Kannattaako korkeakoulutus?

d104.jpg

Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XI kansallisesta symposiumista 22.–23. 8. 2011


Helena Aittola, Taina Saarinen (toim.)
2012. 238 s. 29 e. Tilauskoodi: D104

Suomalaista korkeakoulupolitiikkaa on viime vuosikymmeninä uudistettu hengästyttävällä vauhdilla. Uudistuksia on motivoinut tarve tavalla tai toisella parantaa korkeakoulujärjestelmän resurssien käytön tehokkuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä – lyhyesti sanottuna korkeakoulutuksen kannattavuutta.

Tässä artikkelikokoelmassa korkeakoulutuksen kannattavuutta tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Kokoelman ensimmäisessä osassa keskitytään korkeakoulujen kannattavuuden teoreettisiin ja käsitteellisiin kysymyksiin. Toisessa osassa pohditaan tietoperustaisen politiikan ja politiikan teknologioiden roolia korkeakoulutuksen ohjauksessa. Kokoelman kolmannen osan keskiössä ovat kansainvälistyvän opetuksen ja opetussuunnitelmamuutosten kysymykset. Neljäs osa tarkastelee korkeakoulutuksen kehittämistä erityisesti auditoinnin vastaanoton ja ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Kokoelman päättää akateemisen työn kannattavuuden pohdiskelu.

Artikkeleissa nostetaan esille hyvin eritasoisia ja -paikkaisia kysymyksenasetteluja. Kirjan artikkelit osoittavat, että korkeakoulujen kannattavuutta ei voi eikä saa rajata pelkästään taloudelliseksi kysymykseksi.

ISBN 978-951-39-4783-5