TALIS 2024 - Den internationella studien om undervisning och inlärning

SV talis 2024 banneri.jpg


Vad handlar TALIS 2024 -studien om?

Teaching and learning international survey (TALIS) är en internationell studie om undervisning och inlärning som genomförs under ledning av OECD. TALIS-studien har genomförts vart femte år sedan 2008. Den fjärde TALIS-studien kommer att genomföras under år 2024. Finland har deltagit i studien två gånger tidigare, 2013 och 2018. I Finland koordineras studien av undervisnings- och kulturministeriet och Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet ansvarar för genomförandet av studien.

TALIS 2024-studien består av två delar, varav den ena riktar sig till grundskolans högre årskurser (dvs. åk 7-9) och den andra till småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Studierna producerar internationell jämförbar information om metoder som främjar undervisning, uppfostran, inlärning och ledarskap och om faktorer relaterade till utbildning av hög kvalitet.

Med enkäter som är riktade till högstadielärare och rektorer utreds lärarnas och läroanstaltledningens uppfattningar om bland annat undervisningen och responsens påverkan på undervisningen, behovet av yrkesutveckling och det som hindrar utvecklingen, skolans arbetsmiljö, utmaningarna inom mångkultur och hållbar utveckling. I studien deltar över 50 länder.

Med enkäter som är riktade till ledare och personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning utreds personernas uppfattningar inom ett brett område bl. a. om arbetet bland barn, metoder inom lek och inlärning, samarbetet med kollegor, arbetsklimatet samt pedagogiskt och administrativt ledarskap. I studien deltar 17 länder.

Tidtabell för TALIS 2024
Förstudie våren 2023
Huvudstudie våren 2024
Internationell huvudrapport 2025