Muutoksella mainetta - Kehittämistyön uutisia tammikuussa 2013 (9.1.2013)

Kasvatusalan kehittäminen on yhteinen ponnistuksemme, joka perustuu keväällä 2012 rehtorin hyväksymään Muutoksella mainetta –suunnitelmaan. Suunnitelman ja monien jo pitkään käynnissä olleiden hankkeiden lisäksi kehittämistyö sai vauhtia lokakuun alussa, kun aloitin hankkeen projektipäällikkönä. Tärkeänä osana työni aloitusta keskustelin laajasti eri henkilöiden ja henkilöstöryhmien kanssa kasvatusalan kehittämisestä ja keskustelut jatkuvat edelleen. Käytyjen keskustelujen perusteella tuli varsin pian tarpeelliseksi selventää perusteet, joiden pohjalta kasvatusalaa kehitetään. Erityisesti rakenteellisia ja hallinnollisia ratkaisuja koskevat kysymykset nousivat monessa keskustelussa esille.


Kehittämistyötä koordinoiva muutosryhmä linjasi kokouksessaan 13.12.2012 seuraavanlaiset kannanotot keskeisiin rakenteellisiin kysymyksiin.


1. Kasvatustieteiden tiedekunnan ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen hallinnollinen erillisyys on yhteistyön kehittämisen lähtökohtana. Vaikka monenlaiset hallintomallit ovat mahdollisia ja niissä kaikissa on vahvuutensa, koulutuksen tutkimuslaitos jatkaa edelleen erillisenä laitoksena, koska se viestii selkeimmin KTL:n valtakunnallista erityisluonnetta.


2. Tiedekunnan laitosten yhdistäminen tai muu laitosrakenteen muuttaminen ei ole nyt meneillään olevassa prosessissa ensisijaista. Tiedekunnan hallinnolliseen uudistamiseen ei näin ollen ole välitöntä tarvetta. Kehittämistyön keskiössä on tällä hetkellä toiminnallisen yhteistyön edistäminen, joka on mahdollista toteuttaa nykyisessä hallinto- ja johtamisjärjestelmässä.


Käytännössä yhteistyötä kehitetään hakemalla hyviä toiminnallisia ratkaisuja, jotka vahvistavat niin tutkimusta, opetusta kuin yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Näitä toiminnallisia ratkaisuja luomme kaikki yhdessä. Siksi jokaisen panos on tärkeä ja arvokas.


Muutosorganisaation työryhmien jäsenet löytyvät oheisesta listasta.


Hanketerveisin,
Sakari Saukkonen
Muutosorganisaatio


Hankkeen projektipäällikön lisäksi ryhmiin nimetyt henkilöt


Muutosryhmä - toimii muutosprosessin johto- ja koordinaatioryhmänä
Marjatta Lairio, pj.
Jouni Välijärvi, pj.
Anja-Riitta Lehtinen
Tiina Silander
Päivi Häkkinen
Helena Rasku-Puttonen
Jouni Viiri


Tutkimuksen kehittämisryhmä
Jouni Viiri, pj.
Päivi Häkkinen
Mikko Aro
Miika Marttunen
Anna-Maija Poikkeus
Marja-Leena Laakso
Jussi Välimaa
Minna Murtorinne-Lahtinen, ryhmän sihteeri


Koulutuksen kehittämisryhmä
Päivi Tynjälä, pj.
Pentti Moilanen
Mirja Tarnanen
Raija Pirttimaa
Kaija Collin (keväällä 2013 Tapio Aittola)
Leila Tuominiemi
Amelie Martikainen (opiskelijaedustaja)
Lisäksi kaksi muuta vielä nimeämätöntä opiskelijaedustajaa


Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisryhmä
Jukka Alava, pj.
Jouni Välijärvi
Matti Rautiainen
Matti Kuorelahti
Jouni Sojakka


Johtamisen ja tukipalvelujen kehittämisryhmä
Paula Hassinen, pj.
Tiina Silander
Anja-Riitta Lehtinen
Jouni Välijärvi
Helena Koivunen-Klemmt