Ahvenanmaa peittoaa muut suomalaiset ja pohjoismaiset koulut PISA 2012-tutkimuksessa matematiikassa (tiedote 8.12.2014)

Tulokset parantuneet vuodesta 2003

Vuoden 2012 PISA-tutkimuksen mukaan suomalaisten oppilaiden matematiikan osaamistaso on laskenut vuodesta 2003. Vastaavanlainen kehitys on nähtävissä kaikissa pohjoismaissa Norjaa lukuun ottamatta. Ahvenanmaalaisissa kouluissa matematiikan osaamisen kehitys on kuitenkin ollut päinvastaista. PISA 2012 -tutkimuksessa ahvenanmaalaiset oppilaat pärjäsivät matematiikassa keskimäärin paremmin kuin muut suomalaiset koulut tai muut pohjoismaiset maat.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijan Heidi Harju-Luukkaisen mukaan ahvenanmaalaisten koulujen tulokset ovat varsin positiiviset.

– Ahvenanmaa kohtuullisen eristäytyneenä alueena on onnistunut siinä, mitä muut ovat yrittäneet. Ahvenanmaalaiset koulut ovat samanaikaisesti saavuttaneet hyvän osaamistason matematiikassa sekä parantaneet tulostaan verrattaessa vuoden PISA 2003 -tutkimustuloksiin.

Ne tekijät, jotka selittivät parhaiten oppilaiden menestystä matematiikassa Ahvenanmaalla, olivat oppilaiden minäkäsitys matematiikassa ja matematiikan suoritusluottamus. Muissa suomalaisissa kouluissa oli havaittavissa vastaavanlaisia selittäviä muuttujia sekä selitysosuuksia.

Tyttöjen menestys poikia parempaa

Tutkimustulosten mukaan ahvenanmaalaiset tytöt pärjäsivät poikia paremmin matematiikassa, luonnontieteissä, lukutaidossa sekä ongelmanratkaisutaidossa. Lukutaidossa erot olivat suurimmat sukupuolten välillä, jopa 58 pistettä. Lukutaitoerot ahvenanmaalaisten tyttöjen ja poikien välillä olivat samansuuntaiset jo PISA 2009 -tutkimuksessa.

– Meillä aikuisilla on tärkeä tehtävä tässä. Meidän tulee varmistaa, että kaikki oppilaat saavat Suomessa tasa-arvoista opetusta riippumatta oppilaan sukupuolesta tai koulun sijainnista, toteaa Harju-Luukkainen.

Vuoden PISA 2012 -tutkimuksen tulokset nostavat esiin monia myönteisiä seikkoja ahvenanmaalaisista kouluista. Muun muassa oppilaiden kouluun kuulumisen tunne oli OECD:n keskiarvoa korkeampaa. Myös oppilaiden ja opettajien väliset suhteet olivat OECD:n keskiarvoa, mutta kuitenkin korkeammalla tasolla verrattuna suomenkielisiin kouluihin. Myös työrauha oppitunneilla oli parempaa verrattuna muihin oppilasryhmiin Suomessa.

Mitä PISA arvioi ja miten?

PISA on OECD:n kansainvälinen arviointiohjelma, joka arvioi oppilaiden osaamista matematiikassa, luonnontieteissä, lukutaidossa ja ongelmanratkaisutaidossa. Tutkimuksessa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret osaavat etsiä, soveltaa ja tuottaa tietoa erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Ahvenanmaalaisten koulujen oppilaiden osaamisen arviointi toteutettiin erillishankkeena Koulutuksen tutkimuslaitoksella Jyväskylän yliopistossa.

– On tärkeää, että oppilaat ruotsinkielissä kouluissa arvioidaan myös jatkossa kansainvälisissä arviointitutkimuksissa suuremmalla otoksella. Tällaiset otokset mahdollistavat eri oppilasryhmien luotettavan vertailun, painottaa Harju-Luukkainen.

Lisätietoa tutkimuksesta

Julkaisutiedot

PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna . Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Raportti on saatavilla verkosta http://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/d113 ja painettuna Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelusta, p. 040 805 4276, ktl-asiakaspalvelu@jyu.fi, www.ktl-julkaisukauppa.fi.