin kolmen sivun esitys, jossa kerrotaan seuraavat tiedot: tarkasteltava teema, sen rajaus ja aiheen merkitys; teemanumeron toimittajien tutkimus ja asiantuntijuus teeman parissa sekä kokemus toimittamisesta; kirjoittajakutsu eli kuvaus siitä, millaisia tekstejä teemanumeroon toivotaan.

Aiemmat teemat näet täältä.

 

Ehdota teemaryhmää Kasvatustieteen päiville 24.5. mennessä!

Joensuun kt-päivien logo.bmp

Oppimisen maisemat on teoreettisesti ja empiirisesti laaja kokonaisuus, jota voidaan tarkastella fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oppimisympäristöjen sekä turvallisuuden näkökulmista. Opiskelu, opetus, kasvatus ja siten myös oppiminen tapahtuvat yhä enemmän erilaisissa yhteyksissä ja muodostavat entistä enemmän yhteisöllisiä ja vuorovaikutuksellisesti moninaisia prosesseja. Formaalit ja informaalit, reaaliset ja virtuaaliset oppimisympäristöt kietoutuvat monimutkaisesti toisiinsa. Vanhat ja uudet kasvatuksen ja opiskelun prosessit ja oppimisen välineet ja etsivät paikkaansa toistensa edellä, jäljessä ja rinnalla.

Muutokset oppimisympäristöissä edellyttävät pohdintaa myös pedagogisissa ratkaisuissa. Ne muovaavat sosiaalista ja psyykkistä ympäristöä, oppimisen mielenmaisemaa. Keskiöön nousevat vaihtelevat oppimisen tavat, esimerkiksi oppijoiden itsesäätelyprosessit, motivaatio tai vaikkapa osallisuus. Joudumme pohtimaan, millaisia pedagogisiin ratkaisuihin uudet oppimisen maisemat edellyttävät yhteiskunnallisesti ja yksilön tasolla. Joudumme miettimään lasten ja nuorten yksilöllisen ja tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemista paikoissa, joissa on ristiriitaisia arvotarjoumia ja joissa monenlaiset odotukset kuormittavat heidän ajatteluaan ja mieltään.

Kasvatustieteen päivillä Joensuussa keskusteltavat tutkimusesitelmät tarkastelevat, miten kasvattajat, ohjaajat ja koulutuksen eri asiantuntijat navigoivat oppimisen muuntuvassa maisemassa. Millaisia haasteita aikuisten arki- ja työmaisemien muutokset lisäävät tähän kokonaisuuteen? Mihin pysyvään voimme itse tukeutua, mihin ankkuroida tulevan sukupolvemme? Pyydämme teemaryhmä-, symposium- ja esiseminaariehdotuksia 24. toukokuuta mennessä. Erityisesti päivien teemaan sopivat ehdotukset ovat toivottavia. Teemaryhmäsessioita on neljä, jokainen niistä on 90 minuuttia pitkä.

Ehdotettavan teemaryhmän aiheen olisi syytä olla riittävän laaja, jotta siihen tulee riittävästi esitysabstrakteja. Pohdi teemaa monipuolisesti, monelta eri kantilta, mieti aihetta myös kuulijakunnan näkökulmasta. Millaiset teemat puhuttelevat ja puhuttavat tutkimuksen kentällä 2019? Paikallinen akateeminen järjestelytoimikunta päättää esitysten pohjalta teemaryhmistä. Teemaryhmän vastuuhenkilöt arvioivat teemaryhmään tarjotut abstraktit ja laativat sessioiden aikataulun yhteistyössä päivien järjestelytoimikunnan kanssa. Vastuuhenkilöt huolehtivat sessioiden puheenjohtajuudesta.

Ehdotuslinkki: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22685/lomake.html

 

Tervetuloa Suomen kasvatustieteellisen seuran kevätkokoukseen!

Suomen kasvatustieteellisen seuran kaikille jäsenille avoin, sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.4.2019 Tieteiden talolla (sali 405, Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen voi osallistua myös etänä osoitteessa https://connect.funet.fi/fera/.

