TALIS på svenska

Lärarna bakom Finlands framgång i PISA

Pressmeddelande 25.6.: OECD-undersökning: Finländska lärare trivs med sitt arbete och skulle välja sitt yrke igen

Teaching and Learning International Survey (TALIS 2013) – studien utreder lärarnas och rektorernas uppfattningar om det egna professionella kunnandets utveckling, skolans arbetsklimat och ledarskapet samt hur de påverkar undervisningen och lärandet. Finland deltar i denna studie tillsammans med över 30 länder. Studien leds av OECD. Studien riktar sig till högstadieskolorna men i Finland deltar också lågstadieskolorna, gymnasierna och yrkeskolorna. Resultaten från TALIS-studien kommer också att kopplas samman med elevernas inlärningsresultat från PISA-undersökningen.

Vad är TALIS 2013?

Målet för TALIS 2013 – studien är att ge deltagarländerna internationellt jämförbar information om tillvägagångsätt som främjar undervisningen, inlärningen, ledarskapet och om andra faktorer som relaterar till utbildning med hög kvalitet.

Centrala frågeställningar för TALIS 2013 är följande:
• Hur stöds lärarna och vilka resurser finns det för utvecklandet av lärarnas professionella kunnande?
• På vilket sätt påverkas undervisningen av den bedömning och den feedback som en lärare får och hur stöder dessa
lärarnas behov av professionell utveckling?
• Hur påverkas inlärningsmiljöerna och lärarnas arbete av sättet att leda skolan?

I studien undersöks ledarskapen på skolorna, utvecklingen av lärarutbildningen och av lärarnas professionella kunnande och vad som förväntas av lärarutbildningen. Andra mål för studien är bedömningen av lärarnas arbete och stämningen på arbetsplatserna. Dessutom kartläggs lärarnas pedagogiska metoder och metodernas verkan.

TALIS 2013 -studien genomförs i Finland under våren 2013. Den vägledande pilotstudien genomfördes i början av år 2012 i alla deltagarländer.

Det slutliga syftet med studien är att stödja elevernas inlärning och identifiera tillvägagångsätt för bättre inlärning. På hösten 2014 kommer de första resultaten för studien och då får de deltagande skolorna också information om studieresultaten.

Studien stöds av:

Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen (finsk- och svenskspråkig utbildning)
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Finlands Kommunförbund
Specialister för undervisnings -och bildningsväsendet OPSIA
Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE
Finlands Rektorer rf.