Tutkimuksen kohdejoukko

Perusjoukko

Aikuisväestö eli 16-65-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Perusjoukon koko on noin 3,5 miljoonaa henkilöä.

Otoskoko

8 000 henkilöä

Otos poimitaan ositetulla otannalla, jossa osituksen avulla varmistetaan aineiston kansallinen edustavuus mm. maantieteellisen ja ikäjakauman suhteen. Otannan suorittaa Tilastokeskus.

Ensimmäisen vaiheen tiedonkeruu alkaa 1.4.2021

Toisen vaiheen tiedonkeruu alkaa 1.8.2022