Strategia 2019-2023

Lähtökohtana Jyväskylän yliopiston strategia

Koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL) strategia on linjassa Jyväskylän yliopiston strategian kanssa. Jaamme JYU:n strategiantavoitteen ’Osaava ja hyvinvoiva ihminen’ sekä sitä tukevan mission ’Olemme vaikuttava sivistysyliopisto’ että vision ’olemme oppimisen, hyvinvoinnin ja luonnon perusilmiöiden aloilla yksi maailman johtavista tiedeyliopistoista sekä osaamisen ja kestävän yhteiskunnan uudistaja’. KTL allekirjoittaa myös Jyväskylän yliopiston arvot: avoimuus, luottamus, laatu sekä eettisyys.

Miksi olemme olemassa (missio)

Koulutuksen tutkimuslaitoksen pysyvä tavoite on tuottaa luotettavaa tutkimustietoa koulutuksen kehittämisen ja uudistamisen tueksi kaikilla koulutusasteilla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tämä tarkoittaa ymmärryksen lisäämistä niin oppimisesta, opetuksesta ja oppimisen ympäristöistä kuin koulutusjärjestelmän toiminnastakin.

Koulutuksen tutkimuslaitos on monitieteinen kansallinen tutkimuslaitos, joka kantaa vastuuta seuraavista valtakunnallisista tehtävistä: 1) Kasvatusalan tiedotustoiminta ja sen kehittäminen sekä vastuu kasvatusalan kansallisesta julkaisutoiminnasta; 2) Koulutustutkimuksen valtakunnallisen metodologisen infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen; 3) Kansainvälisten vertailututkimusten toteuttaminen; 4) Ammatillisen koulutuksen tutkimuksen edellytysten turvaaminen; 5) Korkeakoulututkimuksen valtakunnallinen tuki; 6) Ohjausalan valtakunnallisen osaamiskeskuksen (VOKES) toiminta; 7) Koulutuksen taloustieteen tutkimus ja opetus. Monitieteisyys tarkoittaa sekä tutkijoiden erilaisia tiedetaustoja että pyrkimystä hyödyntää tutkimuksissa eri tieteellisiä näkökulmia ja lähestymistapoja.

Tutkimusta tehdään kolmella painoalueella: (1) Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt, (2) Koulutus ja työelämä, sekä (3) Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta. Painoalueet on kuvattu täällä: https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus

KTL osallistuu aktiivisesti kansainvälisten ja kansallisten tiedeyhteisöjen toimintaan. Tutkijamme palvelevat tutkimuksillaan hyvin erilaisia yleisöjä ja sidosryhmiä koulujen opettajista ja kuntavaikuttajista aina valtakunnallisiin koulutuspolitiikan toimijoihin ja kansainvälisiin tiedeyhteisöihin.

KTL:n asema Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena tukee korkealaatuisen, riippumattoman ja menetelmällisesti vahvan tutkimuksen tekemistä sekä vahvistaa tutkimusperusteista osallistumista kansalliseen ja kansainväliseen koulutuksen, opetuksen ja oppimisenkehittämiseen.

Tiivistetysti Koulutuksen tutkimuslaitos

  • tuottaa monitieteistä tutkimustietoa kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tukee tutkimustietoon perustuen oppilaitosten ja päätöksentekijöiden työtä
  • avaa erilaisia näkökulmia kansallisen päätöksenteon tueksi
  • toimii aktiivisesti asiantuntijana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Mitä haluamme olla (visio)

Koulutuksen tutkimuslaitos tunnetaan ja tunnustetaan kansainvälisesti korkeatasoisena tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa laadukkaita julkaisuja sekä suomeksi että muilla kielillä. Koulutuksen tutkimuslaitoksella on vahva asema johtavana koulutuksen ja oppimisen kansallisena tutkimuslaitoksena sekä keskeisenä koulutuspoliittisena vaikuttajana Suomessa. KTL kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa siten, että tutkimustulokset voidaan muuntaa koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittämistoimiksi.

Koulutuksen tutkimuslaitos tukee tahtotilaa seuraavin toimin:

  • KTL kehittää toimintaansa aidosti monitieteisenä tutkimuslaitoksena, jossa koulutuksen ilmiöitä tarkastellaan eri tieteenalojen näkökulmista sekä formaaleissa että non-formaaleissa ympäristöissä.
  • KTL tukee avointa julkaisemista ja avointa tiedettä.
  • KTL luo työntekijöilleen pitkäjänteisesti mahdollisuuksia kehittyä tehtävissään ja edetä urallaan niin huippututkijoiksi kuin muissakin asiantuntijatehtävissä.
  • KTL tukee aktiivisesti tutkijoidensa kansainvälistä liikkuvuutta Uno Cygnaeus2-apurahoin sekä koordinoi tutkimusten rahoitushakemusten tekemistä systemaattisesti.
  • KTL toimii asiantuntijayhteisönä, jolla on toimiva sisäinen yhteistyö sekä hyvät yhteistyösuhteet eri kumppaneiden, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.
  • KTL haluaa olla hyvä työyhteisö, jossa uran eri vaiheessa olevien tutkijoiden avulla rakennetaan asiantuntijuuden jatkuvuutta sekä jaetaan työn kuormittavuutta ja tietotaitoa. Näin KTL pitää yllä asemaansa vetovoimaisena tutkimus- ja kehittämisympäristönä.

[Koulutuksen tutkimuslaitoksen strategia 2019-2023.pdf]


Strategiaprosessi
Koulutuksen tutkimuslaitoksen strategia työstettiin yhteistyössä henkilöstön kanssa kahden strategiapäivän aikana (29.10.2018 ja 8.1.2019), jonka jälkeen strategiaa kommentoivat sekä KTL:n johtoryhmä että henkilöstö. Strategiaa käsiteltiin KTL:n johtokunnan kokouksessa 18.2.2019. Strategian toteutumista seurataan vuosittain.