Den in­ter­na­tio­nel­la stu­dien om da­tor- och in­for­ma­tions­kom­pe­tens ICILS 2018


Studiens bakgrund och mål 

Användningen av digitala apparater är vanlig idag även bland väldigt små barn. Den nya läroplanen från år 2014 uppmuntrar också till att betrakta hur teknologin används, att lära sig att använda digitala verktyg och till att utveckla datalogiskt tänkande.

ICILS-studien informations- och kommunikationsteknik behandlas både genom granskning av innehåll och genom användarfärdigheter. Att utveckla datalogiskt tänkande hör till dessa färdigheter. Det betyder inte att man ska kunna programmeringsspråk, utan man granskar närmare färdigheterna i logiskt tänkande som är grunden till programmering.

Dator- och informationskompetens handlar om att kunna producera, tolka och förmedla fakta för olika behov samt med olika verktyg. Dator- och informationskompetens är starkt kopplad till informations- och kommunikationsteknik eftersom en stor del av våra texter finns digitalt på datanätet.

I ICILS-studien bedöms åttondeklassarnas kunskaper och färdigheter. Med enkäter samlar man in information både från elever och deras lärare och skolornas rektorer.

ICILS-studiens resultat ger mycket material med vars hjälp man kan granska likheter och skillnader inom Finland och mellan olika länder gällande kunnandet och organiseringen av undervisning och resurser. Studien ger också information om vilka faktorer har samband med elevernas färdigheter i användningen av informations- och kommunikationsteknik. Resultaten kan komma till nytta på många sätt vid planeringen av undervisningen.

Hur ser provet ut? 

ICILS-studien består av ett  prov som görs med datorer där eleverna får tillfälle att lösa realistiska uppgifter med olika svårighetsgrader. Med hjälp av dessa uppgifter undersöker man bl.a. följande saker:

 • färdigheter i datoranvändning och förståelse av det
 • sökning, bedömning och bearbetning av information
 • tillämpning  och produktion av information med hjälp av givet material
 • färdigheter i att  utnyttja nätverk vid distribution av information
 • ansvarsfull och säker användning av information
 • datalogiskt tänkande.

Dessutom får eleverna, deras lärare och rektorerna enkät som de ska svara på. Med hjälp av enkäterna kartlägger man elevernas bakgrund, skolornas och lärarnas attityder, praxis och resurser gällande utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik.     

Tidtabell

Förstudie: april–maj 2022
Huvudstudie: april–maj 2023
Publicering av resultaten: december 2024

Kort om ICILS

 • Första studien genomfördes år 2013. Studien genomförs första gången i Finland i 2018.
 • Studien genomförs vart femte år.
 • I Finland hör studien till undervisnings- och kulturministeriets utvärderingsprogram för utbildning.
 • I ICILS studien deltar länder runtom världen.
 • I huvudstudien deltar ca. 3000 elever från Finland.
 • Den internationella koordineringen sköts av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).
 • För studiens koordinering i Finland ansvarar Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet.