Kasvatuksen teemanumerot

Tule vierailevaksi toimittajaksi tekemään teemanumeroa!

Onko mielessäsi hyvä aihe Kasvatuksen teemanumeroksi 2/2021 TAI 5/2021? Lähetä ehdotuksesi viimeistään 4.11.2019 osoitteeseen kasvatus-toimitus (at) jyu.fi.

Teemanumeroehdotus on noin kolmen sivun esitys, jossa kerrotaan seuraavat tiedot: tarkasteltava teema, sen rajaus ja aiheen merkitys; teemanumeron toimittajien tutkimus ja asiantuntijuus teeman parissa sekä kokemus toimittamisesta; kirjoittajakutsu eli kuvaus siitä, millaisia tekstejä teemanumeroon toivotaan.

 

Tulevien teemanumeroiden kirjoittajakutsuja:

Suomalainen positiivisen kasvatuksen ja kehityksen tutkimus (5/2020)

Miten kasvoimme maailman onnellisimmaksi kansaksi ja kuinka pysymme sellaisena? Miltä kukoistava kansamme ja kasvatuksen instituutiot näyttäytyvät tuoreimman kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta? Suomessa tehdään tällä hetkellä runsaasti positiivisen psykologian alaan linkittyviä tutkimuksia eri tieteenaloilla, mutta siihen liittyvä kasvatustieteellinen tutkimus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Teemanumeron tavoitteena on esitellä tutkimusta, jonka avulla lasten, nuorten ja aikuisten myönteistä kasvua ja kehitystä pyritään kasvatustieteen näkökulmasta tukemaan yhteiskunnassamme ja kasvatusinstituutioissamme. Kasvattajien – niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin – vastuu on merkittävä, ja tavoitteemme on tuoda esiin tutkimusperusteista tietoa ja menetelmiä tähän vaativaan ja tärkeään tehtävään.

Kutsumme kasvatustieteilijät eri koulutuksen tasoilta ja kasvatustieteen aloilta esittelemään tuoreimpia tutkimustuloksiaan. Minkälaiset ratkaisut edistävät parhaiten kukoistamista? Mistä löytyy vahvuuksia ja voimavaroja muuttuvan maailman haasteissa? Miten kasvattaa optimistisuuteen, itsen ja muiden hyväksymiseen? Miten tukea hyvinvointitaitoja ja myönteistä kehitystä kasvatuksellisesti?

Toivomme teemanumeroon empiiriseen tutkimukseen perustuvia artikkeleita, jotka perustuvat erilaisiin tutkimusotteisiin ja metodeihin. Artikkelin aihepiiri voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin, mutta muitakin teemoja voi ehdottaa:

 • kasvatuksen ja koulutuksen hyvinvointi-interventiot ja niiden tutkimus
 • positiivisen kasvatuspsykologian tutkimustulokset elämän eri osa-alueilla
 • myönteinen arviointi, kasvatus ja kehitys elämänkulussa
 • myönteiset toimintastrategiat, itsearvostus ja optimistisuuteen kasvattaminen
 • erilaisten oppijoiden kukoistaminen ja heidän vahvuuksiensa hyödyntäminen.

Käsikirjoitukset voivat käsitellä kaikkia koulutusjärjestelmän tasoja sekä elämän eri osa-alueita.

Teemanumeron toimittavat Satu Uusiautti, Sanna Hyvärinen ja Tanja Äärelä.

Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laaditut tekstit pyydetään lähettämään viimeistään 30.11.2019 osoitteeseen satu.uusiautti(at)ulapland.fi.

 

Kasvatus-lehti 50 vuotta -teemanumero (2/2020)

Vuonna 2020 Kasvatus-lehti täyttää 50 vuotta. Se syntyi vuonna 1970 jatkamaan kasvatustieteellisen tutkimuksen julkaisemisen kunniakasta perintöä tuolloin 107-vuotisjuhliaan viettäneen Kasvatusopillisen aikakauskirjan ja 56-vuotissyntymäpäiviään viettäneen Kasvatus ja koulu –lehden jatkajaksi. Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli kasvatustieteen suurmies, professori Matti Koskenniemi ja toimittaja professori Juhani Karvonen. Toimitusneuvostokin muodostui pelkistä miehistä; siellä istuivat Erkki Aho, Urpo Harva, Matti Hietala, Matti Koskenniemi, Oiva K. Kyöstiö, Veli Nurmi, Manu Renko ja Martti Ruutu.

Viiden vuosikymmenen ajan Kasvatus-lehti on seurannut valppaasti kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksessa tapahtunutta kehitystä ja luonut lukijoilleen näkymää kentän parhaaseen tutkimukseen. Puoli vuosisataa on jo historiallisena aikanakin riittävä kertoakseen kasvatustieteen tutkimuksen muutoksista ja uusista avauksista. Kun vielä vuonna 1970 rakennettiin peruskoulua ja hyvinvointivaltiota toiveikkain mielin ja luottaen koulutuksen kaikkivoipaisuuteen, on Kasvatus-lehti kohdannut myös 1980-luvun koulutuspolitiikan käänteen ja 1990-luvun alun laman sekä sittemmin 2000-luvulla koulutususkon hiipumisen ja 2010-luvun rajut koulutuksen ja tutkimuksen säästötoimet.

Kasvatus-lehti on maassamme kasvatustieteellisen tutkimuksen ehdoton lippulaiva, joka JUFO-kilpailuissakin ainoana alan suomenkielisenä julkaisuna sijoittuu tasolle 2. Ollaan JUFO-luokittelun onnistuneisuudesta mitä mieltä tahansa, tämä osoittaa, että tänäkin päivänä suomalainen tiedeyhteisö näkee lehden laadun korkeana.

