Julkaisut

Pulkkinen, J., Räikkönen, E., Pirttimaa, R., & Jahnukainen, M. Principals’ views on changes in the provision of support for learning and schooling in Finland after educational reform. Journal of Educational Change, 20 (1), 137-163 (2019). doi:10.1007/s10833-018-9334-3 Open access

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & de Bruin, C. L. Committing, engaging and negotiating : Teachers’ stories about creating shared spaces for co-teaching. Teaching and Teacher Education, 83, 225-235 (2019). doi:10.1016/j.tate.2019.04.013 Open access

Ouakrim-Soivio, N., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Hildén, R. Toteutuuko perusopetuksen tasa-arvo? Katsaus oppimistulosten arviointeihin. Kasvatus, 49 (5), 415-430 (2018).

Pulkkinen, J., & Rautopuro, J. Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla : Nuorisobarometri 2017 lisäotos. Valtion nuorisoneuvosto, OKM (2018). Open access

Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Välijärvi, J. Kaikki hyvin? : suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja PISA-tutkimuksen tulosten valossa. In E. Pekkarinen, & S. Myllyniemi (Eds.), Opin polut ja pientareet : Nuorisobarometri 2017 (pp. 121-132). Helsinki, Finland: Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö (2018). https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_... Open access

Pulkkinen, J., Tolvanen, A., & Rautopuro, J. Sosioekonominen tausta, motivaatio ja minäpystyvyys luonnontieteiden osaamisen selittäjinä tytöillä ja pojilla. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 19-37). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Pöysä, S., Pesu, L., Pulkkinen, J., Lerkkanen, M.-K., Rautopuro, J., Kupiainen, S., . . . Hotulainen, R. Tytöt ja pojat koulussa : miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?. : Valtioneuvoston kanslia (2018). Open access

Salminen, J., Pulkkinen, J., Koponen, T., & Hiltunen, J. Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot matematiikassa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 235-258). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Ahtiainen, R., Pulkkinen, J., Palmu, I., Malinen, O.-P., Rytivaara, A., Kontinen, J., & Saarenketo, T. Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 38-62). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti (2017).

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. PISA-tulokset heikentyneet huippuvuosista - kuinka paljon ja mistä se voisi johtua?. Talous ja yhteiskunta, 45 (3), 8-12 (2017). http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty32017/unnamed-file.pdf/ty32017Kir... Open access

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. Miten lähtömaa on yhteydessä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamiseen? : oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa. Yhteiskuntapolitiikka, 82 (4), 430-439 (2017). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709078519 Open access

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. Takaako samanlainen tausta samanlaisen osaamisen? Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa. Kasvatus, 48 (3), 189-202 (2017).

Pulkkinen, J., Ahtiainen, R., & Malinen, O.-P. Yhteisopetusta tukevat rakenteet. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 26-35). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti (2017).

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., Palmu, I., & Kontinen, J. Yhteisopetuksen työtavat sekä opettajien kokemukset ja ammatillinen kehittyminen. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 16-23). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti (2017).

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. Special education students in transition to further education: A four-year register-based follow-up study in Finland. Learning and Individual Differences, 45, 33-42 (2016). doi:10.1016/j.lindif.2015.12.001

Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. Finnish reform of the funding and provision of special education: the views of principals and municipal education administrators. Educational Review, 68 (2), 171-188 (2016). doi:10.1080/00131911.2015.1060586 Open access

Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. Erityisopetuksen järjestäminen ja resurssit kunnissa lakimuutosten jälkeen. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.-P. Vainikainen (Eds.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (pp. 79-105). Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry (2015). Open access

Pulkkinen, J., Jahnukainen, M., & Pirttimaa, R. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluissa : rehtorien arviot tukijärjestelyjen toimivuudesta. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 25 (3), 52-63 (2015).

Pulkkinen, J., & Rytivaara, A. Yhteisopetuksen käsikirja. : Jyväskylän yliopisto (2015). Open access

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. Erityisopetuksen järjestämisen muutokset kunnissa 2000-luvulla. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 42 (3), 306-323 (2014).

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. Erityisoppilaiden osuuksien kuntakohtaiseen vaihteluun vaikuttaneet tekijät vuosina 2001-2010. Yhteiskuntapolitiikka, 79 (6), 619-630 (2014). http://www.julkari.fi/handle/10024/125874

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & Takala, M. Erityisopettajan työ: opettamista yksin ja yhdessä. In M. Jahnukainen (Ed.), Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (pp. 333-352). Tampere : Vastapaino (2012).