PISA 2022

Pisa-tutkimus siirtyi koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin ja on nyt PISA 2022. Se rakentuu huhti-toukokuussa 2021 tehtävästä esikokeesta ja keväällä 2022 toteutettavasta pääkokeesta. Esikokeeseen osallistui noin 2900 ja 15-vuotiasta oppilasta ja pääkokeeseen noin 12 000 oppilasta 270 koulusta. Tutkimus toteutetaan kokonaisuudessaan tietokoneilla, soveltuvia käyttöjärjestelmiä ovat Windows ja ChromeOS.

Tällä kierroksella toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden yliotos. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimukseen valikoituneista kouluista otostetaan kaksi erillistä ryhmää oppilaita osallistumaan kokeeseen. Oppilaiden kokonaismäärä on 67 oppilasta, joista  perusotokseen valitaan 42 tai 32 oppilasta ja maahanmuuttajaotokseen enintään 25 tai 35 oppilasta. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden yliotostamisella pyritään saamaan maahanmuuttajataustaisten oppiladen vastauksista riittävän suuri aineisto tilastollisten analyysien ja johtopäätösten tekemiseen.  PISAssa käytettävän määritelmän mukaan oppilas on maahanmuuttajataustainen, jos hänen molemmat vanhempansa tai ainoa tiedossa oleva vanhempansa on syntynyt muualla kuin Suomessa. 

Esikokeesta saadaan arvokasta tietoa uusista tehtävistä ja arviointitavoista. Tämän kokemuksen perusteella valitaan pääkokeen tehtävät. PISA tutkimuksen aineistonkeruuta tehdään jokseenkin koko vuoden 2022 ajan eri puolilla maailmaa. Tämän jälkeen aineistoa analysoidaan ja raportoidaan, siten että tulokset ovat julkistettavissa joulukuussa 2023. Tällöin julkistetaan myös Suomen osalta tutkimuksen ensitulokset. 

Pääarviointialueena on tällä kierroksella matematiikka. Tämä tarkoittaa sitä, että matematiikan arvioimiseen laaditaan uusia tehtäviä ja niiden osuus kokeesta on kaikista suurin. Matematiikan alueella siirrytään adaptiiviseen arviointiin, joka oli ensimmäistä kertaa käytössä vuoden 2018 lukutaidon arvioinnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaalle valikoituu ratkaistavaksi kokeen tekemisen aikana hänen osaamistaan parhaiten vastaavia tehtäviä ja tehtävien vaikeustaso määräytyy hänen aiempien vastaustensa perustella.

Vaihtuvana innovatiivisena alueena tällä kierroksella on luovan ajattelun arviointi. Alueelle on laadittu uusi viitekehys ja siihen liittyvät tehtävät.