Julkaisut

Prosessissa/tekeillä olevia

 • Summanen Anna-Mari, Rautopuro Juhani, Kannas Lasse & Paakkari Leena. 2020. Objective health literacy among 9th graders in Finland. (submitted).
 • Summanen Anna-Mari, Rautopuro Juhani, Kannas Lasse & Paakkari Leena. 2020. Measuring health literacy in basic education in Finland: the development of a competence-based measurement instrument (submitted)
 • Ouakrim-Soivio Najat, Niilo-Rämä Mikko, Rautopuro Juhani & Rantala Jukka. 2020. Does immigrant background count? Experiences of bullying and discrimination among Finnish secondary school students. (submitted)
 • Nygrén Hanna, Virolainen Maarit, Hämäläinen Raija & Rautopuro Juhani. 2020. Fourth Industrial Revolution and Work-Life Change: What Supports Adult Employees to Adapt to New Technology at Work? (submitted).
 • Löfström Jan, Tujula Mikko, Rautopuro Juhani, Niilo-Rämä Mikko & Ouakrim-Soivio Najat. 2020. School climate and students’ societal orientation: what connections, after all? (manuscript).
 • Tujula Mikko, Rautopuro Juhani, Niilo-Rämä Mikko & Löfström Jan. 2020. Koulun yhteisöllisen ilmapiirin yhteys oppilaiden vaikuttamisorientaatioon. (manuscript)

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit sekä kirjan tai kokoomateoksen osa

 • Nygren Hanna, Nissinen Kari, Rautopuro Juhani, Mäkitalo Kati, Ullakko Kari. 2020. Skills Behind the Robotics : How to Re-educate Workers for the Future. In Moro, Michele; Alimisis, Dimitris; Iocchi, Luca (Eds.) Edurobotics 2018: Educational Robotics in the Context of the Maker Movement, Advances in Intelligent Systems and Computing, 946. Cham: Springer, 197-200. DOI: 10.1007/978-3-030-18141-3_16.
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2020. Kansainvälistyvä tieteentekijä kansallisen tiedemaailman laadun parantaja? – haavekuvat ja todellisuus. Teoksessa: Jani Ursin & Reetta Muhonen (toim.). Tuntematon korkeakoulutus. Research in Educational Sciences: 80, 19-37. 71 – 114.
 • Korhonen Vesa & Rautopuro Juhani. 2019. Identifying Problematic Study Progression and “At-Risk” Students in Higher Education in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research 63 (7), 1056-1069. DOI: 10.1080/00313831.2018.1476407.
 • Huhtala Anne, Vesalainen Marjo, Hildén Raili & Rautopuro Juhani. 2019. Finländska svensklärares undervisningspraktiker och deras samband med elevers inlärningsresultat. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 3 (1), 4-24. doi:10.18261/issn.2535-3381-2019-01-01.
 • Pulkkinen Jonna, Tolvanen Asko & Rautopuro Juhani. 2018. Sosioekonominen tausta, motivaatio ja minäpystyvyys luonnontieteiden osaamisen selittäjinä tytöillä ja pojilla. Teoksessa: Juhani Rautopuro & Kalle Juuti (toim.). PISA pintaa syvemmältä. Research in Educational Sciences: 77, 19-37.
 • ·Nissinen Kari, Rautopuro Juhani & Puhakka Eija. 2018. PISA-tutkimuksen metodologiasta. Teoksessa: Juhani Rautopuro & Kalle Juuti (toim.). PISA pintaa syvemmältä. PISA 2015 Suomen pääraportti. Research in Educational Sciences: 77, 343-378
 • Pulkkinen Jonna, Rautopuro Juhani & Välijärvi Jouni. 2018. Kaikki hyvin? Suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja PISA-tutkimuksen tulosten valossa. In: Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (eds.). Opinpolut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 58, 121-132.
 • Ouakrim-Soivio Najat, Pulkkinen Jonna, Rautopuro Juhani & Hildén Raili. 2018. Toteutuuko perusopetuksen tasa-arvo? Katsaus oppimistulosten arviointeihin. KASVATUS, Suomen kasvatustieteellisen seuran aikakauskirja. 2018, Vol. 49, no 5, 415-430.
 • Ouakrim-Soivio Najat, Rautopuro Juhani & Hildén Raili. 2018. Shadows under the Northern Star- The inequity developing in Finnish school education. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Sciences Education. 2018:3, 65-86.
 • Ouakrim-Soivio Najat, Rautopuro Juhani, Rantala Jukka, Saario Johanna & van den Berg Marko 2017. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen historian oppiaineessa? Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden arvosanat, osoitettu osaaminen ja asenteet perusopetuksen päättövaiheessa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):6, 651-662.
 • Ouakrim-Soivio Najat, Rautopuro Juhani & Saario Johanna 2017. Yhdenvertaisuutta vai armopaloja? Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen perusopetuksessa. KASVATUS, Suomen kasvatustieteellisen seuran aikakauskirja. 2017, Vol. 48, no 3, 174-188. AWARD: The best article of the year of the journal
 • Rautopuro Juhani & Harjunen Elina. 2017. Mode effect in large scale assessment. Teoksessa: Noora Pyyry, Liisa Tainio, Kalle Juuti, Raine Vasquez and Maiju Paananen (toim.). Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education. Publications of the Finnish Research Association for Subject Didactics. Studies in Subject Didactics 13, 260 - 274.
