Mer om TIMSS-utvärderingen

Vad utvärderas och hur i TIMSS-studien?

 Innehåll för ämnet matematik

  • Årskurs 4: Tal och räkneoperationer, Geometriska former och mätningar, hantering av data
  • Årskurs 8: Tal och räkneoperationer, Algebra, Geometri, Statistik och sannolikhet

 Innehåll för de naturvetenskapliga ämnena

  • Årskurs 4: Den levande naturen, Den fysiska naturen, Jordklotet
  • Årskurs 8: Biologi, Kemi, Fysik, Geografi

Den kognitiva klassificeringen för båda ämnesområdena

  • Kunskap och färdigheter
  • Tillämpning
  • Dra slutsatser

För att svara rätt på provfrågorna måste eleven ha kunskap om frågans naturvetenskapliga eller matematiska innehåll, men beroende på frågan måste eleven också använda olika kognitiva förmågor. I enlighet med bedömningen som används i TIMSS spelar beskrivningen av dessa förmågor en betydande roll eftersom man vill försäkra sig om att studien omfattar olika sorters information från alla innehållsområden. Denna kognitiva dimension av utvärderingen är indelad i tre huvudpunkter. Den första av dessa - kunskap och färdigheter - omfattar naturvetenskapliga och matematiska faktum, procedurer och begrepp, som eleven bör känna till. Den andra dimensionen handlar om hur eleven kan tillämpa kunskap samt abstrakt förståelse i lösningen av ett naturvetenskapligt eller matematiskt problem. Den tredje dimensionen – att dra slutsatser - tar sig å andra sidan bakom de ordinära lösningarna och försöker hitta komplicerade sammanhang som ligger bakom både ovanliga problem och problem på flera nivåer.

I TIMSS-studien finns även enkäter för de lärare vars klass/undervisningsgrupp deltar i studien, för skolornas rektorer och elevernas föräldrar (åk 4) angående barnens tidigare inlärningsupplevelser. Med hjälp av enkäterna granskar man olika faktorer som anknyter till hemmet och skolan i förhållande till elevernas kunnande.

Provuppgifter

Flera av TIMSS-undersökningens exempeluppgifter hittas på engelska via denna länk:
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-released-items.html