Julkaisut

1. Referoidut kansainväliset

 • Sarja, A. & Arvaja, M. 2021. Transformative Authorship Through Critical Dialogue: Concepts, Theory, and PracticeAdult Education Quarterly. Online first. DOI: 10.1177/07417136211053368
 • Arvaja, M., Sarja, A. & Rönnberg, P. 2020. Pre-service subject teachers’ personal teacher characterisations after the pedagogical studies. Educational Journal of Teacher Education.
 • Arvaja, M. & Sarja, A. 2020. Dialogic tensions in pre-service subject teachers’ identity negotiations. Scandinavian Journal of Educational Research, 65(2), 318-330.
 • Sarja, A., Janhonen, S., Havukainen, P. & Vesterinen, A. 2018. Towards practical reflexivity in online discussion groups. Teaching in Higher Education 23 (3), 343-359.
 • Sarja, A., Böök, M. L., Uotinen, S. & Ladonlahti, T. 2017. Pedagogical design of interactive online lectures: Instructional intervention in distance education. The Online Journal of Distance Education and e-Learning 5 (2), 69-81.
 • Sarja, A., Nyman, T., Ito, H. & Jaatinen, R. 2017. The foreign language teaching profession in Finnish and Japanese society: a  sociocultural comparison. Pedagogy, Culture & Society 25 (2), 225-241.
 • Sarja, A. & Janhonen, S. 2014. Approaches to inter-professional collaboration and the well-being of low-motivated pupils. In H.L.T. Heikkinen, J. Moate & M-K. Lerkkanen (Eds.) Enabling Education. Proceedings of the annual conference of Finnish Educational Research Association FERA 2014. Finnish Educational Research Association. Research in Educational Sciences 66, 225-241.
 • Sarja, A., Janhonen, S., Havukainen, P. & Vesterinen, A. 2012. Modelling in evaluating a working life project in higher education. Studies in Educational Evaluation 38 (2), 55-64.
 • Jäppinen, A-K. & Sarja, A. 2012. Distributed pedagogical leadership and generative dialogue in educational nodes. Management in Education 26 (2), 64-72.
 • Sarja, A., Poikonen, P-L. & Nilsson, M. 2012. Interprofessional collaboration in supporting transition to school. In P. Tynjälä, M-L. Stenström & M. Saarnivaara (Eds.) Transitions and Transformations in Learning and Education. Dordrecht: Springer, 87-101.
 • Webb, R., Vulliamy, G., Sarja, A., Hämäläinen, S. & Poikonen, P-L. 2012. Rewards, changes and challenges in the role of primary headteachers/principals in England and Finland. Education 3 - 13, 40 (2), 145-158.
 • Webb, R., Vulliamy, G., Sarja, A., Hämäläinen, S. & Poikonen, P-L. 2009. Professional learning communities and teacher well-being?  A comparative analysis of primary schools in England and Finland. Oxford Review of Education 35 (3), 405-422.
 • Sarja, A. & Janhonen, S. 2009. Methodological reflections: supervisory discourses and practice-based learning. Teaching in Higher Education 14 (6), 619-630.
 • Saarnivaara, M. & Sarja, A. 2007. From university to working life: mentoring as a pedagogical challenge. Journal of Workplace Learning 19 (1), 5-16.
 • Webb, R., Vulliamy, G., Sarja, A. & Hämäläinen, S. 2006. Globalization and leadership and management: a comparative analysis of primary schools in England and Finland. Research Papers in Education 21 (4), 407-432.
 • Janhonen, S. & Sarja, A. 2005. Emerging identity of Finnish nurse teachers: student teachers' narratives in a group exam. Nurse Education Today 25 (7), 550-555.
 • Webb, R., Vulliamy, G., Hämäläinen, S., Sarja, A., Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2004. A comparative analysis of primary teacher professionalism in England and Finland. Comparative Education 40 (1), 83-107.
 • Webb, R., Vulliamy, G, Hämäläinen, S., Sarja, A., Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2004. Pressures, rewards and teacher retention: a comparative study of primary teaching in England and Finland. Scandinavian Journal of Educational Research 48 (2), 169-188.
 • Tynjälä, P., Välimaa, J. & Sarja, A. 2003. Pedagogical perspectives into the relationship between higher education and working life. Higher Education 46 (2), 147-166.
 • Janhonen, S. & Sarja, A. 2000. Data analysis method for evaluating dialogic learning. Nurse Education Today 20 (1), 106-115.