 • Hildén Raili & Rautopuro Juhani. 2017. On an equal footing? Comparing School Grade and National Evaluation Results in Finland. Teoksessa: Noora Pyyry, Liisa Tainio, Kalle Juuti, Raine Vasquez and Maiju Paananen (toim.). Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education. Publications of the Finnish Research Association for Subject Didactics. Studies in Subject Didactics 13, 242 - 259.
 • Hildén Raili & Rautopuro Juhani 2017. Ennustavatko perusopetuksen päättövaiheen oppimistulokset menestystä englanninkielen ylioppilaskokeessa? Teoksessa: Manne Kallio, Riitta Juvonen ja Arja Kaasinen (toim.): Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia 12, 26 – 42.
 • Hildén Raili, Rautopuro Juhani & Huhta Ari. 2017. Arvosanan ansaitsemme – asteikolla vai ilman? Teoksessa: Virpi Britchgi & Juhani Rautopuro (toim.). Kriteerit puntarissa. Suomen Kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 74, 63 – 80.
 • Hildén Raili, Ouakrim-Soivio Najat & Rautopuro Juhani 2016. Kaikille ansionsa mukaan? Perusopetuksen päättöarvioinnin yhdenvertaisuus Suomessa. KASVATUS, Suomen kasvatustieteellisen seuran aikakauskirja. 2016, Vol. 47, no 4, 342-357.
 • Pekkola Elias, Kuoppala Kari, Liski Anni, Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2015. Suomalainen määräaikainen tutkija. Teoksessa: Kari Kuoppala, Elias Pekkola, Jussi Kivistö, Taru Siekkinen, Seppo Hölttä (toim.). Tietoyhteiskunnan työläinen. Suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö. Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, 336-352.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani. & Tuominen Visa. 2015. Tutkijanuran eriarvoistuminen pysyy ja pahenee – yliopistolain tavoitteiden saavuttamattomuus. Teoksessa: Helena Aittola & Jani Ursin (toim.). Eriarvoistava korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoultututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19. – 20.8.2014. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopistopaino, 111 – 130.
 • Tuominen Visa, Puhakka Antero & Rautopuro Juhani 2014. Elämää reunalla – maaseutukunnissa työskentelevät maisterit. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2014, 197-213.
 • Korhonen Vesa, Rautopuro Juhani. 2012. Miksi opinnot eivät suju? Yliopisto-opintojen hitaan etenemisen ja opiskelemattomuuden yleiskuvaa ja ongelmia tunnistamassa. Teoksessa: Marita Mäkinen, Johanna Annala, Vesa Korhonen, Sanna Vehviläinen, Ann-Marie Norrgrann, Pekka Kalli & Päivi Svärd (toim.). Osallistava korkeakoulutus. Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print, 100 – 123.
 • Korhonen Vesa, Rautopuro Juhani.2012. Hitaasti mutta epävarmasti – Onko opintoihin hakeutumisen lähtökohdilla yhteyttä opintojen käynnistymisongelmiin? Teoksessa: Marita Mäkinen & Vesa Korhonen (toim.). Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä. Tampereen yliopisto, Campus Conexus –projektin julkaisuja A:1. Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print, 89 - 115.
 • Siekkinen Taru, Rautopuro Juhani. 2012. Kuilun partaalla? Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat. Teoksessa: Marita Mäkinen & Vesa Korhonen (toim.). Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä. Tampereen yliopisto, Campus Conexus –projektin julkaisuja A:1. Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print, 17 – 40.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani, Tuominen Visa & Vuorinen Päivi.2012. Current employability and graduate employment research in Finland. Teoksessa: Sakari Ahola & David M. Hoffman (toim.) Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä. Jyväskylä University Press, 357 - 381.
 • Korhonen Vesa, Rautopuro Juhani.2012. Päämäärä epäselvä, oppimisen hallinta hukassa? Hitaasti etenevien ja opiskelemattomien opiskelijoiden opintojen lähtökohdat ja oppimisen hallinnan ongelmat. Teoksessa: Julkaisussa: Päivi Atjonen (toim.). Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen. Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 61, 98 – 111.
 • Rautopuro Juhani, Korhonen Vesa. 2011. Yliopisto-opintojen keskeyttämisriski ja opintoihin kiinnittymisen ongelmat. Teoksessa: Marita Mäkinen, Vesa Korhonen, Johanna Annala, Pekka Kalli, Päivi Svärdi ja Veli-Matti Värri (eds.). Korkeajännityksiä. Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere University Press, 19 - 3
 • Rautopuro Juhani, Tuominen Visa & Puhakka Antero. 2011. Vastavalmistuneiden opettajien työllistyminen ja akateemisten taitojen tarve. KASVATUS, Suomen kasvatustieteellisen seuran aikakauskirja. 2011, Vol. 42, no 4, 316-327.
 • Ursin Jani, Rautopuro Juhani & Välimaa Jussi. 2011. Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. Teoksessa: Marita Mäkinen, Vesa Korhonen, Johanna Annala, Pekka Kalli, Päivi Svärdi ja Veli-Matti Värri (toim.). Korkeajännityksiä. Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere University Press, 19 - 35.
 • Rautopuro Juhani. 2011. "Kaipa sitä aikansa jaksaa tätäkin viittiä." Maistereiden ylikoulutuksen syvin olemus. Teoksessa: Antero Puhakka & Visa Tuominen (toim.). Kunhan kuluu viisi vuotta - ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat. Aarresaari-verkoston referoitu artikkelikokoelma. Aarresaari-verkosto, 43 - 60 http://www.aarresaari.net/pdf/Kunhankuluuviisivuotta.pdf
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani & Tuominen Visa. 2010. Employability and Finnish university graduates. European Educational Research Journal Vol 9, no 1/2010, 45-55.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani & Tuominen Visa. 2009. Maisterit liikkeellä. Vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden alueellinen liikkuvuus. Yhteiskuntapolitiikka, 2009. Vol. 74, no. 1/2009, 33-44.
 • Tuominen Visa, Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2009. Mitä on Nokian takana? Vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työpaikat tilastollisen kuntaryhmityksen mukaisesti vuonna 2006. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 1/2009, 56-67.
 • Tuominen Visa, Rautopuro Juhani & Puhakka Antero. 2009. Varhainen mato linnun nappaa? Opiskeluajan yhteys vastavalmistuneiden maistereiden työmarkkinatilanteeseen. Teoksessa: Timo Aarrevaara & Taina Saarinen (toim.). Kilvoittelusta kilpailuun? Referoitu artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.-26.8. 2008. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä 2009, 189-207
 • Toropainen Päivi, Harinen Päivi, Rautopuro Juhani & Tsitselikis Konstantinos. 2008. Between the Old and the New: Different Perspectives on Dual Citizenship and European Citizenship. Teoksessa: Devorah Kalekin-Fishman & Pirkko Pitkänen (toim.). An Emerging Institution? Multiple Citizenship in Europe - Views of Officials. Europäische Hochschulschriften Reihe 22: Soziologie:419, 245-263. Bern: Peter Lang Publishing Group.
 • Ronkainen Jussi, Harinen Päivi, Rautopuro Juhani & Pitkänen Pirkko. 2008. Expanding the Sphere of Citizenship: The Case of Finland. Teoksessa: Devorah Kalekin-Fishman & Pirkko Pitkänen (toim.). An Emerging Institution? Multiple Citizenship in Europe - Views of Officials. Europäische Hochschulschriften Reihe 22: Soziologie:419, 41-78. Bern: Peter Lang Publishing Group
 • Rautopuro Juhani & Malin Antero. 2008. Miksei asioista puhuta niiden oikeilla nimillä? Tilastollisten menetelmien tarpeellisuudesta kasvatustieteissä. KASVATUS, Suomen kasvatustieteellisen seuran aikakauskirja. 2008, Vol. 39, no. 2, 108-118.
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2008. "Eipä nää riennot paljon huvita" Mikä vie ilon yliopisto-opetuksesta ja tutkimuksesta? Teoksessa: Kristiina Lappalainen, Matti Kuittinen & Matti Meriläinen (toim.). Pedagoginen hyvinvointi. Suomen Kasvatustieteellinen seura, 2008, 175-192.
 • Rautopuro Juhani, Tuominen Visa & Puhakka Antero. 2008. KISKOT VIEVÄT ETELÄÄN. Vuonna 2001 kasvatustieteen maistereiksi valmistuneiden alueellinen sijoittuminen syksyllä 2006. KASVATUS, Suomen kasvatustieteellisen seuran aikakauskirja., 2008. Vol. 39, no. 1, 81-84.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti & Malin Antero.2007. From misunderstanding to misapplication? Difficulties encountered by Finnish students of education in learning quantitative research methods. Teoksessa: Mari Murtonen, Juhani Rautopuro & Pertti Väisänen (toim.). Learning and teaching of Research methods at University. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Sciences:30, 17-38.Turku: Finnish Educational Research Association.
 • Rautopuro Juhani, Harinen Päivi & Itkonen Hannu. 2007. Skateboarding: A Sporty Form of Joyful Sociality. Teoksessa: Hannu Itkonen, Anna-Katariina Salmikangas & Eilee McEvoy (toim.). The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. Proceedings of the 3rd EASS Conference (European Association for Sociology of Sport). University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences. Research Reports.:3/2007, 131-138. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Malin Antero, Rautopuro Juhani & Väisänen Pertti. 2007. Towards methodological competence in quantitative research methods education. Teoksessa: Mari Murtonen, Juhani Rautopuro & Pertti Väisänen (toim.). Learning and teaching of Research methods at University. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Sciences:30, 163-184.Turku: Finnish Educational Research Association.
 • Murtonen Mari, Rautopuro Juhani & Väisänen Pertti. 2007. Learning and teaching of Research methods at University. Teoksessa: Mari Murtonen, Juhani Rautopuro and Pertti Väisänen (toim.). Learning and teaching of Research methods at University. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Sciences:30, 7-14.Turku: Finnish Educational Research Association.
 • Rautopuro Juhani & Väisänen Pertti. 2006. Too old to rock'n roll? Adult students' study progress, learning experiences and drop-out in university. Teoksessa: Ari Antikainen, Päivi Harinen and Carlos Torres (toim.). In from the Margins. Adult Education, Work and Civil Society. Rotterdam: Sense Publishers, 235-251.