50-vuotisteemanumeron tahdomme tehdä lehden historiaa kunnioittaen. Teemanumeron pyrkimyksenä on tarkastella kasvatustieteellistä tutkimusta laajasti. Etsimme lehteen artikkeleita ja muita julkaistavia tekstejä, jotka nostavat tarkasteluun kasvatuksen ilmiöiden yhteiskunnallisuuden, esimerkiksi suhteen yhteiskunnan rakenteisiin tai muutokseen. Teksteissä voi mahdollisuuksien mukaan myös esittää, miten kasvatustieteellinen tutkimus on itse muuttunut, miten se seuraa aikaansa, sopeutuu yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin reunaehtoihin, tai miten se pyrkii niihin vaikuttamaan?

Teemanumeroon tarjottavat käsikirjoitukset voivat kohdentua esimerkiksi:

 • kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan teemoihin
 • kansainvälisesti vertailevan koulutustutkimuksen teemoihin
 • kasvatuksen ja koulutuksen historian teemoihin
 • opettajankoulutuksen tutkimuksen teemoihin
 • oppimisen ja opetuksen tutkimuksen teemoihin
 • erityisopetuksen reformin teemoihin.

Artikkelit ja muut kirjoitukset voivat käsitellä eri kasvatus- ja koulutustasojen kysymyksiä aina korkeakoulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta peruskoulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Ne voivat olla painotukseltaan yhtä lailla empiirisiä kuin teoreettisia. Pääasia on, että ne edustavat korkeatasoista tutkimusta, ovat hyvin kirjoitettuja ja kiinnostavia. Teemanumeron toimittavat Risto Rinne, Leena Holopainen, Jyri Linden ja Auli Toom

Pyydämme kirjoittajia lähettämään ehdotuksensa 4.4.2019 mennessä sähköpostin liitetiedostona Risto Rinteelle osoitteeseen rinne@utu.fi. Ehdotuksessa tulee olla kirjoittajien nimet ja noin 200-250 sanan abstrakti tekstin sisällöstä. Kirjoittajille annetaan palaute 17.4. mennessä. Valmiit Kasvatus-lehden kirjoitusohjeiden mukaiset tekstit tulee lähettää toimittajille viimeistään 4.6.2019.

Tulevia teemanumeroita, joiden kirjoittajahaku on päättynyt

Globaalikasvatus-teemanumero (5/2019)

Globaalikasvatuksen teemanumero esittelee globaalikasvatuksen tutkimusta: perusteita, historiaa ja toteutusta. Globaalikasvatus on nouseva tutkimusala, johon liittyvät muun muassa kysymykset ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Tutkijoiden lisääntyvästä kiinnostuksesta globaalikasvatusta kohtaan kertoo, että vuonna 2017 on perustettu aihetta koskeva kansainvälinen verkosto Academic Network of Global Education and Learning sekä suomalainen globaalikasvatuksen tutkimusverkosto. Tämän teemanumeron tarkoitus on välittää tutkittua tietoa ja käydä kriittistä keskustelua globaalikasvatuksen asemasta ja tehtävistä, ajankohtaisista teemoista sekä tulevaisuudesta. Samalla julkaisu perehdyttää kasvatuksen ja koulutuksen muut tutkijat suomalaisen tutkimusverkoston toimintaan ja tutkimukseen.

Globaalikasvatuksen teemanumero käsittelee esimerkiksi seuraavia varhaiskasvatukseen, kouluun, koulutukseen ja opettajankoulutukseen liittyviä kysymyksiä:

 • Mikä on globaalikasvatuksen arvopohja?
 • Miten globaalikasvatus määritellään ja ymmärretään?
 • Minkälaisia kriittisiä näkökulmia globaalikasvatusta tai sen erilaisia määrittelyjä kohtaan voidaan esittää?
 • Mikä on globaalikasvatuksen asema ja tehtävä?
 • Millainen on globaalikasvatuksen ihmiskuva ja näkemys oppimisesta?
 • Miten globaalikasvatus edistää paikallisen ja globaalin yhteyden ymmärtämistä?
 • Miten kasvattajat ja opettajat sisällyttävät globaalikasvatuksen teemoja opetukseensa ja kasvatukseensa (esimerkiksi opetussuunnitelman läpäisyperiaatteen mukaisesti)?
 • Miten globaalikasvatus on integroitu opettajankoulutukseen?
 • Millainen on OECD:n globaalien kompetenssien arviointi tutkimuksen valossa?
 • Millaiseksi kasvattajat ja opettajat arvioivat omat globaalit kompetenssinsa?
 • Millaisena opiskelijat kokevat globaalikasvatuksen?

Kasvatuksen aiempi teemanumero 5/2017 käsitteli kestävää kehitystä. Päällekkäisyyksien välttämiseksi emme tällä kertaa toivo ympäristökasvatusta käsitteleviä kirjoituksia.

Tieteellisten artikkelien ja katsauksien käsikirjoitukset vertaisarvioidaan. Myös puheenvuorot ja aihepiiriä tarkastelevat kirja-arvioinnit ovat tervetulleita. Teemanumeron toimittavat Elina Lehtomäki ja Antti Rajala, suomalaisen globaalikasvatuksen tutkimuksen verkoston käynnistäjät.

Teemanumeroon tarjottava, Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laadittu teksti toimitetaan viimeistään 30.11.2018 sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen elina.lehtomaki@oulu.fi. Aihe-kenttään kirjoitetaan ”globaalikasvatus-teemanumero”.