Wisdom and learning team

 In this multidisciplinary team -which is first of its kind in Finland- adult wisdom is studied in its various manifestations. Scholars are from different scientific disciplines: university pedagogy, education, developmental psychology, philosophy,  history of education and information technology. There are also adult educators in the group. The core of the research and development is wisdom: how it is studied, how it is enhanced, taught and learned and which kind of educational phenomenon we refer as it is question of wise action, teaching and learning. 

Development of wisdom and learning is seen as life-long, complex phenomenon. The  approach is strongly philosophical-humanistic and history-based, but takes into account also empirical  studies.  

See below for the most relevant publications. So far, research has focused on 

 • cognitive component of wisdom (aka postformal thinking),
 • history of education (philosopher J. Comenius and his idea of life as a school for wisdom) 
 • practical wisdom (phronesis)
 • higher education wisdom pedagogy
 • dialogue and wisdom (Socratic and Bohmian dialogues)

Team members

PhD students 

Graduate students 

 • Juho-Pekka Maunula
 • Elina Paananen
 • Nelli Sirkemaa
 • Titta Leisimo

International collaboration 

Selected publications 

 • Geeraerts, K., Tynjälä, P., & Heikkinen, H. 2018. Inter-generational learning of teachers : what and how do teachers learn from older and younger colleagues? European Journal of Teacher Education, 41 (4), 479-495.
 • Hämäläinen M. 2018. Suspending judgement – ethical English dialogue skills for working life. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9 (3).
 • Heikkinen, H. 2018. Education, Work and Life. In C. Edwards-Groves, P. Grootenboer, & J. Wilkinson (Eds.), Education in an Era of Schooling : Critical perspectives of Educational Practice and Action Research. A Festschrift for Stephen Kemmis. Dordrecht: Springer, 79-90.
 • Heikkinen, H., & Huttunen, R. 2017. "Mitä järkeä?": kasvatuksen tietoperusta ja rationaalisuus ["What’s the sense?": The knowledge base and rationality of education]. In A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (Eds.), Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa [Hopes and reality: Education in constructing participation and learning]. Suomen kasvatustieteellinen seura, 31-58
 • Heikkinen, H., Huttunen, R., & Pesonen, J. 2012. Liikuntakasvatuksen eetos. (The ethos of physical education.) Liikunta & Tiede, 49 (6)
 • Heikkinen, H., Kiilakoski, T., Huttunen, R., Kaukko, M. & Kemmis, S. 2018. Koulutustutkimuksen arkkitehtuurit [The architectures of educational research]. Kasvatus, 49 (5), 368–383.
 • Kallio, E. & Liitos, H.M. 2008. Tarvitaanko postformaalin ajattelun käsitettä? [Is the concept of postformal thinking necessary?] Psykologia, 2, 108-121
 • Kallio, E. (Ed.) 2016 (1-6 reprints, plus electronic edition 2017). Aikuisuuden ajattelun kehitys [Development of thinking in adulthood]. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja (FERA), 71.
 • Kallio, E. 1993. Postformaali ajattelu: aikuisuuden uusi kehitysvaihe? [Postformal thinking: a new stage of adult development?] Psykologia 1993 (2), 108‑112.
 • Kallio, E. 2001. Reflections on the modern mass university and the question of the autonomy of thinking. In J. Välimaa (ed.), Finnish higher education in transition. Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research, pp 73‑90.
 • Kallio, E. 2011. Integrative thinking is the key: an evaluation of current research into the development of thinking in adults. Theory & Psychology 21, 6, 785-801.
 • Kallio, E. 2014. Kuinka moneus muuttuu ykseydeksi: integroinnin teema aikuisuuden kehityspsykologisissa malleissa [How plurality turns into unity: The theme of integration in psychological models for adult development]. In Heikkinen, A. & Kallio, E. (Eds.), Aikuisten kasvu ja aktivointi [Growth and activation of adults]. Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (Heikkinen, A., Tuomisto, J., Rinne, R., Jauhiainen, A., Kantasalmi, K. & Nest, M., Serie Eds), Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, Tampere University Press.
 • Kallio, E. 2015. From causal thinking to wisdom and spirituality: some perspectives on a growing research field in adult (cognitive) development. Approaching Religion, 5, 2, 27-41.
 • Kallio, E. 2016 Aikuisuuden ajattelun modernin tutkimuksen laaja kenttä ja nykytila [The broad field and state of the art in modern research on the development of adult thinking]. In Kallio, E. (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa [Development of thinking in adulthood]. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja (FERA), pp.15-55.
 • Kallio, E. 2018 Ahneus ja viisaus [Greed and wisdom].  Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 33 (4), 13.
 • Kallio, E 2018 Sisäisen työskentelyn  armollisuudesta [The mercifulness of mental self-development]  Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 33 (5), 35
 • Kallio, E. 2019 (forthcoming). Problematic questions in the study of wisdom. To be published in Development of thinking in adulthood – perspectives of learning, thinking and human resources. Routledge.
 • Kallio, E. 2019 (forthcoming). The broad field of the development of adult thinking – basics and open questions. To be published in Development of thinking in adulthood – perspectives of learning, thinking and human resources. Routledge.
 • Keränen-Pantsu, R. & Heikkinen, H. 2018. Teachers’ conceptions of using narratives in worldview education. Journal of Education and Learning. (Submitted).
 • Leinonen, M. 1998. Elämä on koulu – Comeniuksen ajatuksia aikuiskasvatuksesta [Life is a school – Comenius’s thougts about adult education]. Aikuiskasvatus 18 (1)
 • Leinonen, M. 2001. Elinikäisen oppimisen idea J.A. Comeniuksen pansofisessa ajattelussa [The idea of lifelong learning in J.A. Comenius pansophic thinking]. In R. Huhmarniemi, S. Skinnari & J. Tähtinen (Ed.), Platonista transmodernismiin. Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. From [Plato to transmodernism. Traits to humanity, human growth, learning, education and teaching.]Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 2, 103 – 132.
 • Leinonen, M. 2002. Kohtaako opettaja oppilaansa? Historian näkökulmia opettamisen ja opettajuuden kysymyksiin. [Does the teacher meet the pupil? Historical perspectives on the issues of teaching and teachership.] Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja, 17 – 48.
 • Leinonen, M. 2002. Matkalla elämän ymmärrykseen – Comeniuksen ajatuksia oppimisesta ja kasvusta vanhuusiällä [On the way to understanding life – Comeniusäs thoughts about learning and growth at an old age]. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2 /2002, 95 – 120.
 • Leinonen, M. 2003. Elämänlaajuinen oppiminen ja eurooppalaisen kasvatuksen perinne [Life-wide learning and the European educational tradition]. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja, 17 – 48.
 • Leinonen, M. 2005. Comenius, peace and the western tradition. In W. Korthaase, S. Hauff & A. Fritsch (eds.), Comenius und die Weltfriede. Comenius and World Peace. Berlin. Deutsche Comenius- Gesellschaft, 304 – 322.
 • Mahon, K., Heikkinen, H. & Huttunen, R. 2018. Critical educational praxis in university eco-systems: Enablers and constraints. Pedagogy, Culture and Society. doi: 10.1080/14681366.2018.1522663
 • Perttula, J. & Kallio, E. 1996. Postformaali ajattelu ja henkisyys tajunnallisina toimintatapoina [Postformal thinking and spirituality as modes of mental behaviour]. Psykologia 1996 (3), 164‑173
 • Salo, P. & Heikkinen, H. 2018. Slow Science: Research and teaching for sustainable praxis. Confero 6 (1), 1-20 | doi: 10.3384/confero. 2001-4562.181130