 • Rautopuro Juhani, Pöntinen Susanna & Kukkonen Jari. 2006. Towards the Information Society - the Case of Finnish Teacher Education. Informatics in Education, 2006. Vol. 5, no. 2, 285-300.
 • Ronkainen Jussi, Harinen, Päivi, Rautopuro, Juhani & Pitkänen Pirkko. 2006. Kahden valtion kansalaiset. Kansanedustajien, viranomaisten ja kansalaisjärjestötoimijoiden näkemyksiä kaksoiskansalaisuudesta. Yhteiskuntapolitiikka 2006. Vol. 71, no. 1/2006, 59-72
 • Väisänen Pertti &, Rautopuro Juhani. 2004. ..vitkaa käy veljesten oppi? Aikuiset opiskelijat yliopistossa. KASVATUS, Suomen kasvatustieteellisen seuran aikakauskirja, 2004. Vol. 35, no. 2, 145-158.
 • Rautopuro Juhani & Väisänen Pertti. 2002. Yliopisto-opintoihin sitoutumisen ja tavoiteorientaation merkityksestä. KASVATUS, 2002. Vol. 33, no. 1, 6-20.

Kustannetut tieteelliset teokset (Vertaisarviointi)

 • Rautopuro Juhani & Juuti Kalle (toim.). 2018. PISA pintaa syvemmältä. PISA 2015 Suomen pääraportti. Suomen Kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 77. Research in Educational Sciences: 77.
 • Britchgi Virpi & Rautopuro Juhani (toim.). 2017. Kriteerit puntarissa. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Sciences: 74. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
 • Murtonen Mari, Rautopuro Juhani & Väisänen Pertti. 2007. Learning and Teaching of Research Methods at University. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Sciences: 30. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
 • Väisänen Pertti, Rautopuro Juhani & Haapala Anu. 2004. Concept Map in Statistics Education. A Collection of Haphazard Links or a Tool for Active Learning? Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia:90. Joensuu: Joensuun yliopisto.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 2001. Experiencing studies at the University of Joensuu - Modelling a student cohort's satisfaction, study achievements and dropping out. Research in Educational Sciences:7. Turku: Painosalama Oy.

Yleistajuiset monografiat

 • Leino Kaisa, Ahonen Arto, Hienonen Ninja, Hiltunen Jenna, Lintuvuori Meri, Lähteinen Suvi, Lämsä Joni, Nissinen Kari, Nissinen Virva, Puhakka Eija, Pulkkinen Jonna, Rautopuro Juhani, Sirén Marjo, Vainikainen Mari-Pauliina & Vettenranta Jouni. 2019. PISA 2018 ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:40.
 • Leino Kaisa, Nissinen Kari, Puhakka Eija & Rautopuro, Juhani. 2017. Lukutaito luodaan yhdessä. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/pirls-timss/pirls.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani 2017. Kauas urat karkaavat. Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2016. Joensuu: Tieteentekijöiden liitto.
 • Vettenranta Jouni, Välijärvi, Jouni, Ahonen, Arto, Hautamäki Jarkko, Hiltunen Jenna, Leino, Kaisa, Lähteinen Suvi, Nissinen, Kari, Nissinen Virva, Puhakka, Eija, Rautopuro, Juhani & Vainikainen, Mari-Pauliina 2016. PISA 15: ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö.
 • Vettenranta Jouni, Hiltunen Jenna, Nissinen Kari, Puhakka Eija & Rautopuro Juhani. 2016. Lapsuudesta eväät oppimiseen. Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.
 • Julin Sami & Rautopuro Juhani. 2016. Läksyt tekijäänsä neuvovat. Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2015. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 20:2016. Tampere
 • Silverström Chris & Rautopuro Juhani. 2015. Språk och skrivande i årskurs 9. En utvärdering av lärresultat I modermål och litteratur våren 2014. Nationella center för utbildningsutvärdering. . Publicationer 8: 2015. Tammerfors.
 • Harjunen Elina & Rautopuro Juhani. 2015. Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2015:8. Tampere.
 • Hildén Raili & Rautopuro Juhani. 2014. Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2104:1. Tampere. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Opetushallitus.
 • Hildén Raili & Rautopuro Juhani. 2014. Venäjän kielen A- ja B-oppimäärien oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2104:5. Tampere. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Opetushallitus.
 • Hildén Raili & Rautopuro Juhani. 2014. Saksan kielen A- ja B-oppimäärien oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2104:1. Tampere. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Opetushallitus
 • Härmälä Marita, Huhtanen Mari, Silverström Chris, Hildén Raili, Rautopuro Juhani & Puukko Mika. 2014. Inlärningresultaten i främmande språk i de svenskspråkiga skolor. A-lärokursen in engelska samt B-lärokurserna i franska, tyska och ryska. Publikationer 2014:6. Tammerfors. Nationella centret för utbildningsutvärdering och Utbildnignsstyrelsen.
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2014. Sumusta nousee riski. Tieteentekijöiden jäsenliitto 2013. Joensuu. Tieteentekijöiden liitto.
 • Rautopuro Juhani (toim.). 2013. Hyödyllinen pakkolasku. Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012. Koulutuksen seurantaraportit 2013:4. Helsinki: Opetushallitus. 2013.
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2011. Huojuva lato – Isäntiä ja isäntien varjoja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2010. Joensuu: Tieteentekijöiden liitto..
