Internationell studie om multilitteracitet och datalogiskt tänkande ICILS

ICILS är en internationell studie som undersöker åttondeklassarnas multilitteracitet, användning av datorer och datalogiskt tänkande samt även lärarnas och skolornas beredskap för att integrera informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Studiens målgrupp är elever i årskurs 8 samt lärare och rektorer i grundskolor. Elevernas kunskaper undersöks nästa gång 2023 (huvudstudien).

År 2020 genomfördes ICILS Lärarpanel-studien som var syftat till de skolor och lärare som deltog i ICILS 2018-studien. Syftet med studien var samma som tidigare men studien innehöll endast enkäterna till rektorer, lärare och skolans IKT-ansvariga.

Kunskap och färdigheter för onlinemiljön

Internationell studie om multilitteracitet och datalogisk tänkande (ICILS, International Computer and Information Literacy Study) undersöker kunskaperna hos ungdomar vid högstadieålder att använda datorer när de söker, bearbetar och bedömer information samt skapar innehåll och kommunicerar med andra användare såväl hemma, i skolan, i yrkeslivet som en del av samhället. Även kritisk bedömning av användning av informationsnätverk hör till detta. Som en del av studien undersöks också ungdomars datalogiskt tänkande. Därtill samlas in information om lärares beredskap och attityder att utnyttja informationsteknik i undervisningen. Studien består av ett prov som görs med datorer. Dessutom får eleverna, deras lärare och rektorerna samt skolans IKT-ansvarig enkät som de ska svara på.

IKT-kompetens är en viktig medborgarfärdighet både i sig och som en del av multilitteracitet. Det är ett objekt och ett verktyg för inlärning. IKT-kompetens och multilitteracitet spelar en viktig roll i den läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) som omfattande kompetensmoduler om alla ämnen. ICILS-studien ger möjlighet att granska och utvärdera kunskaper och färdigheter hos högstadieelever och vilka aspekter borde iakttas i undervisningen och även i lärarutbildningen.

En viktig forskningsfråga är att hurdan är kompetensnivån i olika länder och att hur jämnt indelas kompetens mellan elever och skolor. Därtill utvärderas vilka faktorer angående elevens bakgrund, skolans funktioner och organisering av undervisningen påverkar elevernas skolframgång.

Studiens genomförande

I studien deltar ett omfattande urval av finländska åttondeklassare och deras lärare och rektorer.

Tidtabell:

  • vår 2022 förstudie
  • vår 2023 huvudstudie, med cirka 3000 elever, 2250 lärare och 150 rektorer.
  • november-december 2024 publicering av ICILS 2023-resultaten

ICILS-studien koordineras av den internationella organisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Första studien genomfördes år 2013. Finland var med i studien första gången år 2018. I Finland ansvarar Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet för genomförandet av studien. År 2023 deltar över 30 länder i studien.