Arviointi

Mitä PIRLSissä arvioidaan?

PIRLS-hankkeessa arvioidaan 4. luokan oppilaiden lukutaitoa. Lukutaito määritellään PIRLSissä seuraavasti:

Lukutaito on yhteisön vaatimien ja/tai yksilön arvostamien kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä ja käyttöä. Lukijat rakentavat merkityksiä monista erilaisista teksteistä. He lukevat oppiakseen, osallistuakseen lukijayhteisöihin sekä koulussa että vapaa-aikana ja viihtyäkseen. (Mullis & Martin 2015, 12.)

Miten lukutaitoa arvioidaan?

Luetun ymmärtämisen kokeessa keskitytään arvioimaan kahdenlaista lukemisen tarkoitusta:

  • kirjallisen kokemuksen saaminen
  • tiedon hankkiminen ja käyttäminen.

Arvioitavina ovat seuraavat lukemisprosessit:

  • tekstissä selkeästi ilmaistun tiedon hakeminen
  • yksinkertaisten päätelmien tekeminen
  • tekstin sisältämän tiedon ja ajatusten tulkitseminen ja yhdistäminen
  • tekstin sisällön ja tekstipiirteiden arvioiminen ja arvostelu.

Käytännössä luetun ymmärtämisen koe sisältää sekä kaunokirjallisia tekstejä että asiatekstejä. Vuoden 2021 tutkimuksessa osa oppilaista täyttää paperiset vihkot ja osa suorittaa kokeen tietokoneella. Näin halutaan varmistaa tulosten vertailtavuus vuoden 2016 tutkimuksen tuloksiin. Tietokoneella kokeen tekeville oppilaille tarjotaan luettavaksi myös verkkotekstejä (nk. ePIRLS). Molemmilla toteutustavoilla tehtävät ovat sekä monivalintatehtäviä että avoimia tehtäviä, joissa oppilaat kirjoittavat vastauksensa esitettyihin kysymyksiin.

Luetun ymmärtämisen kokeen lisäksi oppilaat vastaavat kyselylomakkeeseen, jolla kerätään tietoa heidän lukemisharrastuksestaan sekä asenteistaan lukemista kohtaan. Tietoja kerätään myös tutkimukseen osallistuvan luokan opettajalta, koulujen rehtoreilta ja oppilaiden vanhemmilta. Kyselyillä saatujen tietojen avulla tarkastellaan erilaisten kotiin ja kouluun liittyvien taustatekijöiden yhteyksiä oppilaiden lukutaitoon.

Koetehtäviä

Esimerkkejä PIRLS 2016 -tutkimuksen koetehtävistä:

Esimerkkejä PIRLS 2011 -tutkimuksen koetehtävistä: