Julkaisut

Aittola, H., & Ursin, J. Finnish adult students’ perspectives on short-cycle study programmes : motives and evaluations. Higher Education Research and Development, 38 (2), 205-218 (2019). doi:10.1080/07294360.2018.1515182 Open access

Tanaka, M., Naylor, R., Ursin, J., & Zavale, N. C. The future of student engagement. In M. Tanaka (Ed.), Student Engagement and Quality Assurance in Higher Education : International Collaborations for the Enhancement of Learning (pp. 162-169). Abingdon: Routledge (2019). doi:10.4324/9780429025648-13

Ursin, J. Higher Education Reforms in Finland : From a Ponderous to a More Agile System?. In B. Broucker, K. De Wit, J. C. Verhoeven, & L. Leišytė (Eds.), Higher Education System Reform : An International Comparison after Twenty Years of Bologna (pp. 67-77). Leiden: Brill Sense (2019). doi:10.1163/9789004400115_005 Open access

Ursin, J. Student engagement in Finnish higher education : Conflicting realities?. In M. Tanaka (Ed.), Student Engagement and Quality Assurance in Higher Education : International Collaborations for the Enhancement of Learning (pp. 24-34). Abingdon: Routledge (2019). doi:10.4324/9780429025648-3 Open access

Ursin, J., & Paloniemi, S. Conceptions of teachership in the professional identity construction of adult educator graduates. Teacher Development, 23 (2), 233-248 (2019). doi:10.1080/13664530.2019.1575274 Open access

Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. How to measure students’ innovation competences in higher education : Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36 (2018). doi:10.1016/j.stueduc.2018.05.007

Ursin, J. Transforming Finnish Higher Education : Institutional Mergers and Conflicting Academic Identities. Revista de Investigación Educativa, 35 (2), 307-316 (2017). doi:10.6018/rie.35.2.295831 Open access

Wubbels, T., Figueiredo, M., Altrichter, H., Ursin, J., & O’Hara, J. The role of education and educational research for a sustainable future. Open Access Government (2017)., 10.10.2017). https://www.openaccessgovernment.org/the-role-of-education-for-a-susta... Open access

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., . . . Ursin, J. Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). Open access

Aittola, H., & Ursin, J. (Eds.). Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2015).

Hyytinen, H., Nissinen, K., Ursin, J., Toom, A., & Lindblom-Ylänne, S. Problematising the equivalence of the test results of performance-based critical thinking tests for undergraduate students. Studies in Educational Evaluation, 44 (March), 1-8 (2015). doi:10.1016/j.stueduc.2014.11.001

Ursin, J. Finnish Experiences Of OECD’s International Assessment Of Higher Education Learning Outcomes (AHELO). Hungarian Educational Research Journal, 5 (3) (2015). http://herj.lib.unideb.hu/file/3/561534c7782dd/szerzo/Jani_Ursin.pdf Open access

Ursin, J. A nemzetközi összehasonlító mérés, mint politikai eszköz : kritikai megközelítés. Educatio, 2015 (2), 64-70 (2015). Open access

Ursin, J., & Aittola, H. Eriarvoistavat käytännöt korkeakoulutuksessa. In H. Aittola, & J. Ursin (Eds.), Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014 (pp. 7-12). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2015).

Ylijoki, O.-H., & Ursin, J. High-flyers and underdogs: The polarisation of Finnish academic identities. In L. Evans, & J. Nixon (Eds.), Academic Identities in Higher Education : The Changing European Landscape (pp. 187-202). Bloomsbury Academic (2015). Open access

Ursin, J. AHELO – Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten kansainvälinen arviointi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10.4.2014 (Huhtikuu) (2014). http://www.kieliverkosto.fi/article/ahelo-korkeakouluopiskelijoiden-op... Open access

Ursin, J. Learning outcomes in Finnish higher education from the perspective of comprehensive curriculum framework. In H. Coates (Ed.), Higher Education Learning Outcomes Assessment: International Perspectives (pp. 159-174). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group (2014).

Ursin, J. Korkeakoulujen laadunvarmistus. In E. Pekkola, J. Kivistö, & V. Kohtamäki (Eds.), Korkeakouluhallinto (pp. 225-241). Helsinki, Finland: Gaudeamus (2014).

Välimaa, J., Aittola, H., & Ursin, J. University Mergers in Finland: Mediating Global Competition. New Directions for Higher Education, 2014 (168), 41-53 (2014). doi:10.1002/he.20112 Open access

Ursin, J. Monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa : kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön -hanke. Koordinaatti; Sosiaalikehitys Oy (2013). http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/monialainen-yhteistyo-j...

