Publications

Ramamoorthi, B., Jäppinen, A.-K., & Taajamo, M. (2023). Manifestations of leadership identity development among multicultural higher education students. European Journal of Training and Development, 47(10), 147-162. https://doi.org/10.1108/ejtd-02-2023-0027 Open Access

Taajamo, M., Jäppinen, A.-K., & Nissinen, K. (2023). Understanding the essential elements of school culture in global contexts : exploring the TALIS 2018 data on school principals. International Journal of Leadership in Education, Early online. https://doi.org/10.1080/13603124.2023.2234859 Open Access

Jäppinen, A.-K., & Taajamo, M. (2022). Educational Leadership as a Process in Today's Changing Society. In V. Wang (Ed.), Handbook of Research on Educational Leadership and Research Methodology (pp. 16-35). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4144-2.ch002

Hämäläinen, R., Nissinen, K., Mannonen, J., Lämsä, J., Leino, K., & Taajamo, M. (2021). Understanding teaching professionals' digital competence : What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge?. Computers in Human Behavior, 117, Article 106672. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106672 Open Access

Pennanen, M., Taajamo, M., Risku, M., Rautopuro, J., & Häkkinen, P. (2021). Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset, 2021:7. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tutkimus-perusopetuksen-tutoropettajatoiminnasta-ja-sen Open Access

Ramamoorthi, B., Jäppinen, A.-K., & Taajamo, M. (2021). Co-sensing and co-shaping as shared and relational practices in bringing about relational leaders in higher education. SN Social Sciences, 1(8), Article 211. https://doi.org/10.1007/s43545-021-00210-w Open Access

Heikkinen, H. L. T., Utriainen, J., Markkanen, I., Pennanen, M., Taajamo, M., & Tynjälä, P. (2020). Opettajankoulutuksen vetovoima. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:26. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162423 Open Access

Taajamo, M., & Puhakka, E. (2020). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2018 : perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ensituloksia, osa 2. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset , 2020:18. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018-osa-2 Open Access

Taajamo, M., & Puhakka, E. (2019). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2018 : perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ensituloksia, osa 1. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset , 2019:8. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018 Open Access

Ludvigsen, S., Nortvedt, G. A., Pettersen, A., Pettersson, A., Sollerman, S., Ólafsson, R. F., Taajamo, M., Caspersen, J., Nyström, P., & Braeken, J. (2016). Northern Lights on PISA and TALIS. Nordic Council of Ministers. TemaNord, 2016:517. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:920756/FULLTEXT01.pdf Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2015). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:4. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75134 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (2014). Johdanto : pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 13-18). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (2014). Opettajaksi hakeutuminen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 19-24). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (2014). Opettajien induktiovaiheen haasteet ja osaamisen kehittäminen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 37-43). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., Välijärvi, J., Honkimäki, S., Keurulainen, H., Mikkola, A., & Weissmann, K. (2014). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Taajamo, M. (2014). Erilaisia näkökulmia opettajan työn kehittämiseen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 67-78). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6021-6 Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2014). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Yläkoulun ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2014:15. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/TALIS_2013.html Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S., & Välijärvi, J. (2013). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 50. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5557-1 Open Access

Lairio, M., Puukari, S., & Taajamo, M. (2013). Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus korkea-asteella. In V. Korhonen, & S. Puukari (Eds.), Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö (pp. 258-278). PS-kustannus.

Lairio, M., Puukari, S., & Taajamo, M. (2007). Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus haasteena yliopistossa. In M. Lairio, & M. Penttilä (Eds.), Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa (pp. 147-170). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puukari, S., & Taajamo, M. (2007). Kulttuurinen kehitystehtävä monikulttuurisen ohjauksen lähtökohtien hahmottamisessa. In M. Taajamo (Ed.), Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pp. 9-21). Opetushallitus.

Taajamo, M., & Puukari, S. (2007). Yhteistyöllä maahanmuuttajien työllistymiseen - Moniammatillinen yhteistyö maahanmuuttajien työelämään integroinnissa -projektin tuloksia. In M. Taajamo (Ed.), Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pp. 113-136). Koulutuksen Tutkimuslaitos.

Taajamo, M., & Puukari, S. (2007). Koulutus ja ohjaus ratkaisevia maahanmuuttajan työllistymisessä. Hallinto, (6), 24-25.

Taajamo, M., Puukari, S., & Lätti, M. (2007). Monikulttuurisen ohjausosaamisen syventäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 202-217). Opetushallitus.

Taajamo, M. (2005). Ulkomaiset opiskelijat Suomessa. Kokemuksia opiskelusta ja oppimisesta, elämästä ja erilaisuudesta. [Doctoral dissertation]. Koulutuksen tutkimuslaitos. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia., 16.

Sarja, A., & Taajamo, M. (2004). Tutkijuutta rajoilla. In M. Taajamo (Ed.), SUUNNISTUKSIA. TIEDE - KASVATUS - TAIDE (pp. 99-110). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Taajamo, M. (Ed.). (2004). Suunnistuksia. Tiede, kasvatus, taide..

Taajamo, M. (2003). Erilaisuuden toisenlainen hahmotelma. Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita, 16.

Taajamo, M. (2003). Kansainvälisyys - korkeakoulutuksen laadun osa-alue. In Laadun tekijät - havaintoja yliopisto-opetuksesta.

Taajamo, M. (2002). Get to know each other. Tiedonjyvä Special, 2002(5), 23.

Taajamo, M. (2002). Monikulttuurinen kampusalue - kohtaamisia yliopistomaailmassa. Campus, 2002(1). http://www.cimo.fi/campus

Taajamo, M. (2002). Avauksia kulttuuriseen moninaisuuteen yliopisto-opiskelussa. In L. Lestinen, & M. Saarnivaara (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä - Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 57-80). Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Taajamo, M. (1999). Studying abroad - a cultural aspect of the developmental task. In Innovative approaches to intercultural education (pp. 250-258). Jyväskylän yliopisto.

Taajamo, M. (1999). Ulkomailla opiskelu - kulttuurinen kehitystehtävä. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia, 9.