PARVI – Undersökningen om slutbedömningsförnyelsen

 

Slutrapport om undersökningen om slutbedömning i den grundläggande utbildningen (på finska): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165415

(Pressmeddelande 31.1.2024, undervisnings- och kulturministeriet) Forskning: Lärarna anser att de nya anvisningarna för slutbedömning i den grundläggande utbildningen ger utrymme för tolkning


Syftet med forskningsprojektet som finansierades av undervisnings- och kulturministeriet var att undersöka genomförandet av förnyelsen av kriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen. Arbetet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla 2020–2022 som siktar till att förbättra kvaliteten och jämlikheten inom småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen. Forskningsprojektet genomfördes av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Forskningsprojektets tre delområden var: 1) hur utbildningsväsendets ledning och rektorerna förhåller sig till förnyelsen av kriterierna 2) lärarnas uppfattningar om förnyelsen och 3) vilka ändringar som skett i slutbedömningens vitsord inom den grundläggande utbildningen. Forskningsprojektet fokuserade på fem läroämnen: modersmål och litteratur, matematik, fysik, engelska och historia. Projektresultaten grundar sig på enkäter till och intervjuer med utbildningsväsendets ledning, rektorer och lärare och på registermaterial om avgångsbetygen från den grundläggande utbildningen.

Bekanta dig med projektgruppen.

Utbildningsstyrelsens mål att förenhetliga bedömningen i den grundläggande utbildningen, ligger som grund för projektet. Förnyelsen hänför sig till undervisnings- och kulturministeriets Program för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen.