Käyttäjälähtöiset oppimateriaalit -hankkeelle 100 000 euron tutkimusrahoitus Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallitus on 3.4.2012 päätöksellään myöntänyt 100 000 euron tutkimusrahoituksen yliopistotutkija Raija Hämäläisen hankkeelle ”Käyttäjälähtöiset oppimateriaalit: Muokattavuus ja adaptoituvuus fysiikan ja teknologiakasvatuksen oppimisessa”.

Hankekuvaus

Teknologian kehittyminen mahdollistaa yhä moninaisempia tapoja tukea oppimista ja täten edesauttaa tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaamista. Viimeisin eurooppalainen tutkimus on osoittanut, että koulukontekstissa teknologian käyttäjänäkökulmaan liittyy kriittisiä ongelmia. Koulukontekstissa teknologian opetuskäytön hyödyntämiseen liittyvät odotukset ovat olleet ylioptimistisia, koska opettajien käyttäjänäkökulmaa ei ole huomioitu riittävästi. Perusongelma on, että vaikka periaatteessa oppimisympäristöt on suunniteltu tukemaan oppimista, ovat ne usein osoittautuneet opettajan näkökulmasta ongelmallisiksi integroida opetuksen ja oppimisen käytänteisiin. Tyypillisesti taustalla on kaksi keskeistä ongelmaa; 1) etteivät ympäristöt ole suunniteltu oppimisen teoreettisen tietämyksen pohjalta, 2) eivätkä ympäristöt tuota tietoa oppimisprosessin etenemisestä opettajalle ja tällöin opettajan on vaikea tarjota oikea-aikaista ja kohdennettua tukea oppijoille.

Hanke vastaa näihin haasteisiin ja sillä on neljä keskeistä tavoitetta:

  1. Tunnistaa fysiikan ja teknologiakasvatuksen keskeiset elementit ja integroida ne uusimpaan tutkimusperustaiseen tietoon tuottavista oppimisen toiminnoista
  2. Rakentaa digitaalinen ympäristö, jonka lähtökohtana on:
    • kansainvälisen tutkimustiedon tehokas hyödyntäminen oppimateriaalin kehityksen lähtökohtana
    • opettajien ja oppijoiden käyttäjänäkökulma
  3. Tutkia opettajan käyttäjänäkökulman ja korkeatasoisen oppimisen välistä yhteyttä digitaalisessa oppimisympäristössä
  4. Luoda uusia käyttäjälähtöisiä digitaalisen oppimateriaalin hyödyntämisen käytänteitä

Käytännössä hanke tuottaa käyttäjänäkökulman huomioivaa digitaalista oppimateriaalia fysiikan (luokat 5–9) ja teknologiakasvatuksen tarpeisiin sekä luo uutta tietoa ja osaamista materiaalin käyttäjänäkökulman ja korkeatasoisen oppimisen välisestä yhteydestä.

Hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet myös kehitysjohtaja Tero Rynkä Ubiikki Oy:stä sekä tohtorikoulutettava Kimmo Oksanen ja projektitutkija Kati Laine Koulutuksen tutkimuslaitokselta.


Yhteystiedot

Yliopistotutkija Raija Hämäläinen
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto
puh. +358 40 805 4250
raija.h.hamalainen@jyu.fi

http://ktl.jyu.fi/ktl/henkilosto/raija_hamalainen