Tutkimuksen kohdejoukko

Perusjoukko

Aikuisväestö eli 16-65-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Perusjoukon koko on noin 3,5 miljoonaa henkilöä.

Otoskoko

8 400 henkilöä

Otos poimitaan ositetulla otannalla, jossa osituksen avulla varmistetaan aineiston kansallinen edustavuus mm. maantieteellisen ja ikäjakauman suhteen. Otannan suorittaa Tilastokeskus.

Esitutkimuksen tiedonkeruu alkoi 1.4.2021

Päätutkimuksen tiedonkeruu alkoi 1.9.2022