Tietoa tutkimukseen osallistuville

Mitä tämä tutkimus koskee?

Tämä tutkimus on suunniteltu siten, että se tuottaa tietoa aikuisten jokapäiväisen elämän toimista, kuten lukemisesta, tiedonhausta, digitaalisten laitteiden käytöstä, sekä koulutuksesta ja työkokemuksesta. Tutkimus suoritetaan samanaikaisesti 32 eri maassa.

Kuka ottaa minuun yhteyttä?

Tutkimushaastattelija edustaa Tilastokeskusta, joka toteuttaa PIAAC-tutkimuksen yhdessä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. Voitte sopia tutkimushaastattelijan kanssa teille sopivan paikan ja ajankohdan tutkimukseen osallistumiselle. Usein haastattelut toteutetaan haastateltavan kotona tai rauhallisessa julkisessa ympäristössä.

Miten minut valittiin tutkimukseen?

Teidät valittiin satunnaisesti Suomessa asuvan aikuisväestön joukosta käyttämällä tilastotieteellistä otantamenetelmää.

Miksette pyydä jotakuta muuta?

Valitun henkilön vaihtaminen aiheuttaisi tutkimukseen virheitä. Olemme satunnaisotannalla valinneet jokaisen haastateltavan tutkimukseemme, ja aineiston kansallisen edustavuuden takia on erittäin tärkeää, että saamme tietoja nimenomaan valitulta henkilöltä. Kun saamme tietoja mahdollisimman monelta tutkimukseen valitulta henkilöltä, tutkimustieto on luotettavampaa.

Kauanko haastattelu kestää?

Haastattelu kestää keskimäärin hieman alle kaksi tuntia.

Mitä minulta kysytään?

Haastattelussa on ensiksi kysymyksiä taustastanne, muun muassa koulutuksestanne ja työurastanne, ja niiden jälkeen tulee tehtäviä, jotka liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin.

Onko kysymyksiin pakko vastata?

Osallistuminen on vapaaehtoista. Mutta koska teidät on tieteellisesti valittu edustamaan monia muita kaltaisianne, osallistumisenne on erittäin tärkeää tutkimusaineiston laadun varmistamiseksi. Voitte kieltäytyä vastaamasta mihin tahansa kysymykseen missä vaiheessa haastattelua tahansa.

Mistä tiedän, että tiedot ovat luottamuksellisia?

Laki velvoittaa meidät olemaan paljastamatta tietoja kellekään muulle kuin tutkimuksen parissa työskenteleville henkilöille. Jokainen tutkimuksen työntekijä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen ja luvannut siinä pitää kaikki haastateltavilta saadut tiedot luottamuksellisina. Lisäksi mitään tietoja, joista haastateltavan henkilöllisyys selviäisi, ei julkaista. Heti kun tutkimus on saatettu päätökseen, kaikki haastateltavien henkilöllisyyteen viittaavat tiedot hävitetään. Tulokset julkaistaan ainoastaan tilastollisiin analyyseihin perustuvina yhteenvetoina, eikä niitä ole mahdollista yhdistää kehenkään yksittäiseen vastaajaan.

Mihin tuloksia käytetään?

Tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa mm. kouluttajille, päättäjille ja tutkijoille Suomen aikuisväestön taidoista ja toiminnasta. Tuloksia voidaan käyttää monipuolisesti koulutus- ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden valmistelussa ja maamme aikuisten osaamisen kehittämisessä.