01.06.2018

Kasvatuksen teemanumerot

Kirjoita teemanumeroon!

Tulevien teemanumeroiden kirjoittajakutsuja:

Globaalikasvatus-teemanumero (5/2019)

Globaalikasvatuksen teemanumero esittelee globaalikasvatuksen tutkimusta: perusteita, historiaa ja toteutusta. Globaalikasvatus on nouseva tutkimusala, johon liittyvät muun muassa kysymykset ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Tutkijoiden lisääntyvästä kiinnostuksesta globaalikasvatusta kohtaan kertoo, että vuonna 2017 on perustettu aihetta koskeva kansainvälinen verkosto Academic Network of Global Education and Learning sekä suomalainen globaalikasvatuksen tutkimusverkosto. Tämän teemanumeron tarkoitus on välittää tutkittua tietoa ja käydä kriittistä keskustelua globaalikasvatuksen asemasta ja tehtävistä, ajankohtaisista teemoista sekä tulevaisuudesta. Samalla julkaisu perehdyttää kasvatuksen ja koulutuksen muut tutkijat suomalaisen tutkimusverkoston toimintaan ja tutkimukseen.

Globaalikasvatuksen teemanumero käsittelee esimerkiksi seuraavia varhaiskasvatukseen, kouluun, koulutukseen ja opettajankoulutukseen liittyviä kysymyksiä:

 • Mikä on globaalikasvatuksen arvopohja?
 • Miten globaalikasvatus määritellään ja ymmärretään?
 • Minkälaisia kriittisiä näkökulmia globaalikasvatusta tai sen erilaisia määrittelyjä kohtaan voidaan esittää?
 • Mikä on globaalikasvatuksen asema ja tehtävä?
 • Millainen on globaalikasvatuksen ihmiskuva ja näkemys oppimisesta?
 • Miten globaalikasvatus edistää paikallisen ja globaalin yhteyden ymmärtämistä?
 • Miten kasvattajat ja opettajat sisällyttävät globaalikasvatuksen teemoja opetukseensa ja kasvatukseensa (esimerkiksi opetussuunnitelman läpäisyperiaatteen mukaisesti)?
 • Miten globaalikasvatus on integroitu opettajankoulutukseen?
 • Millainen on OECD:n globaalien kompetenssien arviointi tutkimuksen valossa?
 • Millaiseksi kasvattajat ja opettajat arvioivat omat globaalit kompetenssinsa?
 • Millaisena opiskelijat kokevat globaalikasvatuksen?

Kasvatuksen aiempi teemanumero 5/2017 käsitteli kestävää kehitystä. Päällekkäisyyksien välttämiseksi emme tällä kertaa toivo ympäristökasvatusta käsitteleviä kirjoituksia.

Tieteellisten artikkelien ja katsauksien käsikirjoitukset vertaisarvioidaan. Myös puheenvuorot ja aihepiiriä tarkastelevat kirja-arvioinnit ovat tervetulleita. Teemanumeron toimittavat Elina Lehtomäki ja Antti Rajala, suomalaisen globaalikasvatuksen tutkimuksen verkoston käynnistäjät.

Teemanumeroon tarjottava, Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laadittu teksti toimitetaan viimeistään 30.11.2018 sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen elina.lehtomaki@oulu.fi. Aihe-kenttään kirjoitetaan ”globaalikasvatus-teemanumero”.

Koulutustutkimus -teemanumero (5/2018)

Koulutusta tutkitaan monista eri tieteellisistä näkökulmista. Koulutus myös ymmärretään yhteiskunnallisena  ilmiönä hyvin eri tavoin – niin talouden, sivistyksen, koulutuspolitiikan kuin oppimisen ja opetuksenkin ilmiönä. Siksi on tarpeen keskustella, mitä on koulutustutkimus, miten sitä tehdään ja mistä siinä on kysymys. Miten koulutustutkimus eroaa kasvatuksen tutkimuksesta, vai ovatko ne yksi ja sama asia?

Teemanumerossa nostetaan kissa pöydälle ja kysytään: mikä tekee tutkimuksesta koulutustutkimusta?  Teemanumeron tavoitteena on tarkastella koulutustutkimusta monista eri näkökulmista ja pohtia, mitä on koulutustutkimus ja mikä on sen suhde eri tieteenalojen tutkimukseen. Pidämme tärkeinä myös koulutustutkimuksen metodien ja tutkimuskysymysten välisen suhteen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden pohtimista sekä koulutuksen tutkimuksen teoreettisia ja filosofisia näkökulmia. Haastamme kirjoittajia myös pohtimaan kasvatuksen tutkimuksen ja koulutustutkimuksen välistä eroa ja niiden välistä suhdetta.

