Tietosuojaseloste / dataskyddsbeskrivningen

PIRLS-tutkimuksen yhteydessä oppilailta kysytään heidän taustatietojaan, mielipiteitään koulunkäynnistä sekä mm. heidän harrastuksiaan. Hankkeessa on taustakyselyt myös tutkimukseen osallistuvia luokkia opettaville opettajille, koulujen rehtoreille sekä oppilaiden vanhemmille lasten varhaisista lukemiseen liittyvistä asioista. Taustakyselyjen avulla kerätyn tiedon perusteella tarkastellaan erilaisten kotiin ja kouluun liittyvien taustatekijöiden yhteyksiä oppilaiden osaamiseen.

Alla olevissa tietosuojaselosteissa kerrotaan tarkemmin, mitä asioita kyselyissä kysytään sekä kuinka kyselyihin liittyviä yksilöintitietoja käsitellään.

Kysely varhaisoppimisesta

Opettajakysely

Oppilaskysely

Koulukysely

I samband med PIRLS-studien frågar man eleverna om deras bakgrundsinformation, åsikter om skolan och t.ex. deras hobbyer. I studien ingår också bakgrundsenkäter till lärarna som undervisar klasser som deltar i studien, till skolornas rektorer och elevernas föräldrar om frågor relaterade till barns tidiga läsning. Baserat på informationen som samlats in genom bakgrundsenkäterna undersöks sambandet mellan olika hem- och skolrelaterade bakgrundsfaktorer och elevernas kunnande.

Dataskyddsbeskrivningen nedan beskriver användningen och behandlingen av den information som samlas in med enkäten.

Enkät on tidig inlärning

Lärarenkät

Elevenkät

Skolenkät