Julkaisut

Isotalo, E., Kalin, S., Karhunen, H., Saarinen, T., Tuomala, J., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2024). Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : loppuraportti. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2024:8. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-207-7 Open Access

Isotalo, E., Karhunen, H., Tuomala, J., Saarinen, T., & Virtanen, A. (2023). Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : väliraportti. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2023:34. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-110-0 Open Access

Lämsä, J., Virtanen, A., Tynjälä, P., Maunuksela, J., & Koskinen, P. (2023). Exploring students’ perceptions of self-assessment in the context of problem solving in STEM. LUMAT, 11(2), 35-59. https://doi.org/10.31129/LUMAT.11.2.2028 Open Access

Gerlander, M., Torvelainen, P., Taalas, P., Tynjälä, P., Virtanen, A., & Kallio, E. K. (2022). Yliopisto-opiskelijoiden monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen : seurantakysely itsearvioinnin välineenä. In Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2022 : 30.9.-1.10.2022, Tampere (pp. 34-35). Prologos ry; Tampereen yliopisto. https://events.tuni.fi/uploads/2022/09/c5671aa5-konferenssivihko.pdf Open Access

Tynjälä, P., Virtanen, A., Virolainen, M. H., & Heikkinen, H. L. (2022). Learning at the interface of higher education and work : Experiences of students, teachers and workplace partners. In E. Kyndt, S. Beausaert, & I. Zitter (Eds.), Developing Connectivity between Education and Work : Principles and Practices (pp. 76-96). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003091219-7 Open Access

Virtanen, A. (2022). Määrällisten tutkimusmenetelmäopintojen aikana syntyneet haavat sekä niiden juuret ja parannuskeinot : kasvatustieteen opiskelijoiden näkökulma. In E. Laakkonen, T. Sotkasiira, I. Lehto, & M. Heikkilä (Eds.), Haavoilla – käsite ja kokemus : aikuiskasvatuksen näkökulmia rikkoviin elämäntilanteisiin (pp. 53-79). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 146. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9423-5 Open Access

Virtanen, A., & Penttinen, L. (2022). Rinnakkaisopetussuunnitelmasta yhteisöllisyyttä, osaamisen tunnistamista ja käytännön kokemusta yliopisto-opintojen ohessa. Koulu ja menneisyys, 59, 86-111. https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125333 Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2022). Pedagogical practices predicting perceived learning of social skills among university students. International Journal of Educational Research, 111, Article 101895. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101895 Open Access

Virtanen, A., Lauritsalo, K., Mäkinen, T., Hurskainen, H., & Tynjälä, P. (2022). The role of positive atmosphere on learning generic skills in higher education - Experiences of physical education students. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.886139 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Gerlander, M., Taalas, P., & Kallio, E. K. (2022). Pedagogiset käytännöt työelämätaitojen oppimista tukemassa : itsearviointiin perustuvan mittarin kehittäminen. In J. Laukia (Ed.), Pedaforum 2022 : Korkeakoulupedagogiikan päivät. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut. https://julkaisut.haaga-helia.fi/pedaforum-2022-korkeakoulupedagogiikan-paivat/#pedagogiset-kaytannot-tyoelamataitojen-oppimista-tukemassa-itsearviointiin-perustuvan-mittarin-kehittaminen-212 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. (2022). Opiskelijan oppiminen työelämäyhteistyössä : pedagoginen näkökulma. In K. Mäki, & L. Vanhanen-Nuutinen (Eds.), Korkeakoulupedagogiikka : ajat, paikat ja tulkinnat (pp. 172-191). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut, 7/2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090156974 Open Access

Tynjälä, P., Rautopuro, J., Aittola, H., Jääskelä, P., Markkanen, I., Virolainen, M., & Virtanen, A. (2021). Tutkinto takana : yliopistojen kandipalautekyselyn sekä maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyjen 2018, 2019 ja 2020 tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8865-4 Open Access

Valtonen, T., Hoang, N., Sointu, E., Näykki, P., Virtanen, A., Pöysä-Tarhonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Mäkitalo, K., & Kukkonen, J. (2021). How pre-service teachers perceive their 21st-century skills and dispositions : A longitudinal perspective. Computers in Human Behavior, 116, Article 106643. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106643 Open Access

Häkkinen, P., Virtanen, T., Virtanen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., Niilo-Rämä, M., & Järvelä, S. (2020). Finnish pre-service teachers’ perceptions of their strategic learning skills and collaboration dispositions. Journal of Education for Teaching, 46(1), 71-86. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1708628 Open Access

Laitinen-Väänänen, S., Heikkinen, H. L. T., Virolainen, M., Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2020). Oppimisen ekosysteemit ja pedagogiset ratkaisut. In P. Risku, S. Laitinen-Väänänen, A.-L. Ojala, A.-K. Tiihonen, & H. Torvinen (Eds.), Tulevaisuuden opettajuus (pp. 84-103). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 283. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-572-2 Open Access

Laitinen-Väänänen, S., Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Mattila, A. M., & Heikkinen, H. L. (2020). Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. In M. I. Koskinen, R. Nakamura, H. Yli-Knuuttila, & P. Tyrväinen (Eds.), Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä (pp. 12-15). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3 Open Access

