PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna

d113.jpgHeidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt, Jouni Vettenranta
2014. 89 s. 28 e. D113.

Online publikationen (pdf)

År 2012 deltog de svenskspråkiga skolorna i Finland för tredje gången med ett större sampel i PISA (Programme for International Student Assessment), OECD:s internationella studie som undersöker elevers förmågor i och attityder till matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning. År 2012 deltog omkring 70 länder och områden i undersökningen världen runt. I den här rapporten presenteras resultatnivån för de åländska skolorna i Finland ur flera olika perspektiv. Resultaten i matematik presenteras både ur ett regionalt och ett geografiskt perspektiv samt ur ett tidsperspektiv. Speciell vikt fästs vid könsskillnader samt vid de variabler som bidrar till skillnader i elevframgången i matematik. Denna rapport berör även frågorna om elevernas skolgång och inlärningsmiljö. Resultatnivån för eleverna i de åländska skolorna jämförs med de nationella resultaten och med andra deltagande länders resultat.

978-951-39-5954-8 (häftad)

978-951-39-5955-5 (pdf)