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2008. Työ tekijäänsä kiittää – entäs työnantaja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2007. Joensuu: Tieteentekijöiden liitto.
 • Tuominen Visa, Rautopuro Juhani & Puhakka Antero. 2008. Perustutkinnon jälkeen - Itä-Suomen yliopistosta työmarkkinoille. Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuosina 2001 ja 2002 valmistuneet viisi vuotta myöhemmin. Joensuu: Joensuun yliopisto. http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=995a3c09-0594-4820-bd91-04b10ae1cd32&groupId=10128.
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2008. Finnish Union of University Researchers and Teachers. Results of the 2007 membership survey. Helsinki: Tieteentekijöiden liitto, 2008.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani & Tuominen Visa. 2007. Vastavalmistuneet. Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2005 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen. Joensuun yliopisto. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä:44. Joensuu: Joensuun yliopisto
 • Harinen, Päivi & Itkonen, Hannu & Rautopuro, Juhani. 2006. Asfalttiprinssit - tutkimus skeittareista. Helsinki: Suomen Liikuntatieteellinen Seura, 2006.
 • Rautopuro Juhani & Rui Timo (toim.). 2006. KARJALAINEN KIEROSILMÄ KATSOO NÄYTTÖPÄÄTTEESEEN. TOTY:sta totta alakoulusta Afrikkaan. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita, no 98. Joensuun yliopisto
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani. 2004. Tuhannen ja yhden työn tarinoita. Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2004. Joensuu: Tieteentekijöiden liitto.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani. 2003. Vessi ja illuusio. Opettajien työaikasopimuksen noudattaminen yliopistoissa. Tieteentekijöiden liitto.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani. Pätkillä tieteen huipulle. 2001. Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2001. Joensuu: Tieteentekijöiden liitto.
 • Kuittinen Matti, Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 1997. Joensuun yliopiston Opiiskelijoiden opintokokemukset syksyllä 1995. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä:18. Joensuu: Joensuun yliopisto. 1997.
 • Kuittinen Matti, Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti.1997. Opiskelijoiden opintokokemusten muutos ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä:19. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1997.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti, Kuittinen Matti. 1999. Opiskelijakohortin opintokokemukset opintojen loppuvaiheessa ja niissä opintojen aikana tapahtuneet muutokset. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä:25 Joensuu: Joensuun yliopisto.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, kokoomateoksissa tai konferenssijulkaisuissa

 • Rautopuro Juhani & Juuti Kalle. 2018. Esipuhe. Julkaisussa: Juhani Rautopuro & Kalle Juuti (toim.). PISA pintaa syvemmältä. PISA 2015 Suomen pääraportti. Suomen Kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 77, 7-15.
 • Pöysä Sanni, Pesu Laura, Pulkkinen Jonna, Lerkkanen Marja-Kristiina, Rautopuro Juhani, Kupiainen Sirkku, Ahtiainen Raisa, Hienonen Ninja, Kortesoja Laura, Hotulainen Risto. 2018. Tytöt ja pojat koulussa – Miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2018, 4-77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-541-9
 • Rautopuro Juhani. 2016. Ei ensimmäistä kertaa Hanea kyydissä. Julkaisussa: Vilja Itkonen (toim.). Kansalainen Hane. Ihmisen kokoisia asioita. Lasermedia, Joensuu, 228-229.
 • Rautopuro Juhani, Harjunen Elina, Siverström Chris & Heinäluoma Eveliina. 2015. En digitaliseringschock? Erfarenheter av digitala utvärdeningar. Teoksessa: Chris Silverström (red.). Focus på Finlandsvenska elevtexter. Tankar om texter I modersmålet och litteratur skrvina I årskurs 9 år 2014. Natinella centret för utbildningsutvärdering. Publicationer 19:2015, 69-76.
 • Rautopuro Juhani, Harjunen Elina & Heinäluoma Eveliina. 2015. Sähkösokki? Kokemuksia sähköisestä arvioinnista. Julkaisussa: Elina Harjunen (toim.). Tekstit puntarissa. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2015:10, 115-120.
 • Tuominen Visa, Rautopuro Juhani & Puhakka Antero 2013. Tuliko YOPALASTA Hauvakone? Vastine kirjoitukselle Luotettava mittari opiskelijapalautteelle. Tieteessä tapahtuu 5/2013, 55 - 59.
 • Tuominen Visa, Rautopuro Juhani & Puhakka Antero 2013. Jossain määrin samaa tai eri mieltä. Opiskelijapalautteella rahaa yliopistoille. Tieteessä tapahtuu 3/2013, 15 - 23.
 • Rautopuro Juhani, Puhakka Antero & Tuominen Visa 2012. TRANSITION FROM UNIVERSITY TO WORKING LIFE. The case of Finland. Julkaisussa: Samo Pavlin (toim.). Conference proceedings. Employability of Graduates and Higher Education. Management Systems. Vienna, Austria, 22. & 23. September 2011, 226 – 234. http://www.dehemsproject.eu/static/uploaded/files/files/deliverables/Conference_Proceedings_Part_I_-_Vienna.pdf
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2012. Yliopistostressin muutokset. Julkaisussa: Matti Vesa Volanen (toim.). Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Helsinki. Tieteentekijöiden liitto.