Ursin, J., & Saarinen, T. Vallitsevia ja nousevia lähestymistapoja korkeakoulupolitiikan muutoksen tutkimukseen. Tiedepolitiikka, 38 (1), 7-16 (2013). Open access

Ylijoki, O.-H., & Ursin, J. The construction of academic identity in the changes of Finnish higher education. Studies in higher education, 38 (8), 1135-1149 (2013). doi:10.1080/03075079.2013.833036

Hautamäki, J., Säkkinen, T., Tenhunen, M.-L., Ursin, J., Vuorinen, J., Kamppi, P., & Knubb-Manninen, G. Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. : Koulutuksen arviointineuvosto (2012). http://www.edev.fi/img/portal/1121/Julkaisu_nro_59.pdf?cs=1329895764 Open access

Saarinen, T., & Ursin, J. Dominant and emerging approaches in the study of higher education policy change. Studies in Higher Education, 37 (2), 143-156 (2012). doi:10.1080/03075079.2010.538472

Ursin, J. University mergers need to be transparent and inclusive. University World News, 6 (205) (2012). Open access

Ursin, J., & Välimaa, J. Korkeakoulu-uudistusten dynamiikka. Kasvatus, 43 (5), 547-549 (2012).

Lasonen, J., & Ursin, J. (Eds.). Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. : Suomen Kasvatutieteellinen Seura ry (2011).

Ursin, J. Loppupohdinta: yliopistokoulutusta työelämän tarpeisiin?. In A. Puhakka, & V. Tuominen (Eds.), Kunhan kuluu viisi vuotta – ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat. (pp. 111-116). Tampere, Finland: Aarresaari-verkosto (2011). Open access

Ursin, J. Muuttuva yhteiskunta – sopeutuva korkeakoulutus? Järjestelmäteoreettinen näkökulma. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 22-42). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura ry (2011).

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. Yliopistot yhdistyvät – muuttuuko koulutus?. In R. Rinne, J. Tähtinen, A. Jauhiainen, & M. Broberg (Eds.), Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä (pp. 125-144). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2011).

Ursin, J., Rautopuro, J., & Välimaa, J. Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, & V.-M. Värri (Eds.), Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (pp. 19-35). Tampere, Finland: Tampereen yliopistopaino (2011).

Ursin, J., & Ylijoki, O.-H. Tutkijat kokoontuivat Jyväskylään pohtimaan korkeakoulutuksen kannattavuutta. AMK-lehti (2011)., 2011). Open access

Välimaa, J., Ursin, J., Lasonen, J., Aittola, H., Hoffman, D., Kärkkäinen, K., . . . Volanen, M. V. Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 9-21). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura ry (2011).

Ursin, J., Zamorski, B., Stiwne, E. E., Teelken, C., & Wihlborg, M. (Eds.). European Educational Research Journal. : European Educational Research Association (2010).

Lomas, L., Teelken, C., & Ursin, J. Quality management in higher education: a comparative study of the United Kingdom, the Netherlands and Finland. In C. S. Nair, L. Webster, & P. Mertova (Eds.), Leadership and Management of Quality in Higher Education (pp. 75-89). Oxford: Chandos Publishing (2010).

Ursin, J., Aittola, H., Henderson, C., & Välimaa, J. Is education getting lost in university mergers?. Tertiary Education and Management , 16 (4), 327-340 (2010).

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. Kohti yhteisiä koulutusrakenteita. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti (pp. 51-67). Opetusministeriö (2010).

Ursin, J., & Hyytinen, H. Mitä korkeakoulutuksessa opitaan? Esimerkkinä AHELO. In R. Laukkanen (Ed.), PISA, PIAAC, AHELO. Miksi ja miten OECD mittaa osaamista? (pp. 65-70). Helsinki, Finland: Opetus- ja kulttuuriministeriö (2010).