Ehdota käsikirjoitusta Kasvatuksen juhlanumeroon

Vuonna 2020 Kasvatus-lehti täyttää 50 vuotta. Se syntyi vuonna 1970 jatkamaan kasvatustieteellisen tutkimuksen julkaisemisen kunniakasta perintöä tuolloin 107-vuotisjuhliaan viettäneen Kasvatusopillisen aikakauskirjan ja 56-vuotissyntymäpäiviään viettäneen Kasvatus ja koulu –lehden jatkajaksi. Kasvatus 2/2020 on lehden juhlanumero, joka tehdään lehden historiaa kunnioittaen. Etsimme lehteen artikkeleita ja muita julkaistavia tekstejä, jotka nostavat tarkasteluun kasvatuksen ilmiöiden yhteiskunnallisuuden, esimerkiksi suhteen yhteiskunnan rakenteisiin tai muutokseen. Teksteissä voi mahdollisuuksien mukaan myös esittää, miten kasvatustieteellinen tutkimus on itse muuttunut, miten se seuraa aikaansa, sopeutuu yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin reunaehtoihin, tai miten se pyrkii niihin vaikuttamaan? Lue lisää:
Kirjoittajakutsu Kasvatus 50 vuotta -teemanumeroon

Suomen kasvatustieteellisen seuran kaikille jäsenille avoin, sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.4.2019 Tieteiden talolla (sali 405, Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen voi osallistua myös etänä osoitteessa https://connect.funet.fi/fera/.

Vuoden tiedeartikkeli -palkinto Najat Ouakrim-Soiviolle, Juhani Rautopurolle ja Johanna Saariolle

Kas­va­tus-leh­ti pal­kit­see vuo­sit­tain yh­den ar­tik­ke­lin vuo­den tie­deartik­ke­li -ni­mik­keel­lä. Palkinnon tavoitteena on kannustaa kirjoittajia paitsi tekemään hyviä tieteellisiä tutkimuksia myös kertomaan tuloksistaan hyvällä suomen kielellä. Palkinnon saannin keskeisiä kriteereitä ovat aiheen ajankohtaisuus ja laajalle lukijakunnalle sopivuus, hyvin toteutettu tutkimus ja hyvä kieliasu, jota on nautinto lukea. Palkintoraatina on Kasvatuksen toimitusneuvosto.

Vuoden 2017 parhaaksi tiedeartikkeliksi on valittu Najat Ouakrim-Soivion, Juhani Rautopuron ja Johanna Saarion artikkeli "Yhdenvertaisuutta vai armopaloja? Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen perusopetuksessa" (3/2017). Palkinto julkaistiin 15.11.2018 Kasvatustieteen päivillä Tampereella.

Toimitusneuvosto perustelee valintaa seuraavasti: "Otsikko herättää lukijan mielenkiinnon ja johdanto vie suoraan asian ytimeen. Artikkeli on jäntevä, selkeä ja tiivistetysti etenevä, rakenteellisesti ehjä kokonaisuus. Lopultahan kysymys on nimenomaan sivistyksellisestä yhdenvertaisuudesta, jonka neljä porrasta on kaikessa yksinkertaisuudessaan perustellusti esitetty. Toisin kuin tässä artikkelissa, useimmissa muissa PISA-tutkimukseen ja vastaaviin vertailuihin perustuvissa artikkeleissa on pitäydytty ensi sijassa muiden kuin yhteiskuntaopin oppimistulosten vertailuissa, ja myös kantaväestön ja maahanmuuttajien vertailut ovat usein olleet ohuita. (Artikkeli olisi voinut saada vielä lisävoimaa, jos sukupuoli olisi otettu vakavammin esiin, sillä aiempien tutkimusten mukaan se on erinomaisen tärkeä muuttuja.) Artikkelin aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen, artikkeli on hyvin kirjoitettu, ja sen näkökulma on yhteiskunnallisesti tärkeä. Teoriatausta on hyvä ja selkeä, ja tutkimuskysymykset on kohdennettu hyvin. Laajaan tutkimusaineistoon perustuva artikkeli on myös koulutuspoliittisesti tärkeä tutkimuksellinen avaus, joka toimii monipuoliselle lukijakunnalle."

 

Tule vierailevaksi toimittajaksi tekemään teemanumeroa!

Onko mielessäsi hyvä aihe Kasvatuksen syksyn 2020 tai kevään 2021 teemanumeroksi? Onko Sinulla halua ja asiantuntijuutta koota teemanumero? Lähetä teemanumeroehdotuksesi osoitteeseen kasvatus-toimitus@jyu.fi.

Teemanumeroehdotus on noin kolmen sivun esitys, jossa kerrotaan seuraavat tiedot:

 • tarkasteltava teema, sen rajaus ja aiheen merkitys
 • teemanumeron toimittajien tutkimus ja asiantuntijuus teeman parissa sekä kokemus toimittamisesta
 • kirjoittajakutsu eli kuvaus siitä, millaisia tekstejä teemanumeroon toivotaan.

