Arviointi

 

Mitä ja mi­ten TIMS­Sis­sä ar­vioi­daan?

Matematiikan sisältöalueet

  • 4. luokka: Luvut ja laskutoimitukset, Geometriset muodot ja mittaaminen, Tietoaineiston käsittely
  • 8. luokka: Luvut ja laskutoimitukset, Algebra, Geometria, Tilastot ja todennäköisyys

Luonnontieteiden sisältöalueet

  • 4. luokka: Elollinen luonto, Fyysinen luonto, Maapallo
  • 8. luokka: Biologia, Kemia, Fysiikka, Maantieto

Kognitiivinen luokitus molemmilla aine-alueilla (kolme tasoa):

  • Tiedot ja taidot
  • Soveltaminen
  • Päätteleminen

Vastatakseen oikein testikysymyksiin oppilaan täytyy olla perillä kysymyksen luonnontieteellisestä tai matemaattisesta sisällöstä, mutta hänen täytyy kysymyksestä riippuen myös käyttää hyväkseen erilaisia kognitiivisia kykyjä. TIMSSin kaltaisessa arvioinnissa näiden kykyjen kuvaaminen näyttelee merkittävää roolia, jotta varmistetaan kyselyn kattavan erityyppistä tietoa kaikilla sisältöalueilla.

Tämä arvioinnin kognitiivinen ulottuvuus on jaettu kolmeen pääkohtaan. Näistä ensimmäinen – tiedot ja taidot – kattaa luonnontieteelliset tai matemaattiset tosiasiat, menettelytavat ja käsitteet, jotka oppilaan on tiedettävä. Toinen ulottuvuus käsittelee sitä, miten oppilas osaa soveltaa tietoa ja käsitteellistä ymmärrystä luonnontieteellisen tai matemaattisten ongelman ratkaisuun. Kolmas ulottuvuus – päättely – taas menee tavallisten ratkaisujen taakse ja koettaa löytää joskus monimutkaisiakin asiayhteyksiä epätavallisten, usein monivaiheisten ongelmien taustalta.

Hankkeessa on taustakyselyt myös tutkimukseen osallistuvaa luokkaa opettaville opettajille, koulujen rehtoreille ja oppilaiden vanhemmille lasten varhaisiin oppimiskokemuksiin liittyvistä asioista. Taustakyselyjen avulla kerätyn tiedon perusteella tarkastellaan erilaisten kotiin ja kouluun liittyvien taustatekijöiden yhteyksiä oppilaiden osaamiseen.

Koe­teh­tä­viä

Lisää englanninkielisiä TIMSS -tutkimuksen koetehtäviä löytyy seuraavasta linkistä:

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-released-items.html