Ursin, J., & Välijärvi, J. Kansainväliset vertailevat oppimistulosarvioinnit perus- ja korkea-asteella. Hallinnon tutkimus, 29 (4), 303-316 (2010). Open access

Ursin, J., Zamorski, B., Stiwne, E. E., Teelken, C., & Wihlborg, M. The Bologna Process: help or hindrance to the development of European higher education. European Educational Research Journal, 9 (1), 29-31 (2010). http://www.wwwords.eu/eerj/

Ursin, J., & Herranen, J. (Eds.). KeVer-verkkolehti. : Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkosto (2009). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/index

Aittola, H., Kiviniemi, U., Honkimäki, S., Muhonen, R., Huusko, M., & Ursin, J. The Bologna Process and Internationalisation - Consequences for Italian Academic Life. Higher Education in Europe, 34 (3-4), 303-312 (2009).

Aittola, H., & Ursin, J. Yhteistyöstä voimaa? Tutkimushavaintoja erilaisista yliopistojen yhteenliittymistä. KeVer-verkkolehti, 8 (1) (2009). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current

Huusko, M., & Ursin, J. Why (not) assess? Views from the academic departments of Finnish universities. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34 (6), 1-11 (2009).

Lomas, L., & Ursin, J. Collegial or managerial? Academics’ conceptions of quality in English and Finnish universities. European Educational Research Journal, 8 (3), 447-460 (2009). http://www.wwwords.co.uk/eerj/index.asp

Ursin, J., & Herranen, J. Yhdessä olemme vahvempia?. KeVer-verkkolehti, 8 (1) (2009). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current

Ursin, J., Huusko, M., Aittola, H., Kiviniemi, U., & Muhonen, R. Evaluation and quality assurance in Finnish and Italian universities in the Bologna Process. Quality in Higher Education, 14 (2), 109-120 (2008).

Ursin, J. Yliopistot laadun arvioijina : Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta. : Jyväskylän yliopisto (2007). Open access

Ursin, J. Yliopistot laadun arvioijina. Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta. : Jyväskylän yliopisto (2007).

Ursin, J. In quality we trust? The case of quality assurance of Finnish universities. In D. Epstein, R. Boden, R. Deem, F. Rizvi, & S. Wright (Eds.), World Yearbook of Education 2008. Geographies of knowledge, geometries of power: Framing the future of higher education. (pp. 128-141). London & New York: Routledge (2007).

Ursin, J., & Välimaa, J. (Eds.). Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Alaniska, H., Hurskainen, P., & Ursin, J. Opiskelija oppimisen arvioinnissa. Työpajatyöskentelyn satoa. Peda-Forum, 13 (2), 17-19 (2006).

Ursin, J. Introducing internal quality assurance into Finnish universities. The case of teaching and learning. In A. Tjedvoll, & M. B. Postholm (Eds.), Universities’ quality development: East meeting west. (pp. 77-89). Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (2006).

Ursin, J. Korkeakoulutus sosiaalisena järjestelmänä. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa - näkökulmia ja keskustelua (pp. 67-89). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2006).

Ursin, J., & Välimaa, J. Esipuhe. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -Näkökulmia ja keskustelua (pp. 3-6). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Välimaa, J., & Ursin, J. Korkeakoulututkimuksen teoriaa kartoittamassa. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua (pp. 9-28). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Huusko, M., & Ursin, J. Projekteilla parempaa laatua yliopistoihin?. Aikuiskasvatus, 25 (1), 75-77 (2005).

Ursin, J. Tutkimusryhmä akateemisen työn ympäristönä. In H. Aittola, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt (pp. 130-145). Helsinki, Finland: Gaudeamus (2005).

Ursin, J. Kasvatusalan koulutus Bolognan pyörteissä. (Arvostelu kirjasta R. Jakku-Sihvonen (toim.) Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. Jyväskylä: PS-Kustannus.). Tiedonjyvä, pp. 28-29 (2005)., 40). https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/viestinta/tiedonjyvae-lehti Open access

Ursin, J., & Paloniemi, S. Yliopisto-opettajan osaaminen ja sen kehittäminen työyhteisössä. Peda-Forum, 12 (2), 44-46 (2005).

Ursin, J. Characteristics of Finnish medical and engineering research group work. : Jyväskylän yliopisto (2004).

Vaherva, T., Manka, M.-L., Manninen, A., Mäensivu, K., Ukkola, K., & Ursin, J. Viisi aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa 2004-2006. : Edita prima Oy (2003). http://karvi.fi/app/uploads/2015/01/KKA_203.pdf

Ursin, J. Moninaisuudessa vuosikirjan vahvuus ja heikkous. Aikuiskasvatus, 21 (2), 195-196 (2001).

Ursin, J. Tieteellisen tiedon tuottamisen muuttuvat muodot. Tiedepolitiikka, 25 (2), 37-46 (2000).