TALIS på svenska

Teaching and Learning International Survey (TALIS 2018) -studien utreder lärarnas och rektorernas uppfattningar om den egna professionella utvecklingen, skolans arbetsklimat och ledarskap, samt hur dessa påverkar undervisningen och lärandet. Finland deltar i denna studie, ledd av OECD, tillsammans med över 45 andra länder. Studien riktar sig i Finland till de övre årskurserna i grundskolan.

Vad är TALIS 2018?

TALIS-studien erbjuder lärare och rektorer möjligheten att bidra till utvärderingen av utbildningen. Uppgifterna som fås från studien används också som stöd för skolpolitiska beslut, samt som bakgrund för informations- och resultatstyrning. Resultaten ger en möjlighet för de deltagande länderna att lära av andra länders linjedragningar och  sätt att förhålla sig till utbildningsfrågor.

Centrala frågeställningar för TALIS 2018 är bl.a. följande:
• Hur påverkas undervisningen av den feedback en lärare får och hur stöder det här utvecklingsbehovet av lärarnas professionella kunnande?
• Hur stöds utvecklandet av lärarnas professionella kunnande?
• Hurdan inverkan har skolans ledning på inlärningsmiljöerna och på lärarnas arbete i skolan?
• Hurdan beredskap har lärarna att bemöta olika utmaningar som förekommer i skolan?
• Hurdana landspecifika profiler bildas då det gäller undervisningspraxis, utvecklingsbehov av professionellt kunnande, attityder och uppfattningar, samt variationen inom dessa?

Huvudstudien genomförs i mars-april 2018. Den exakta tidtabellen för studien hittar du här.

Studien stöds av

Utbildningsstyrelsen
Undervisnings- och kulturministeriet
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Finlands Kommunförbund
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)