PIRLS-studien i Finland - Internationella studien om läskunskaper

Studiens bakgrund och mål

PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie och i den deltar cirka 60 länder och ekonomier runt om i världen. I studien utvärderas elevers läskunskaper i årsklass 4.

Syftet är att hjälpa deltagarländerna att utveckla läsundervisningen samt att öka entusiasmen för läsning redan på ett tidigt stadium då man lägger grunden för flera permanenta faktorer och attityder gällande

Det handlar inte om att utvärdera enskilda elever, skolor, eller lärare utan syftet är att ta fram tillförlitlig och mångsidig information om läskunnigheten samt om faktorer som påverkar. Informationen är till för skolor, beslutsfattare, föräldrar, elever och andra som är intressera av skolan och utvecklingen av utbildningssystemet.

Provets innehåll

Provtillfället innefattar prov och enkät. Provet i läsning innefattar såväl skönlitterära texter och saktexter. I PIRLS 2021-studien fyller en del av eleverna häften i pappersform och en del genomför provet på datorn. Med detta vill man försäkra att resultaten är jämförelsebara med PIRLS 2016-studiens resultat. De elever som genomför provet på datorn erbjuds även webbtexter att läsa (s.k. ePIRLS). I båda två genomförandesätt är frågorna såväl flersvarsfrågor och öppna frågor i vilka eleverna skriver sina svar till de ställda frågorna.

PIRLS har också enkät till lärarna, skolans rektor till de utvalda elevernas föräldrar. Bakgrundsinformationen från hemmet och skolan som samlas in med dessa enkäter används när man granskar hur olika faktorer påverkar läskunskaper.

PIRLS i korthet

  • PIRLS-studien koordineras av den internationella organisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Den allra första studien genomfördes år 2001
  • Studien upprepas vart femte år
  • Finland har deltagit i studien åren 2011 och 2016
  • Finland hör studien till undervisnings- och kulturministeriets utvärderingsplan för utbildning
  • Nästa huvudstudie genomförs år 2021
  • Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet ansvarar för genomförandet av studien i Finland
  • Cirka 60 länder och ekonomier deltar i PIRLS 2021
  • Från Finland deltar 285 skolor och cirka 9 900 elever i studien och studien omfattar ett extra sampel för de svenskspråkiga
  • Antalet skolorna fördelas enligt prestationssätt (papper eller digitalt) och språk i skolan (finsk- och svenskspråkiga skolor)
  • År 2021 genomförs cirka 5 500 finskspråkiga och 2000 svenskspråkiga elever provet digitalt och 1 850 finskspråkiga och 250 svenskspråkiga elever i pappersform

Tidtabell

PIRLS-studien genomförs vart femte år. Tidtabellen för PIRLS 2021-studien är följande:

Förstudien: våren 2020
Huvudstudien: mars-april 2021
Publicering av internationella resultaten: november-december 2022

PIRLS tidigare resultat

Finland har lyckats mycket bra i de internationella utvärderingarna om inlärningsresultaten. PIRLS 2016-studien påvisade att läskunnighet hos finländska barn är globalt på toppnivå: 18% av våra elever har utmärkta läskunskaper. Eleverna i årsklass fyra i Finland placerar sig i femte plats på den internationella PIRLS-studien. Läskunnighet hos finländska barn påverkas mest för tillfället familjens socioekonomiska bakgrund och resurser hemma, föräldrarnas verksamhet med barnet och elevens egen aktivitet ja attityder. Läsvanor utanför skolan påverkar barnens sätt att förhålla sig till läsning.

PIRLS 2016-studien påvisade även att mer än tre av fyra elever i årsklass 4 lånade böcker åtminstone en gång i månad från skolans eller kommunens bibliotek samt att 72 % av föräldrarna hade läst för sina barn före skolålder. Finländska barn har bättre läskunskaper när det gäller informationssökning och facktexter än när det gäller skönlitterära texter och att tolka dem. Specifika resultat från undersökningen år 2016 finns på webbadressen (på finska): https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/pirls/tulokset.

Kontaktuppgifter

Nationell koordinator
Kaisa Leino
tel. 040 805 4810
e-post: pirls2021@jyu.fi


Planerare
Virva Nissinen
tel. 040 805 4269
e-post: pirls2021@jyu.fi

Data manager
Eija Puhakka
tel. 0400 805 105
e-post: pirls2021@jyu.fi