PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland

d111.jpgHeidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt, Jouni Vettenranta
2014. 88 s. 28 e. D111.

Online publikationen (pdf)

 

År 2012 deltog de svenskspråkiga skolorna i Finland för tredje gången med ett större sampel i PISA (Programme for International Student Assessment), OECD:s internationella studie som undersöker elevers förmågor i och attityder till matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning. År 2012 deltog redan omkring 70 länder och områden i undersökningen världen runt. I den här rapporten presenteras resultatnivån för de svenskspråkiga skolorna i Finland ur flera olika perspektiv. Resultaten i matematik presenteras ur regional och geografisk samt ur ett tidsperspektiv. Speciell vikt fästs vid könsskillnader samt vid de variabler som bidrar till skillnader i elevframgången i matematik. Denna rapport berör även frågorna om elevernas skolgång och inlärningsmiljö. Resultatnivån för eleverna i de svenskspråkiga skolorna jämförs med det nationella resultatet och andra deltagande länders resultat.

 

978-951-39-5920-3 (häftad)

978-951-39-5921-0 (pdf)