2. Referoidut, kansalliset

 • Arvaja, M., Sarja, A., Niemi, K. & Pakkanen, M. 2020. Ilmiölähtöinen oppiminen valokeilassa: Ymmärryksen rakentaminen ja reflektiivisyys yliopisto-opintojen alkuvaiheessa. Kasvatus 51 (1), 6-20. 
 • Havukainen, P., Janhonen, S., Sarja, A. & Vesterinen, A. 2010. SenioriTV -hankkeen mallintamisprosessi yhteiskehittelynä. Laurea amk-case.Teoksessa P. Lambert & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) HANKEKIRJOITTAMINEN. Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu.Tutkimuksia 1, 119-137.
 • Sarja, A. & Janhonen, S. 2009. Kilpailun luomat jännitteet ja siirtymät ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämistyössä. Teoksessa T. Aarrevaara & T. Saarinen (toim.) Kilvoittelusta kilpailuun? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.-26.8.2008. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 137-153.
 • Janhonen, S. & Sarja, A. 2007. Mallitus työelämälähtöisen oppimisen edistäjänä. KeVer-verkkolehti 3. http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current.
 • Sarja, A. 2007. Ohjausdialogi, yhteisöllisyys ja opetustyö. Teoksessa M. Taajamo & S. Puukari (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.Tutkimusselosteita 36, 37-47.
 • Janhonen, S., Sarja, A. & Juntunen, A-L. 2006. MIKÄ OHJAA OPPIMISPROSESSIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA? Esimerkkinä sosiaalialan koulutusohjelman asiakastyön harjoittelu. Teoksessa T. Aarrevaara & J. Herranen (toim.) MIKÄ MEITÄ OHJAA? Artikkelikokoelma Jyväskylässä 5.–6.9.2005 järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen IX symposiumista. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 241-252.
 • Jokinen, H. & Sarja, A. 2006. Mentorointi uusien opettajien tueksi. Teoksessa A-R. Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 183-198.
 • Sarja, A., Kiviniemi, U. & Hämäläinen, S. 2005. Tutkiva ote ja ammatillinen itseohjautuvuus luokanopettajien päättöharjoitteluraporteissa. Teoksessa P. Väisänen & P. Atjonen (toim.) Kohtaamisia ja kasvun paikkoja opetusharjoittelussa. Vuoropuhelua ohjauksen kehittämisestä. Joensuun yliopisto: Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja 3, 29-43.
 • Sarja, A. & Taajamo, M. 2004. Tutkijuutta rajoilla. Teoksessa M. Taajamo (toim.) SUUNNISTUKSIA. TIEDE - KASVATUS - TAIDE. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 99-110.
 • Sarja, A. 2004. Käytäntöpainotteisia opetuskokeiluja yliopistossa. Teoksessa P. Tynjälä, J. Välimaa & M. Murtonen (toim.) Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Juva: PS-kustannus. OPETUS 2000, 275-294.
 • Sarja, A. & Knubb-Manninen, G. 2003.Yhteisöllisyys oppimisen tukena laatuyksiköissä. Teoksessa G. Knubb-Manninen (toim.) Laadun tekijät - havaintoja yliopisto-opetuksesta. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 57-75.
 • Sarja, A. 2002. Yhteisölliset käytänteet yksilöllisen oppimisen voimavarana ammattiin johtavassa yliopisto-opiskelussa. Teoksessa L. Lestinen & M. Saarnivaara (toim.) Kohtaamisia ja ylityksiä - Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 81-98.
 • Sarja, A. & Janhonen, S. 2002. Dialogioppiminen kehittävän arvioinnin välineenä ryhmätentissä. Kasvatus 33 (4), 403 - 412.
 • Sarja, A. 2000. Dialogioppiminen ryhmä- ja yksilötasoilla hoitotyön kontekstissa. Aikuiskasvatus 20 (2), 99-108.
 • Sarja, A. & Janhonen, S. 1999. Dialogioppimisen analyysi hoitotyön opetus- ja oppimisprosessin suunnittelussa. Hoitotiede 11 (2), 53-62.
 • Renko, T. & Sarja, A. 1996. Argumentointi ja dialogi laudaturseminaarissa. Teoksessa L. Laurinen, M.-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi - diskursseja seminaarista. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 231-257.
 • Sarja, A. 1995. Dialogioppiminen opetuksen ohjaustilanteissa. Kasvatus 26 (4), 311-321.
 • Sarja, A. 1991. Pro gradu-tutkielma oppimisprosessina. Teoksessa P. Hakkarainen, R. Wahlström & J. Välimaa. (toim.) Korkeakoulutuksen kehittäminen ja laadun arviointi. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 71, 67-83.


