Usein kysytyt kysymykset

OPPILAAN OSALLISTUMINEN PISA-TUTKIMUKSEEN

Tarvitaanko PISA-kokeeseen osallistumiseen tutkimuslupa vanhemmilta?
Ei tarvita. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt PISA-tutkimukseen osallistumisesta Suomen osalta, ja se on määritelty osaksi kansallista koulutuksen arviointia. Näin ollen PISA-koe katsotaan osaksi normaalia koulutyötä, eikä tähän tarvita erillistä tutkimuslupaa. Mikäli vanhemmat jostain syystä kieltävät lastaan osallistumasta tutkimukseen, ei oppilasta pidä pakottaa. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa yrittää löytää neuvotteluratkaisu vanhempien kanssa tai kehottaa heitä ottamaan yhteyttä Koulutuksen tutkimuslaitokseen.

Voiko oppilas kieltäytyä tekemästä PISA-koetta? Miten tällöin menetellään?
Pisa-tutkimukseen osallistuminen on osa oppilaan normaalia koulutyötä. Mikäli oppilas ei suostu tulemaan koetilaisuuteen, ei häntä kuitenkaan tule tähän pakottaa. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa yrittää löytää neuvotteluratkaisu tai kehottaa häntä ottamaan yhteyttä Koulutuksen tutkimuslaitokseen. Mikäli hän kaikesta huolimatta kieltäytyy osallistumasta, hänet merkitään  poissaolijaksi 0-koodilla.

Voiko poissaolevan oppilaan tilalle ottaa toista oppilasta tekemään PISA-koetta?
PISA-kokeeseen valittua oppilasta ei voi korvata toisella oppilaalla. Kaikkien otokseen valittujen oppilaiden tulee lähtökohtaisesti osallistua kokeeseen, varaoppilaita ei ole.

LOMAKKEISTA

OPPILASLUETTELO:

Mikä luokka-aste merkitään lukion/ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalle?
Todennäköisimmin PISAan osallistuva on ensimmäisen vuoden opiskelija, jolloin luokka-aste on 10. 

Mitä erityisopetuksen koodien kuvauksessa tarkoitetaan asiantuntijalla?
Asiantuntijalla tarkoitetaan erityisopettajaa, koulupsykologia tai koulun ulkopuolista asiantuntijaa, kuten psykologia, lääkäriä tms.

Mikä on koulumme otos, montako oppilasta koulustamme valitaan PISA-kokeeseen?
PISA 2025 tutkimuksen esikokeessa otostetaan kaksi erillistä oppilasjoukkoa osallistumaan kokeeseen. Perusotos on 59 oppilasta ja vieraan kielen kokeeseen osallisuvat 12 oppilasta. Näin ollen koulusta osallistuu kokeeseen enintään 71 oppilasta. Mikäli olette ilmoittaneet oppilasluettelossa enemmän PISA-kriteerit täyttäviä oppilaita, koulustanne valitaan satunnaisesti  oppilaat osallistumaan PISA-kokeeseen.  

OPPILASTIETOLOMAKE:

Milloin oppilastietolomake saadaan koululle?
Oppilastietolomake lähetetään koululle mahdollisimman pian otoksen valmistuttua sähköpostitse ja paperiversiot muun koemateriaalin toimituksen mukana .


Milloin oppilastietolomakkeeseen tulevat muutokset ilmoitetaan?
Oppilastietolomake palautetaan paperiversiona muutoksineen vasta kokeen jälkeen muun tutkimusmateriaalin mukana.

KOETILAISUUDEN TARKISTUSOLOMAKE:

Mistä saan kokeen tunnusnumeron?
Kokeen tunnusnumero laaditaan itse sen mukaan, kuka koetilaisuuden järjestää ja kuinka mones tilaisuus on kyseessä. Esim. vastuuhenkilö saa numeron 1 ja tietotekninen yhteyshenkilö numeron 2. Tällöin tietoteknisen yhteyshenkilön ensimmäisen koetilaisuuden tunnusnumero on 21.