 • Tuominen Visa, Rautopuro Juhani & Puhakka Antero. 2011. Maistereiden työllistymisvaikeudet. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2011, 5-21.
 • Rautopuro Juhani & Kukkonen Jari. 2006. Opettajankoulutus tietoyhteiskuntaa rakentamassa. Julkaisussa: Juhani Rautopuro & Timo Rui (toim.). "KARJALAINEN KIEROSILMÄ KATSOO NÄYTTÖPÄÄTTEESEEN….” TOTY:sta totta alakoulusta Afrikkaan. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 98, 32-42. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani & Tuominen Visa. 2008. Maistereiden ylikoulutusta kartoittamassa. Tiedepolitiikka 2/2008, 7-16.
 • Rautopuro Juhani & Väisänen Pertti. 2005. DEEP WATER? Quantitative research methods in educational sciences in Finland. Julkaisussa: Marja-Liisa Julkunen (ed.). Learning and Instruction on Multiple Contexts and Settings III. Proceedings of the Fifth Joensuu Symposium on Learning and Instruction. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 96, 273-295.
 • Pöntinen, Susanna; Rautopuro, Juhani; Kukkonen Jari. 2005. Opettajaopiskelijat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opiskelijoina. Julkaisussa: Lehtonen M. & Ruokamo H (toim.). Lapin tietoyhteiskuntaseminaari tutkijatapaamisen artikkelikirja 2004. Proceedings of the Lapland Information Society Seminar Researcher Workshop 2004. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja:9. Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus, 18 - 29.
 • Väisänen Pertti, Rautopuro Juhani, Kantelinen Ritva, Pöntinen Susanna, Savolainen Katri & Sormunen Kari. 2005. Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin hakeutumisen motiivit ja orientoituminen opintoihin. Julkaisussa: Anna-Leena Huttunen ja Anna Mari Kokkonen (toim.). Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatustieteen päivien 2005 verkkojulkaisu. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 280-292.
 • Rautopuro, Juhani; Väisänen, Pertti & Malin, Antero. 2005. Sulje silmäsi vain... Tutkimustulosten päätelmät kuin iskelmien lempi. Julkaisussa: Havu-Nuutinen, Sari & Heiskanen, Mari (toim.). Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa. Joensuu: Kasvatustieteiden tiedekunta, Joensuun yliopisto, 2005. 232-243.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti & Malin Antero. 2005. Väärinkäsityksistä väärinkäyttöön. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät kasvatustieteen opinnoissa. Julkaisussa: Anna-Leena Huttunen ja Anna Mari Kokkonen (toim.). Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatustieteen päivien 2005 verkkojulkaisu. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2005. 317-329.
 • Rautopuro Juhani, Atjonen Päivi, Puurtinen Sami & Pyykkönen Petja. 2005. Students' Selection Between Virtual and Traditional exam. Factors Explaining the Preferences to Choose the Study Mode. Julkaisussa: Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2005. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/143172.htm.
 • Rautopuro Juhani. 2005. KKK - Kadonneet kvanttitaidot kasvatustieteissä. Julkaisussa: Anneli Niikko, Marja-Liisa Julkunen & Maj-Britt Kentz (toim.). Osaamisen jakamista kasvatustieteessä. Joensuu: Joensuun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 119-129.
 • Malin Antero & Rautopuro Juhani. 2005. Tilastollisen päättelyn harhamat. 2005. Tieteessä tapahtuu, no. 3/2005, 72-73.
 • Malin Antero & Rautopuro, Juhani. Globaaliset kehityserot ja älykkyys. 2004. Tieteessä tapahtuu, 7/2004, 32-33.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 2004. Tilastomenetelmät kasvatustieteissä - Prometheuksen tuli säästöliekillä. Julkaisussa: Atjonen Päivi, Väisänen Pertti. OSAAVA OPETTAJA - Keskustelua 2000-luvun opettajankoulutuksen ydinaineksesta. Joensuu, 223 - 234.
 • Rautopuro Juhani, Kukkonen Jari, Aikonen Risto, Hatakka Olli, Heikkinen Kimmo. 2004. Tieto- ja viestintätekniikka opettajankoulutuksessa - Syntax error? Julkaisussa: Atjonen Päivi, Väisänen Pertti. OSAAVA OPETTAJA - Keskustelua 2000-luvun opettajankoulutuksen ydinaineksesta. Joensuu: Joensuun yliopisto/Soveltavan kasvatustieteen laitos, 279-290.
 • Rautopuro Juhani, Pöntinen Susanna & Kukkonen Jari. 2004. Integrated learning systems: a tool for replacing a formal text exam. Julkaisussa: EducationLine. University of Leeds, 2004. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003647.htm.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 2004. Kyvyttömät opettavat haluttomille tarpeetonta? Tilastollisten menetelmien opettamisen ja oppimisen ongelmia kasvatustieteissä. Julkaisussa: Reetta Mietola ja Helena Outinen (toim.). Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, 473-491.
 • Väisänen Pertti, Rautopuro Juhani, Ylönen Sakari. 2004. Modelling the impact of teacher education students’ real and perceived maths ability and motivational-affective factors on their success in elementary statistics. Julkaisussa: EducationLine. University of Leeds, 2004. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003646.htm.
