PAEDEIA

Mikä on PAEDEIA?

PAEDEIA on Euroopan Unionin Lifelong Learning Programmen rahoittama Comenius-verkostohanke, jonka tavoitteena on kehittää hyviä käytänteitä uusien opettajien tukemiseksi työn alkuvaiheessa eli niin sanotussa induktiovaiheessa. PAEDEIA tulee sanoista “Pedagogical Action for a European Dimension in Educators' Induction Approaches” ja lyhenne viitaa myös kreikan kielen sanaan ‘paideia’ joka tarkoittaa antiikin kreikan kasvatusta. ’Paideian’ alkuperäisen merkityksen mukaan kasvatuksen tavoitteena on, että ihminen pääsee toteuttamaan hänessä olevat henkisen kasvun mahdollisuudet ja voi elää hyvän elämän. Hankkeen nimessä viitataan näin myös kokonaisvaltaiseen opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Tavoitteena sujuva siirtymä työelämään

PAEDEIAn tavoitteena on kehittää käytänteitä opettajan ammatin työhöntulovaiheessa sekä opettajankoulutuksen että työelämän puolella. Tämä merkitsee muutoksia sekä opintojen loppuvaiheen opetusharjoitteluun että työelämän alkuvaiheeseen.

Vastavalmistunut opettaja voi käytännön koulutodellisuudessa kohdata ennakoimattomia tilanteita (”reality schock”). Niinpä opettajankoulutuksen ja koulujen on valmistettava yhdessä jo viimeisen vuoden opiskelijoita opetusharjoittelussa selviytymään tulevista käytännön tilanteista ja tukea nuoria opettajia heidän alku-urallaan.

Osaava Verme ja PAEDEIA yhteisellä asialla opettajankoulutuksen parhaaksi

Suomen osalta hanke liittyy läheisesti Osaava Verme-verkoston toimintaan, jossa on tavoitteena sekä opettajan työhyvinvoinnin että työssä oppimisen tukeminen. Osaava Verme-verkostossa uusien opettajien tueksi sovelletaan vertaisryhmämentorointia eli vermeä, joka on myös kansainvälisessä hankkeessa valittu yhdeksi lähtökohdaksi. Jyväskylän yliopiston puolesta hankkeessa ovat edustettuina sekä Koulutuksen tutkimuslaitos että opettajankoulutuslaitos. Suomalaisena yhteyshenkilönä on Hannu Heikkinen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta, joka on myös suomalaisen Osaava Verme-verkoston koordinaattori. Opettajankoulutuslaitosta edustaa Ulla Kiviniemi.

 

Yhteistyökumppanit

PAEDEIAssa on mukana varsinaisina hankepartnereina Jyväskylän yliopiston lisäksi mukana opettajankouluttajia ja tutkijoita Ruotsin Karlstadista (Karlstads Universitet), Portugalin Portosta, (Instituto Politécnico do Porto), Tanskan Ejsbergistä (Professionshøjskolen University College Syddanmark) sekä Turkin Ankarasta (Gazi Universitesi). Lisäksi verkostoon kuuluu kaksi koulua Turkista, kaksi Ruotsista ja mainitut kaksi suomalaista koulua. Näiden varsinaisten hankepartnereiden lisäksi hankkeessa on mukana "associate partner" -statuksella myös muita opettajankoulutusyksiköitä mainittujen Euroopan maiden lisäksi Belgiasta ja Hollannista. Osaava Verme-verkoston opettajankoulutusyksiköillä on mahdollisuus osallistua PAEDEIAan "associate partner" -oikeuksin.

Jyväskylän yliopisto vastaa pääosin hankkeen suomalaisesta toteutuksesta yhteistyössä muuramelaisen Mäkelänmäen koulun ja jyväskyläläisen Pohjanlammen koulun kanssa. Molemmat koulut ovat myös Osaava Verme-verkoston yhteistyökumppaneita.

 

Kolmivuotinen toimintasuunnitelma

Hanke on kolmivuotinen (2012-15). Ensimmäisenä toimintavuonna keskitytään pääosin toimintakäytäntöjen suunnitteluun (Development Year 2012-13), toisena vuonna toimeenpanoon (Implementation Year 2013-14) ja kolmantena kokemusten levittämiseen (Dissemination Year). Hankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 300 000 euroa.

PAEDEIA järjestää erilaisia tapahtumia jokaisessa mukana olevassa maassa. Suomalaiset tapahtumat tulevat integroitumaan suomalaisten opettajankouluttajien käytänteisiin Osaava Verme-verkoston kautta.

Suunnitelma tarkentuu, kun hankkeen varsinainen suunnittelu käynnistyy Turkissa, Ankarassas pidettävässä suunnittelukokouksessa marraskuussa 2012.