Uusi julkaisu maahanmuuttajien kouluttajien tueksi (tiedote 28.8.2014)

Sanotaan, että kielen lisäksi työ on maahanmuuttajien avain yhteiskuntaan. Työllistyminen vaatii kuitenkin koulutusta, mikä voi osoittautua haastavaksi, mikäli opiskelijoiden taustat ovat erilaiset sekä kielellisesti että kulttuurisesti.

Näihin haasteisiin on nyt haettu ratkaisua niin sanotussa muutoslaboratoriossa.  Seitsemän kuukautta kestäneen prosessin tuloksena syntyi säiemalli, joka on uudenlainen kulttuurienvälisen ammatillisen koulutuksen malli. Se liittyy neljän eri kulttuurienvälisen opetuksen keskeiseen jännitealueeseen - työelämä, opetustyö, oppilaitoksen käytännöt sekä kulttuuriset oppimiskäytännöt. Projektiin osallistui Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, heidän opettajiaan sekä oppilaitoksen johtoa.

Mallissa oppimisen kohteeksi nostettiin erillisten oppiaineiden sijaan ammatin kulttuuriset käytännöt. Säiemallin nimi kuvastaa sitä, että ammatillinen osaaminen koostuu eri asioista, joita voidaan tarkastella erikseen, mutta käytännön opetustyössä ne usein punoutuvat köyden kaltaiseksi kimpuksi. Maahanmuuttajakoulutuksessa erityisesti suomen kielen opinnot sekä ammattiaineiden opinnot muodostavat vahvan yhteenkietoutuman.

Englanninkielinen teos on suunnattu maahanmuuttajaopiskelijoita opettaville sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita maahanmuuttajien koulutuksesta. Teos on vapaasti saatavilla osoitteesta https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/f031.

Muutoslaboratorioprosessi on osa Suomen Akatemian rahoittamaa OPCE-hanketta (Opening Pathways to Competence and Employment for Immigrants). Hanketta on johtanut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Projektin tavoitteena oli tutkia, missä määrin maahanmuuttajien osaaminen tunnustetaan ja miten se vaikuttaa heidän työllistymiseensä, uralla etenemiseen ja koulutukseen pääsyyn.

Lisätietoja:

Teoksen tiedot: Challenges of Intercultural Vocational Education and Training: Developing a Strand Model in the Change Laboratory. Marianne Teräs, Johanna Lasonen, Maria Nuottokari. Koulutuksen tutkimuslaitos 2014.