PARVI – Undersökningen om slutbedömningsförnyelsenI forskningsprojektet undersöker man bedömningsförnyelsen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, med fokus på verkställandet av förnyelsen i kommunerna och skolorna samt funktionaliteten av de förnyade bedömningsprinciperna. Projektet, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, är ett konsortieprojekt mellan Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och den Pedagogiska fakultetens Avdelning för pedagogik vid Helsingfors universitet. Projektet genomförs under åren 2022–2023.

Under åren 2020–2021 förnyade man riktlinjerna för bedömningen och kriterierna för slutbedömningen för den grundläggande utbildningen. De förnyade bedömningsgrunderna i läroplansgrundernas bedömningskapitel (kapitel 6) har tillämpats i grundskolorna sedan augusti 2020. De nya kriterierna för slutbedömningens vitsord 5, 7, 8 och 9 för alla läroämnen, har i sin tur varit i kraft från och med augusti 2021. Kriterieförnyelsens viktigaste uppdrag är att säkerställa jämställdhet i utbildningshänseende och elevernas likvärdighet.

Forskningsprojektet innehåller tre delområden: 1) ledandet av bedömningsförnyelsen på kommun- och skolnivå, 2) funktionaliteten av bedömningsförnyelsen i lärarnas arbete och lärarnas uppfattningar om förnyelsen samt 3) ändringarna i slutbedömningen. De läroämnen man utvärderar i forskningsprojektet är modersmål och litteratur, engelska (A-lärokurs), fysik, historia och matematik.

Bekanta dig med projektgruppen.

Utbildningsstyrelsens mål att förenhetliga bedömningen i den grundläggande utbildningen, ligger som grund för projektet.

Förnyelsen hänför sig till undervisnings- och kulturministeriets Program för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen.