Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi: loppuraportti

AVOT_Arvioinnin_loppuraportti-kansi-1.pngHelena Aittola, Taru Siekkinen & Jussi Välimaa
2018. 45 s. Saatavilla vain verkosta (pdf)

Työelämälähtöinen avoin korkeakoulutus -hankkeessa (AVOT) (ESR 2015 - 2018) tavoitteena on ollut vastata työelämästä nouseviin osaamistarpeisiin ja luoda toimintamalli, jossa avointa korkeakouluopetusta järjestetään korkeakoulujen yhteistyönä.

Hankkeeseen liittyi ulkopuolinen arviointitutkimus, joka toteutettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella (KTL) 1.6.2016 - 30.4.2018. Arviointi toteutettiin kahdessa vaiheessa: väliraportoinnissa keskityttiin hankkeen suunnittelu- ja käynnistymisvaiheeseen, arviointiprosessin loppuvaiheessa arvioinnin pääkohteina olivat hankkeen työelämäyhteistyön, korkeakoulujen yhteistyön, koulutuksen erilaisten toteutusmallien ja hankkeen kokonaisvaikuttavuuden arviointi. Tässä loppuraportissa kuvataan koko arviointiprosessi, kootaan yhteen hankkeen aikana kerättyjen aineistojen päätulokset ja esitetään yhteenveto ja suositukset.

Arviointitutkimuksen tieteellisenä johtajana toimi professori Jussi Välimaa, päävastuullisena tutkijana toimi KT erikoistutkija Helena Aittola ja tutkijana YTM projektitutkija Taru Siekkinen. Kiitämme AVOT-hanketta arviointitutkimuksemme rahoituksesta. Olemme saaneet hankkeessa mukana olleilta toimijoilta, erityisesti mallinnusryhmältä ja pilottien vastuuhenkilöiltä arvokasta tietoa erilaisten tutkimusaineistojen keräämisprosessissa.

Pilottien rohkea kokeilevuus ja innovatiivisuus sekä avoin ja luottamuksellinen yhteistyö ovat johtaneet selkeän ja monipuolisesti hyödynnettävän toimintamallin rakentumiseen hankkeen päätavoitteen mukaisesti.

Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
ISBN 978-951-39-7567-8 (PDF)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7567-8