Tynjälä, P., Helin, J., & Virtanen, A. (2020). Johdanto: Miksi työelämäpedagogiikkaa? . In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 11-14). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L., & Virtanen, A. (2020). Promoting Cooperation between Educational Institutions and Workplaces : Models of Integrative Pedagogy and Connectivity Revisited. In C. Aprea, V. Sappa, & R. Tenberg (Eds.), Konnektivität und lernortintegrierte Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung / Connectivity and Integrative Competence Development in Vocational and Professional Education and Training (VET/PET) (pp. 19-40). Franz Steiner Verlag. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik : Beihefte (ZBW-B), 29. Open Access

Tynjälä, P., Virtanen, A., & Helin, J. (2020). Työelämäpedagogisia malleja. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 15-20). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Virtanen, A., Helin, J., & Tynjälä, P. (Eds.). (2020). Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Virtanen, A., Mäkinen, T., Klemola, U., Lauritsalo, K., & Tynjälä, P. (2020). Arviointi ja palaute oppimista tukemassa. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7793-1 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Helin, J. (2020). Työelämäpedagogiikka käsitteenä ja tutkimuskohteena. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 21-25). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. (2019). Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(1), 14-30. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak.kirja-1.2019-taitto-1.pdf Open Access

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Mäkitalo, K., Hoang, N., Häkkinen, P., Järvelä, S., Näykki, P., Virtanen, A., Pöntinen, S., Kostiainen, E., & Tondeur, J. (2019). Examining pre-service teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge as evolving knowledge domains : A longitudinal approach. Journal of Computer Assisted Learning, 35(4), 491-502. https://doi.org/10.1111/jcal.12353 Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2019). Factors explaining the learning of generic skills : a study of university students’ experiences. Teaching in Higher Education, 24(7), 880-894. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1515195 Open Access

Virtanen, A., Harju, V., Heikkinen, H., Pehkonen, L., Virolainen, M., & Tynjälä, P. (2019). Työ, oppiminen ja digitalisaatio : tutkimus kehittämistyön tukena. In H. Kotila, & L. Vanhanen-Nuutinen (Eds.), Työn ja oppimisen liitto : Toteemi-hankkeen uusia innovaatiota (pp. 104-110). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut, 8/2019. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf Open Access

Virtanen, A., Mäkinen, T., Lauritsalo, K., Klemola, U., & Tynjälä, P. Ilmapiirillä on väliä oppimisessa. Ruusupuiston kärkiuutiset, (3). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2019/2 Open Access

Virtanen, A., Niilo-Rämä, M., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50(4), 342-355.

Rekola, M., Nippala, J., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2018). Modelling competences and anticipating the future competence needs in the forest sector. Silva Fennica, 52(3), Article 9983. https://doi.org/10.14214/sf.9983 Open Access

Valtonen, T., Kukkonen, J., Sointu, E., Pöntinen, S., Stehlik, T., Näykki, P., Virtanen, A., & Mäkitalo-Siegl, K. (2018). Development in pre-service teachers’ readiness to use ICT in education : longitudinal perspectives. In E. Langran, & J. Borup (Eds.), SITE 2018 : Proceedings of the 29th International conference of Society for Information Technology and Teacher Education (pp. 1755-1763). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/182765/

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Monipuolinen pedagogiikka tukee työelämätaitojen kehittymistä. Ruusupuiston uutiset, (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2017-luonnos/2-tyoelamataitojen%20kehittyminen Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Rekola, M., Kortesmaa, A., Honkimäki, S., & Tiusanen, E. (2017). Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa : opettajien näkökulma. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(1), 31-46. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-1.2017-NET.pdf Open Access

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education : applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39(3), 368-387. https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1171314 Open Access

Virtanen, A. (2016). Työssäoppimisen pedagogiset käytännöt sosiaali- ja terveysalalla. In J. Tuomi, S. Ketola, & L. Nuutinen (Eds.), Taito 2016 : oppimisen ydintä etsimässä (pp. 185-195). Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2016-oppimisen-ydinta-etsimassa.pdf Open Access

Nippala, J., Rekola, M., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2015). Osaamisen mittaus ja osaamistarvekartoitukset metsäalalla. Metsämiesten säätiö. https://koot2015.files.wordpress.com/2015/02/koot_osaamisen_mittaus.pdf Open Access

Penttinen, L., Karhu, K., Liimatainen, J. O., Keskinarkaus, P., Skaniakos, T., Palonen, T., Markkanen, J., Perttunen, A., Kemppainen, T., Piirainen, A., Sjögren, T., Böök, M. L., Lonkila, H., Pirinen, H., Virkkunen, R., Virtanen, A., Laitinen, H., & Anttonen, T. (2014). Yliopistosta työelämään : opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa. Jyväskylän yliopisto. http://www.yliopistostatyoelamaan.fi/files/4914/0238/7572/yliopistosta_tyelmn_www.pdf Open Access

