Kahdeksasluokkalaisten yhteiskunnallista osaamista, osallistumista ja asenteita mittaava tutkimus käynnistyy (tiedote 7.8.2014)

Koulutuksen tutkimuslaitoksessa käynnistyy jälleen kahdeksasluokkalaisten yhteiskunnallista osaamista, osallistumista ja asenteita mittaava tutkimus, ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study 2016). Se on kansainvälisen IEA-järjestön organisoima tutkimus, joka tuottaa tietoa nuorten yhteiskuntaa koskevasta tietämyksestä, keskeisimpien ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtämisestä, asennoitumisesta kansalaisuuteen ja kansalaisyhteiskuntaan sekä nuorten halukkuudesta toimia kansalaisyhteiskunnan aktiivisina jäseninä.

Pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu peruskoulun 8.-luokkalaisille esitettävistä tiedollisista koetehtävistä sekä asenteita ja osallistumista koskevista kyselyistä. Lisäksi kahdeksansien luokkien opettajilta kerätään tietoa mm. heidän käsityksistään koulujen yhteiskunnallisesta opetuksesta ja kasvatuksesta sekä sosiaalisista suhteista koulussa. Rehtoreilta kerätään tietoa koulujen opiskeluolosuhteista sekä yhteiskunnallisen opetuksen ja kasvatuksen toteutuksesta.

Tutkimuksen esikoe toteutetaan marraskuussa 2014 ja päätutkimus helmi-huhtikuussa 2016. Ensimmäiset tulokset julkistetaan marraskuussa 2017. Esikokeeseen ja päätutkimukseen osallistuvat koulut saavat koulukohtaisen palautteen.

Koulut ja vastaajat valitaan otannalla. Suomessa esitutkimukseen valitaan 32 koulua. Valituille kouluille ilmoitetaan esikokeesta kirjeitse elokuun 2014 puolivälissä. Päätutkimukseen valitaan noin 185 koulua. Tutkimukseen osallistuu 30 maata ympäri maailmaa.

Tutkimus rakentuu keskeisiltä osin vuonna 2009 toteutettuun ICCS-tutkimukseen ja vuonna 1999 toteutettuun CIVED-tutkimukseen. Tutkimusten sisällöllinen vastaavuus mahdollistaa osaamisen, osallistumisen ja asenteiden muutoksen pitkäaikaisen seurannan.

Koulutuksen tutkimuslaitos toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Hankkeen verkkosivut: https://ktl.jyu.fi/iccs/

Lisätietoja: