TIMSS – Den internationella utvärderingsstudien för matematik och de naturvetenskapliga ämnena

Vad handlar den internationella TIMSS-undersökningen om?

I TIMSS-studien (Trends in International Mathematics and Science Study) utvärderar man kunskaper i matematik och de naturvetenskapliga ämnena hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. I jämförelse med PISA-studien grundar sig TIMSS-studien i en större utsträckning på läroplanen för matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Studierna koordineras av den internationella organisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Studierna har gjorts med fyra års mellanrum sedan år 1995. År 1999 deltog endast Finlands 7:e klassare i studien. I studien som gjordes år 2011 deltog elever från årskurs 4, 7 och 8. År 2015 deltog endast eleverna från årskurs 4. Nu denna gång, år 2019, deltar eleverna från årskurs 4 och 8 återigen. Studien genomförs för första gången elektronisk som eTIMSS-studie.

TIMSS-studiens syfte är att producera forskningsbaserad information som används för att utveckla skolsystemet samt undervisningen i matematik och de naturvetenskapliga ämnena i deltagarländerna. TIMSS-studien handlar inte om att utvärdera enskilda elever, skolor eller lärare utan är en studie som producerar pålitlig och mångsidig information om kunnandet i matematik och de naturvetenskapliga ämnena samt faktorer som påverkande detta. Informationen kan sedan användas av beslutsfattare, skolor, föräldrar och andra som är intresserade av skolans utveckling.

TIMSS-studien är en del av den kvalitetsbedömning som Lagen om grundläggande utbildning kräver av dem som organiserar utbildningen i Finland. Syftet med utvärderingen av utbildningen är att säkerställa att syftet med lagen om den grundläggande utbildningen fullföljs och att stödja en utveckling av utbildning samt att förbättra förutsättningarna för inlärning.

Mer om TIMSS-utvärderingen