Penttinen, L., Virtanen, A., Laitinen, H., & Anttonen, T. (2014). Osaamista opintojen ohessa. In L. Penttinen, K. Karhu, J. O. Liimatainen, & P. Keskinarkaus (Eds.), Yliopistosta työelämään : opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa (pp. 124-142). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5657-8 Open Access

Virtanen, A. (2014). Koulutusalat työssäoppimisen erilaisina oppimisympäristöinä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16(1), 10-27. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2014_1_lehti.pdf Open Access

Virtanen, A. (2014). Työssäoppiminen - harjoittelujärjestelmien lippulaiva. In S. Pihlajaniemi, T. Villa, E. Lavikainen, & L. Valkeasuo (Eds.), Oppia ikä kaikki - kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa (pp. 25-38). Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Opiskelijatutkimuksen vuosikirja, 2014. https://drive.google.com/file/d/0Bz1V9P-a-cT2N2F1RWtrYnlJR0k/view?pli=1 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences. Journal of Education and Work, 27(1), 43-70. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.718748 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16(4), 44-59. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2014_4_lehti.pdf Open Access

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2013). Vuorovaikutteinen opetus osana integratiivista pedagogiikkaa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 89-99). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Virtanen, A. (2013). Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 473. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5270-9 Open Access

Virtanen, A. (2013). Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 15(3), 114-119. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2013_3_lehti.pdf Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2013). Kohti työelämätaitoja kehittävää yliopistopedagogiikkaa - opiskelijoiden näkökulma. Yliopistopedagogiikka, 20(2), 2-10. http://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2013/09/yliopistopedagogiikka-2-13-virtanen-tynjc3a4lc3a4.pdf Open Access

Virtanen, A., & Penttilä, J. (2012). Harjoittelut kasvualustoina yliopisto-opiskelijoiden osaamisen konkretisoitumiselle ja uusien taitojen oppimiselle. Kasvatus, 43(3), 268-278.

Penttilä, J., & Virtanen, A. (2011). Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen. In K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen, & P. Pynnönen (Eds.), Opiskeluterveys (pp. 176-177). Kustannus Oy Duodecim.

Virtanen, A. (2011, 2). Kohti tulevien asiantuntijoiden oppimisympäristöjen rakentamista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta (verkkolehti), (7-8). http://www.kieliverkosto.fi Open Access

Virtanen, A. (2011). Pedagogiikan avulla voidaan tukea oivaltamaan yliopistossa opitun käyttökelpoisuus työelämässä. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 16-19). Jyväskylän yliopisto.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. (2010). Koulutusalojen työelämäpedagogiset käytännöt opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumisen perustana. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (1. painos., pp. 97-117). WSOY.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Collin, K. (2009). Characteristics of workplace learning among Finnish vocational students. Vocations and Learning, 2(3), 153-175. https://doi.org/10.1007/s12186-009-9022-9 Open Access

Collin, K., Paloniemi, S., Virtanen, A., & Eteläpelto, A. (2008). Constraints and challenges on learning and construction of identitites at work. Vocations and Learning. Studies in Vocational and Professional Education, 1(3), 191-210. https://doi.org/10.1007/s12186-008-9011-4 Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2008). Students' experiences of workplace learning in Finnish VET. European Journal of Vocational Training, 2008/2(44), 199-213. Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2008). Les étudiants expérimentent la formation sur le lieu de travail en Finlande. Revue Européenne de Formation Professionelle, 44(2), 217-232.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. (2008). Field-Specific Educational Practices as a Source for Students' Vocational Identity Formation. In S. Billett, C. Harteis, & A. Eteläpelto (Eds.), Emerging Perspectives of Workplace Learning (pp. 19-34). Sense. https://doi.org/10.1163/9789087906450_003 Open Access

Virtanen, A. (2007). Ammatillinen aikuiskoulutus: taustaa, kirjoa ja nykytilaa. In K. Collin, & S. Paloniemi (Eds.), Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä (pp. 93-122). PS-kustannus.

Virtanen, A., & Collin, K. (2007). Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 216-235). WSOY.

Virtanen, A., & Vähäsantanen, K. (2007). Kongressimatkalla Hollannissa. Kasvatus, 38(1), 82-84.

Virtanen, A. (2006). Tulevaisuuden työssäoppimisen toteuttamismalli. Kasvatus, 37(4), 410-412.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Mitä taitoja työssä opitaan? Opiskelijoiden kokemuksia työpaikalla oppimisesta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7(1), 24-33.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Skill learning at work: Investigations into student experiences of on-the-job learning. Special Edition of the Finnish Journal of Vocational and Professional Education, (1), 106-116.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana tekniikan ja liikenteen alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7(4), 9-21.

Tynjälä, P., Virtanen, A., & Valkonen, S. (2005). Työssäoppiminen Keski-Suomessa. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa I. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita, 23.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Valkonen, S. (2005). Työssäoppiminen opoiskelijoiden arvioimana Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa. Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Tynjälä, P., Virtanen, A., Volanen, M. V., & Nikkanen, P. (2004). Integrating Work and Learning: Experiences from School-Workplace Networking in Central Finland. In H. Nitschke (Ed.), Learning Lab 2004 Denmark. http://wl-conference2004.lld.dk/abstractspapers.html