PISA

PISA producerar information om undervisningens situation och resultat

PISA (Programme for International Students Assessment) är OECD-ländernas gemensamma forskningsprogram som producerar information om utbildningens nivå och resultat samt om inlärning som sker utanför skolan i en internationell referensram. Huvudrapporten och resultaten från PISA 2018 offentliggjordes den 3 december 2019 (https://minedu.fi/sv/pisa-2018-sv). Resultaten som gäller ekonomikunskaperna har publicerats den 7 maj 2020.

I PISA utvärderar man vart tredje år kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse hos ungdomar i åldern 15 år. I undersökningen utreds hur väl 15-åringar behärskar nyckelfärdigheter med tanke på framtiden, vilka faktorer som påverkar dessa färdigheter samt hur färdigheterna utvecklas med tiden. I PISA utreds även attityder och -färdigheter som stödjer inlärningen.

Undersökningarnas fokusområde varierar

Genom elev- och skolenkäter görs en bred utredning över studiemiljön i hemmen och skolorna, hemmets sociala ställning och stöd för studierna, hur eleverna använder sin tid samt deras inställning till skolan och inlärningen.

Undersökningens fokusområde byts i samband med varje undersökning. De tidigare undersökningarna har fokuserat på följande områden:

PISA 2018: läsförståelse
PISA 2015: naturvetenskaper
PISA 2012: matematik
PISA 2009: läsförståelse
PISA 2006: naturvetenskaper
PISA 2003: matematik
PISA 2000: läsförståelse

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar undersökningen i Finland och utnämner en representant till PISAs styrelse.

(Undervisnings- och kulturministeriet)