 • Rautopuro, Juhani; Pöntinen, Susanna & Kukkonen, Jari. 2004. Opettajaopiskelijoiden kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan verkko-opiskelusta. Julkaisussa: Havu-Nuutinen, Sari & Heiskanen, Mari (toim.). Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät 2004, Abstraktit. Joensuu: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2004, 190-191.
 • Pöntinen Susanna, Rautopuro Juhani. 2004. Supporting Teacher Students' Use of Information and Communication Technology. Julkaisussa: Kinshuk, Demetrios G. Sampson, Pedro Isaias (eds). Cognition and Exploratory Learning in Digital Age. IADIS Press, 517-520.
 • Rautopuro, Juhani & Väisänen, Pertti. 2003. "I did it my way..." The Impact of Learning Styles and Strategies on Students' Success in Quantitative Research Methods in Educational Sciences. Julkaisussa: EducationLine. University of Leeds, 2003. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003164.htm.
 • Haapala Anu, Pietarinen Janne, Rautopuro Juhani, Valtonen Esko, Väisänen Pertti. 2002. Concept Map as a Tool for Meaningful Learning and Assesment in an Introductory Statistics Course. Julkaisussa: EducationLine. University of Leeds, 2002. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002388.htm.
 • · Haapala Anu, Pietarinen Janne, Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 2002. How to overcome stumbling blocks in learning applied statistics? The effect of concept mapping. Julkaisussa: EducationLine. University of Leeds, 2002. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002167.htm.
 • Rautopuro Juhani. Quantitative Research Methods in Educational Studies - Why on Earth? 2002. Julkaisussa: Julkunen Kyösti, Havu-Nuutinen Sari, Pietarinen Janne. Learning and Instruction in Multiple Contexts and Settings III. Proceedings of the Fourth Joensuu Symposium on Learning and Istruction, 189-195.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 2001. Non-Traditional Students At University. A Follow-up Study of Young and Adult Students' Orientation, Satisfaction and Learning Outcomes. Julkaisussa: EducationLine. University of Leeds, 2001. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001880.htm
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. Keep the Customer Satisfied. 2000. A Longitudinal Study of Students' Emotions, Experiences and Achievements at the University of Joensuu. Julkaisussa: EducatiOn-line. University of Leeds, 2000. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001613.htm.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 2000. Mikä vie ilon opiskelusta? Opintojen kokeminen Joensuun yliopistossa. Julkaisussa: Honkimäki, Sanna, Jalkanen Hannu. Innovatiivinen yliopisto? Jyväskylä. 153-164
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. Something Wrong with University Teaching? A Longitudinal Study of Students' Study Experiences at the University of Joensuu. 2000. Julkaisussa: Julkunen Kyösti, Haapala Anu. Learning and Instruction in Multiple Contexts and Settings II. Proceedings of the Third Joensuu Symposium on Learning and Instruction. Joensuu, 59-74.
 • Rautopuro Juhani. Can computer-supported instruction help students understand elementary statistics? 1999. Julkaisussa: Rust Chris. Improving Student Learning Outcomes. Proceedings of the 1998 6th International Symposium Improving Student Learning. Oxford: Oxonian Rewley Press Ltd, 38-46.
 • Rautopuro Juhani. 1999. The Role of Modern Technology in the Teaching of Elementary Statistics. Julkaisussa: Levonen Jarmo, Enkenberg Jorma. Learning and Istruction in Multiple Contexts and Settings. Proceedings of the Second Joensuu Symposium on Learning and Instruction., 81-87.
 • Rautopuro Juhani. Manual Calculations and Computer-Aided Calculations in the Teaching of Elementary Statistics. 1997. Julkaisussa: Hatakka Olli. Lettet'96 proceedings. International Symposium on Learning Technology and Telematics in Education and Training, 57-61.

Artikkelit ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä

 • Hildén Raili, Härmälä Marita, Rautopuro Juhani & Huhtanen Mari. 2019. Finnish 9th graders' language skills : Effects of learning environment and teaching on levels attained compared with other European countries. In A. Huhta, G. Erickson, & N. Figueras (Eds.), Developments in Language Education : A Memorial Volume in Honour of Sauli Takala (pp. 113-130). Jyväskylä, Finland: European Association for Language Teaching and Assessment (EALTA); University of Jyväskylä. Open access.
 • Hautamäki Jarkko, Kupiainen Sirkku, Kuusela Jorma, Rautopuro Juhani, Scheinin Patrik & Välijärvi Jouni. 2015. Oppimistulosten kehitys. Julkaisussa: Najat Ouakrim-Soivio, Rinkinen Aija & Karjalainen Tommi (toim.). Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:8
 • Rautopuro Juhani. 2013. Monitasomallit arvioinnin tukena. Julkaisussa: Anu Räisänen (toim.). Oppimisen arvioinnin perusteet, kontekstit ja käytännöt. Koulutuksen seurantaraportit 2013:3. Helsinki: Opetushallitus, 210-221
 • Kärnä Pirkko & Rautopuro Juhani. 2013. Mitä oppimistulosten takana? Julkaisussa: Anu Räsänen (toim.). Oppimisen arvioinnin perusteet, kontekstit ja käytännöt. Koulutuksen seurantaraportit 2013:3. Helsinki: Opetushallitus, 185-208.