Aiemmat teemat Kasvatuksen verkkosivuilla: http://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/teemanumerot.

 

Ilmoittautuminen Kasvatustieteen päiville on alkanut

KT-paivat-koko-sivun-mainos.tif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen kasvatustieteellinen seura ry julistaa haettavaksi:  

Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinto junioritutkijalle  

Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2018 teemana on Kohti kasvatuksen tulevaisuutta – Uudet suunnat ja tutkijasukupolvet. Teeman mukaisesti seura julistaa haettavaksi kaksi väitelleen junioritutkijan artikkelipalkintoa. Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinnolla halutaan nostaa esille nuoria kasvatustieteen tutkijoita ja innostaa heitä jatkamaan alkanutta tutkijan uraa.   

Palkinnon saajaa voivat ehdottaa kasvatustieteen alan asiantuntijat ja lukijat, myös ohjaaja, yhteistyökumppani tai kirjoittaja itse. Yksi ehdottaja voi tehdä vain yhden artikkelipalkintoehdotuksen.  Palkintoja jaetaan kaksi, kumpikin on suuruudeltaan 500 euroa. Palkinnot jaetaan Kasvatustieteen päivillä Tampereella marraskuussa 2018. 

Ehdotukset palkinnon saajasta perusteluineen ja ehdotettava artikkeli pdf-muodossa on lähetettävä 30.9.2018 klo 24.00 mennessä e-lomakkeella (https://elomake.uef.fi/lomakkeet/20339/lomake.html).

Junioritutkijan kriteerit: 

 • Ehdokkaan on oltava väitellyt, väittelyvuodesta saa olla enintään kahdeksan vuotta (pois lukien äitiys- ja vanhempainvapaat). 
 • Ehdokkaan on oltava Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsen.

Artikkelin kriteerit: 

 • Artikkelin pitää olla kasvatustieteen alan artikkeli. 
 • Ehdokkaan on oltava ykköskirjoittajana artikkelissa. 
 • Artikkeli on julkaistu vertaisarvioidussa referee-lehdessä. 
 • Artikkeli ei saa olla osa väitöskirjaa. 

Arviointimenettely: 

Arviointikriteerit:

 • aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus 
 • tutkimuksen menetelmällinen laadukkuus 
 • innovatiivisuus 
 • lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä artikkelin aiheesta 
 • yleisarvio.

 

Kirjoita globaalikasvatus-teemanumeroon!

Kasvatuksen numero 5/2019 on globaalikasvatuksen teemanumero, joka esittelee globaalikasvatuksen tutkimusta: perusteita, historiaa ja toteutusta. Teemanumeron käsikirjoitukset lähetetään 30.11.2018 mennessä osoitteeseen elina.lehtomaki[at]oulu.fi. Lue lisää: https://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/teemanumerot

 

Tule mukaan tekemään laadukasta lehteä!

Kirjoita kirja-arvostelu tai ehdota arvosteltavaa kirjaa! Luitko juuri uuden teoksen, josta muidenkin olisi hyvä kuulla? Saitko teoksesta uutta tietoa tai ideoita opetukseen, vai koitko hyvän aiheen käsittelyn puutteelliseksi? Kasvatus-lehti ottaa mielellään vastaan kirja-arvioita uusista kasvatusalan julkaisuista – niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin. Kirja-arviot ovat mainio tapa vaikkapa jatko-opiskelijalle saada äänensä kuuluviin ja kokemusta kirjoittamisesta. Tai jos et itse ehdi arviota tekemään, vinkkaa toimitusta (kasvatus-toimitus@jyu.fi) mielenkiintoisesta kirjasta. Ideoita arvioitaviin kirjoihin ja ohjeet kirja-arvostelun tekemiseen löydät osoitteesta http://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/tee-kirja-arvio.

 

Kasvatus on kakkostason lehti

Julkaisufoorumin lehtiluokitusta tarkastettiin keväällä 2012. Kasvatus-lehti on tällä hetkellä ainoana kotimaisena, suomenkielisenä lehtenä nostettu tasolle 2, joka on korkein taso, minkä suomenkielinen lehti voi saavuttaa. Tieteellisten seurain valtuuskunnan tekemään Julkaisufoorumiluokitukseen voit tutustua osoitteessa http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/.
 

Uusin numero

Uusimman lehden pääkirjoitus ja abstraktit luettavissa arkistosta.