Ammatillisen koulutuksen suorittaneiden aikuisten osaamisessa vakavia puutteita (tiedote 10.9.2014)

Suomalaisaikuisten osaamisen taso tietoteknisessä ongelmanratkaisussa on yleisesti ottaen Euroopan kärkipäätä. Tuore tutkimus paljastaa kuitenkin huolestuttavan piirteen osaamisen epätasaisesta jakautumisesta: Yli puolella ammatillisen koulutuksen suorittaneista aikuisista on heikot ongelmanratkaisutaidot. Tämä saattaa tulevaisuudessa osoittautua varsin haitalliseksi Suomen kilpailukyvylle.

Suomessa on parhaillaan meneillään suuri työelämän rakennemuutos. Niin sanotut ”suorittavat työt” vähenevät jatkuvasti automatiikan korvatessa ne – viimeisten kymmenen vuoden aikana esimerkiksi teollisuudesta on kadonnut yli 100 000 työpaikkaa. Tulevaisuudessa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän korkean teknologian osaamiseen, joka edellyttää ongelmanratkaisutaitoja teknologisissa ympäristöissä. Lisäksi työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän tietoteknistä osaamista.

Juuri valmistuneessa tutkimuksessa keskityttiin suomalaisten aikuisten tietoteknisten ongelmanratkaisutaitojen tunnistamiseen. Tulokset ovat hälyttävät: Noin joka viides vain toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista aikuisista on niin sanottu riskisuoriutuja ongelmanratkaisussa, eli heidän taitonsa eivät yllä edes niin sanotun heikon suoriutujan tasolle. Heikkoja suoriutujia on jopa neljä kymmenestä, joka kolmas suoriutuu keskitasoisesti ja vain neljä sadasta suoriutuu hyvin.

Taitojen heikkous tulee esille erityisesti silloin, kun verrataan vain ammatillisen koulutuksen suorittaneita aikuisia vähintään lukiokoulutuksen suorittaneisiin aikuisiin: Ammatillisen koulutuksen suorittaneet ovat jopa kuusi kertaa todennäköisemmin riskisuoriutujia ja kolme kertaa todennäköisemmin heikkoja suoriutujia kuin ne, joilla on vähintään lukiokoulutus. Erityisen alle 40-vuotiaiden aikuisten teknologisten ongelmanratkaisutaitojen osaamiserot ovat huolestuttavan suuria.

–  Käytännössä osaamisen epätasainen jakautuminen on huolestuttavaa sekä yksilöiden elämänlaadun ja työssä suoriutumisen että pidemmällä aikavälillä koko Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta, toteaa dosentti Raija Hämäläinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa verrattiin ammatillisen koulutuksen saaneiden osaamista 11 Euroopan maassa. Suomalaisten ammatillisen koulutuksen saaneiden aikuisten tietotekninen ongelmanratkaisutaito on vain 11 Euroopan maan keskitasoa, vaikka koko aikuisväestön osaaminen on kansainvälistä huippua.

Koulutusvuosien määrä vaikuttaa osaamiseen

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ammatillisen koulutuksen käyneiden aikuisten heikot ongelmanratkaisutaidot eivät johtuneet ammatillisesta koulutuksesta koulutusmuotona, vaan esimerkiksi vähäisemmästä koulutusvuosien määrästä.

–  Ammatillisen koulutuksen ja siihen kohdistuvan tutkimuksen leikkaukset uhkaavat heikentää ammatillisen koulutuksen käyneiden asemaa entisestään, arvioi Hämäläinen.

Suomessa ammatillisen koulutuksen käyneiden aikuisten määrä on suuri: peruskoulun jälkeen suoraan ammatilliseen koulutukseen jatkaa vuosittain yli 40 % ikäluokasta.  Hämäläisen ja professori Antero Malinin mukaan olisikin siis äärimmäisen tärkeää löytää ne keinot, joilla aikuisväestön tietoteknisiä ongelmanratkaisutaitoja voisi kehittää. Näin pystyttäisiin varmistamaan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden ammatillinen kehitys ja sitä kautta myös turvaamaan Suomen kilpailukyky tulevaisuudessa.

Tutkimustulokset on julkaistu englanniksi International Journal for Research in Vocational Education and Training -tiedelehdessä. Tulokset perustuvat kansainvälisen PIAAC-tutkimuksen aineiston analyyseihin, joissa oli mukana 11 Euroopan maata ja 50 369 aikuista, joista 4503 suomalaisia. PIAAC-tutkimuksen kohteena ovat 16–65-vuotiaat aikuiset.

Lisätietoja:

  • Dosentti Raija Hämäläinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, 040 744 2611 raija.h.hamalainen@jyu.fi (ammatillista koulutusta koskevat kysymykset)
  • Professori Antero Malin, Koulutuksen tutkimuslaitos, 040 805 4263, antero.malin@jyu.fi (PIAACin käytännön toteutusta koskevat kysymykset)
  • PIAAC-tutkimuksen verkkosivut: https://ktl.jyu.fi/piaac

Tiedotteeseen liittyvä grafiikka ja valokuva tutkijoista löytyvät osoitteesta: http://ktl.jyu.fi/piaac/ensitulokset/t100914

Artikkelin tiedot: VET workers’ problem-solving skills in technology-rich environments: European approach. Hämäläinen, R., Cincinnato, S., Malin, A., De Wever, B. http://134.102.80.111/index.php/IJRVET/article/view/18