Voit tarjota teemanumeroon empiiristä, teoreettista tai katsausartikkelia esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

 • koulutustutkimuksen teoreettiset ja filosofiset lähtökohdat
 • koulutuspolitiikka ja koulutustutkimus
 • empiirinen koulutustutkimus
 • vertailevan koulutustutkimuksen ongelmat ja kysymyksenasettelut
 • koulutusjärjestelmä tutkimuskohteena.

Käsikirjoitukset voivat käsitellä kaikkia koulutusjärjestelmän tasoja. Samoin rohkaisemme tarkastelemaan koulutustutkimusta eri tieteenalojen näkökulmista käsin.  Myös puheenvuorot ja aihepiiriä tarkastelevat kirja-arvioinnit ovat tervetulleita.

Teemanumeron toimittavat Maarit Arvaja, Hannu Heikkinen ja Jussi Välimaa.

Toimittajat pyytävät teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita lähettämään ehdotuksensa 9.3.2018 mennessä. Ehdotuksessa tulee olla kirjoittajien nimet ja noin 200–250 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä. Sen perusteella annetaan kirjoittajille palaute 16.3.2018 mennessä.   Valmiit Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaiset tekstit lähetetään toimittajille viimeistään 4.6.2018.

Ehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen maarit.arvaja(at)jyu.fi.

Tulevia teemanumeroita, joiden kirjoittajahaku on päättynyt

Sukupuoli ja risteävät erot kasvatuksessa ja koulutuksessa -teemanumero (3/2018)

Erityisesti sukupuolentutkimuksessa on viime aikoina pohdittu intersektionaalisuutta eli yhteiskunnallisten erontekojen samanaikaista vaikuttamista ja sitä, miten nämä erilaiset erot ja eronteot risteävät ja kietoutuvat toisiinsa. Kasvatuksen ja koulutuksen käytännöissä rakentuu, risteää ja kietoutuu yhteen monenlaisia eroja. Sukupuolen ja sen moninaisuuden kanssa risteäviä eroja ovat muun muassa yhteiskuntaluokka, etnisyys, maahanmuuttajastatus, seksuaalinen suuntautuminen, asuinpaikka, vammaisuus sekä kykyisyys. Intersektionaalisuus voidaan nähdä teoreettisena ja metodologisena työkaluna, jonka avulla niin yksilöön kuin yhteiskuntaankin kiinnittyviä eroja voidaan analysoida toisiinsa liittyen.

Teemanumeroon toivotaan artikkeleita kasvatustieteiden, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatushistorian lisäksi lapsi- ja nuorisotutkimuksen, sukupuolen, maskuliinisuuden, queer- ja transtutkimuksen sekä työelämäntutkimuksen näkökulmista. Teemanumeroon voi tarjota empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia artikkeleita, katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

 • sukupuoli ja sen moninaisuus osana intersektionaalista analyysia, esimerkiksi miten risteävät erot (kuten sukupuoli, etnisyys, ikä, yhteiskuntaluokka, seksuaalisuus tai vammaisuus) ilmenevät koulutuksen ja kasvatuksen käytännöissä
 • risteävät erot koulujen, oppilaitosten ja työelämän instituutioiden käytännöissä
 • kasvatus intersektionaalisuuden näkökulmasta moninaisten yksilöiden tai ihmisryhmien (kuten opettajien, oppilaiden ja työntekijöiden) näkökulmasta
 • risteävät erot mediassa, oppikirjoissa ja opetussuunnitelmissa
 • erilaiset intersektionaalisuudet ja niiden soveltuvuus teoreettisesti tarkasteltuna
 • intersektionaalista näkökulmaa soveltavien tutkimusten metodologiset ratkaisut ja niiden kriittinen tarkastelu
 • risteävät erot ja niihin liittyvät normit ja normatiivisuudet (kuten valkoisuuden, vammattomuuden ja heteroseksuaalisuuden normatiivisuuden yhtäaikaisuus)
 • anti-rasistisen, anti-seksistisen ja anti-homofobisen koulutuksen risteävyys ja erillisyys

Teemanumeron toimittavat Annukka Jauhiainen, Jukka Lehtonen ja Outi Ylitapio-Mäntylä. Valmiit Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaiset artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää 31.8.2017 mennessä. Myös katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi tarkoitetut tekstit lähetetään toimittajille 31.8.2017 mennessä.

Teemanumeroon tarjottavat tekstit lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen annukka.jauhiainen (at) utu.fi.