KOEMATERIAALIN VASTAANOTTOLOMAKE:

Miten lomake palautetaan Koulutuksen tutkimuslaitokseen?
Lomakkeen voi palauttaa skannattuna sähköpostin liitteenä. Myös sähköpostiviesti tai puhelu siitä, että kaikki materiaalit ovat saapuneet koulullenne riittää.

Mitä tehdä, jos oppilastietolomakkeessa on virhe oppilaan tiedoissa?
Korjaa tieto, ja lähetä korjattu oppilastietolomake Koulutuksen tutkimuslaitokselle yhdessä muun koemateriaalin kanssa, kun kokeet on pidetty. Emme tarvitse tästä erillistä tietoa sitä ennen.

KOEPÄIVÄNÄ:

Järjestetäänkö oppilaskysely omana tilaisuutenaan?
PISA-koe on kokonaisuus, joka sisältää koeosuuden ja kyselyosuuden. Koeosuus koostuu tutkimusalueiden osaamista arvioivia tehtävistä ja kyselyosuus oppilasta itseään koskevista taustakysmyksistä. Jos oppilaskysely toteutetaan samana päivänä kokeen kanssa, tällöin kysymyksessä on yksi koetilaisuus. Muussa tapauksessa kyse on kahdesta eri koetilaisuudesta. Suositeltavinta on järjestää koe- ja kyselyosuudet saman päivän aikana. Välissä voidaan hyvin pitää esim. lounastauko.

Voiko oppilas osallistua kokeeseen, mutta olla poissa oppilaskyselystä?
Oppilaan tulee osallistua sekä PISA-kokeeseen että oppilaskyselyyn. Jos kuitenkin jostakin syystä oppilas ei voi osallistua oppilaskyselyyn, hänet merkitään poissaolijaksi kyselyosuudesta.

Voiko oppilas tulla vastaamaan oppilaskyselyyn, jos on ollut poissa koeosuudesta?
Ei voi. Hänet merkitään poissaolijaksi. Hänen tulee osallistua mahdolliseen uusintatilaisuuteen ja tehdä sekä koeosuus, että oppilaskysely kokonaisuudessaan.  

Miten menetellään jos oppilas myöhästyy?
Myöhästynyt oppilas voi tulla mukaan ja hänelle luetaan ohjeet erikseen. 

Mitä tehdään, jos oppilaat eivät voi terveydellisistä syistä (esim. sisäilmaongelmat) tulla tilaan, jossa koe on tarkoitus järjestää?
Jos oppilas ei voi tulla koetilaan eikä vaihtoehtoista tilaa (ja mahdollisesti tarvittavaa toista valvojaa) järjesty, on hän poissa kokeesta. Tämä merkitään Oppilastietololomakkeelle 0-koodilla.

Mitä tehdä, jos oppilastietolomakkeessa oleva oppilas on fyysisesti eri paikkakunnalla syystä tai toisesta?
Yrittäkää järjestää niin, että oppilas voisi tulla koululle tekemään PISA-kokeen. Jos tämä ei ole mahdollista, hänet merkitään poissaolijaksi Oppilastietolomakkeesseen.

Mitä tehdä jos oppilas opiskelee etäopetuksessa?
PISA-kokeeseen voi osallistua ainoastaan paikan päällä koulun järjestämässä koetilaisuudessa. Jos oppilas ei voi saapua koetilaisuuteen, hänet kirjataan poissaolevaksi koodilla 0. 

KOEOHJELMISTO:

Miten pääsen koko näytön tilaan?
PISA tulee tehdä koko näytön tilassa. Siihen pääsee F11 näppäimellä tai napsauttamalla OK näytölle iilmestyneessä ponnahdusikkunassa.

Miten voin poistua koko näytön tilasta?
Koko näytön tilasta voi poistua Esc-komennolla.

Miksi koekysymykset näkyvät niin pieninä?
Ongelma johtuu todennäköisesti näytön resoluutiosta, joka on liian tarkka. Muuta näytön asetuksia resoluution pienentämiseksi lähemmäs minimitarkkuutta, joka on 1050 x 768 pikseliä.