3. Muut 

 • Sarja, A. & Arvaja, M. 2018. Läsnäoleva vuorovaikutus - sitä voi oppia. Ruusupuiston Uutiset 1.
 • Sarja, A., Janhonen, S. & Puurunen-Moilanen, S. 2013. Työparityöskentely oppilaan tukimenetelmänä joustavassa perusopetuksessa. Kasvatus 44 (2), 177-183.
 • Sarja, A. & Ito, H. 2013. Pre-service and in-service foreign language teacher education in Finland. Bulletin of Center for Collaboration in Community of Naruto University of Education 27, February, 111-117.
 • Sarja, A. 2012. From initial culture shock to intercultural collaboration. Naruto University of Education.    Gakuendayori No. 66, 22-23.
 • Janhonen, S. & Sarja, A. 2011. MONTA TAPAA TUKEA. Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan kehittymiseen. Helsinki: Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 17.
 • Sarja, A. 2011. Jaettu asiantuntijuus vuorovaikutustyössä. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Tutkimuskohteena hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. ePooki, 91-98.
 • Janhonen, S., Juntunen, A-L., Kainulainen, A-S., Lappalainen, S., Salmikari, M., Sarja, A., Tervonen, J. & Vinberg, L. 2009. Osallistava mentorointi JOPO-oppilaan tukena. EriKa 3, 35-40.
 • Sarja, A. 2008. Dialogipedagogiikka ja yhteisöllinen oppiminen.Teoksessa P. Venäläinen (toim.) Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Jyväskylä: Gummerus, 113-118.
 • Sarja, A. & Ojala, J. 2004. Tutkimussuuntautunut ohjauskeskustelu luokanopettajien opetusharjoittelussa. Teoksessa S. Hämäläinen (toim.) Opettajaprofession muutos ja opettajankoulutus. Jyväskylän yliopisto: Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 81,111-128.
 • Sarja, A. 2003. Dialogisuus ja aito kohtaaminen ohjausprosessissa. Teoksessa R. Silkelä (toim.) Tutkimuksia opetusharjoittelun ohjauksesta. Joensuun yliopisto: Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja n:o 1, 73-78 ja 85-100.
 • Sarja, A. 1996. Subjektiviteetti intertekstuaalisena ilmiönä.Teoksessa M. Saarnivaara (toim.) Subjektiviteettia etsimässä. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.Työpapereita 2, 127-136.

Väitöskirja:

 • Sarja, A. 2000. Dialogioppiminen pienryhmässä. Opettajaksi opiskelevien harjoitteluprosessi terveydenhuollon opettajankoulutuksessa. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 160