 • Hirvonen Kati, Rautopuro Juhani & Huhtanen Mari. 2013.  Arvioinnin lähtökohdat ja toteutus. Julkaisussa: Juhani Rautopuro (toim.). Hyödyllinen pakkolasku. Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012. Koulutuksen seurantaraportit 2013:4. Helsinki: Opetushallitus.
 • Hirvonen Kati & Rautopuro Juhani. 2013. Arvioinnin tuloksia. Julkaisussa: Juhani Rautopuro (toim.). Hyödyllinen pakkolasku. Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012. Koulutuksen seurantaraportit 2013:4. Helsinki: Opetushallitus.
 • Mattila Leena & Rautopuro Juhani. 2013. Koulukohtaisia tuloksia. Julkaisussa: Juhani Rautopuro (toim.). Hyödyllinen pakkolasku. Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012. Koulutuksen seurantaraportit 2013:4. Helsinki: Opetushallitus.
 • Mattila Leena & Rautopuro Juhani.2013. Taustatietoja oppilaista ja opetuksesta. Julkaisussa: Juhani Rautopuro (toim.). Hyödyllinen pakkolasku. Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012. Koulutuksen seurantaraportit 2013:4. Helsinki: Opetushallitus.

Artikkelit ammattilehdissä

 • Rautopuro Juhani, Raili Hilden & Ouakrim-Soivio Najat. 2020. Vastine Marika Toivolan avoimeen kirjeeseen, jonka hän on osoittanut Opetushallituksen arviointityöryhmälle
 • Rautopuro Juhani 2018. Oppimistulosten arviointi – mitä ja miksi? Dimensio 5/2018, 45–48
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani 2017. Tieteentekijän muuttuva kuva. Acatiimi 6/2017, 26-31
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani & Tuominen Visa. 2015. Tutkijanuran maaliin tavoittaminen yhä vaikeampaa. Acatiimi 6/2015, 34-36.
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2014. Riskillä eteenpäin. Acatiimi 6/2014, 34-39.
 • Rautopuro Juhani, Tuominen Visa & Puhakka Antero. 2011. Opettajan tutkimustaidot eivät ole työllistymisvaltti. Soolibooli 5/2011, 6 - 1
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2011. Tieteentekijät tutkimuslaitoksissa. Acatiimi 8/2011, 36.
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2011. Huojuva lato – Isäntiä ja isäntien varjoja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2010. Joensuu: Tieteentekijöiden liitto.
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2011. Fantastinen matka? Acatiimi 5/2011, 36 – 39
 • Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2008. Apurahalla työskentely lisääntynyt. Tieteentekijöiden liiton jäsenkyselyn 2007 tuloksia. Acatiimi5/2008, 24-30.
 • Tuominen Visa & Puhakka Antero & Rautopuro Juhani. 2008. Erityisopettaja pähkinänkuoressa. Erityiskasvatus 2/2008, 14-16.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani, Tuominen Visa. 2007. Vastavalmistunut kieltenopettaja. Tempus, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n jäsenlehti., no. 3/2007, 10-11
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani, Tuominen Visa. 2007. Vastavalmistunut MaFyKeTKT -opettaja. Dimensio. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti, no. 3/2007, 47-48.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani & Tuominen Visa. 2007. Vastavalmistunut tyyppiopo. Opolehti. Suomen opinto-ohjaajat ry:n jäsenlehti, 2/2007
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani, Tuominen Visa. 2007. Vastavalmistunut MaFyKeTKT -opettaja. Dimensio. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti, no. 3/2007, 47-48
 • Atjonen Päivi, Puurtinen Sami, Pyykkönen Petja, Rautopuro Juhani. 2004. Hallitseeko tietokone opiskelijaa vai opiskelija tietokonetta? Sanansaattaja, 3, 16.
 • Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani. 2004. Jäähyväiset työaikasopimukselle? Acatiimi, 1/2004, 8-12.
 • Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani. 2004. Niitä näitä vähäisestä määräaikaisuudesta. Sanasaattaja, 9/2004, 21.
 • Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani. 2004. Tieteentekijät - yliopistojen tiskirätit? Acatiimi, 9/2004, 9-14.
 • Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani. 2004. Naisten euro on miesten euroa vähemmän myös yliopistossa? Acatiimi, 9/2004, 20-21.
 • Atjonen Päivi, Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 2003. Kvanttimenetelmät ulos kaapista. Sanansaattaja, 9/2003.
 • Puhakka Antero, Rautopuro Juhani. Koulutus - investointi tulevaisuuteen? 2001. Tieteentekijöiden liiton jäsenkyselyn tuloksia. Acatiimi, 8/2001, 8-13.
 • Rautopuro Juhani. Yliopistojen kyky tukea opiskelijoitaan? 2001. Joensuun yliopiston tiedotuslehti Sanansaattaja, 2001. no. 4/2001.
 • Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti, Kuittinen Matti. 1997. Opiskelun alku Joensuun yliopistossa. Joensuun yliopiston tiedotuslehti Sanansaattaja, 2/97.
 • Kuittinen Matti, Rautopuro Juhani, Väisänen Pertti. 1997. Opintokokemuksia Joensuussa: Tutut opettajat ja oma-aloitteisuus lisäävät tyytyväisyyttä. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti PedaForum, 2/97, 29-30.