Tutkimushanke etsii ratkaisua teknologian opetuskäytön haasteisiin (tiedote 6.9.2012)

Opettajille ja oppilaille luvassa uusia digitaalisia työvälineitä


Teknologian kehittyminen mahdollistaa uusia tapoja tukea oppimista ja edesauttaa tulevaisuuden
työelämän tarpeisiin vastaamista. Tietoteknologian käyttö opettajan työssä on kuitenkin osoittautunut
usein ongelmalliseksi. Tähän ollaan hakemassa ratkaisua Jyväskylän yliopiston Koulutuksen
tutkimuslaitoksen ja Ubiikki Oy:n hankkeessa, jossa parannetaan opettajien toimintaedellytyksiä ja
kehitetään työvälineitä heidän käyttöönsä.


- Teknologian on havaittu tarjoavan kiistattomia etuja perinteisiin opiskelumenetelmiin
verrattuna, esimerkiksi havainnollisempia ja joustavampia oppimisratkaisuja. Lisäksi
parhaimmillaan teknologian onnistunut hyödyntäminen saa aikaan korkeatasoista yhdessä
työskentelyä ja parempia oppimistuloksia, kertoo yliopistotutkija Raija Hämäläinen Jyväskylän
yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.


Tietoteknologian sisällyttäminen opetukseen ja oppimiseen ongelmallista


Teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen kiistattomasta tarpeesta ja mahdollisuuksista huolimatta sen
käyttöön ja hyödynnettävyyteen liittyy ongelmia. Esimerkiksi kouluissa teknologian opetuskäytön
hyödyntämiseen liittyvät odotukset ovat olleet ylioptimistisia, koska opettajien käyttäjänäkökulmaa ei
ole huomioitu riittävästi. Valitettavan usein teknologian opetuskäytön osalta huomio on kiinnittynyt
lähinnä teknisen laitteiston hankintaan. Uusimmat tutkimustulokset ja opettajien kokemukset
teknologian opetuskäytön yleistymisen ongelmista osoittavat ettei tämä yksinään riitä. Teknologisten
sovellusten todellinen integroituminen edellyttää opetuksen käytänteitä, joihin opettajat ovat
sitoutuneita.


- Perusongelma on, että vaikka periaatteessa oppimisympäristöt on suunniteltu tukemaan
oppimista, ne ovat usein osoittautuneet opettajan näkökulmasta ongelmallisiksi tuoda mukaan
opetuksen ja oppimisen käytänteisiin. Tyypillisesti ongelmia aiheuttaa esimerkiksi se, etteivät
ympäristöt tuota tietoa oppimisprosessin etenemisestä opettajalle ja tällöin opettajan on vaikea
tarjota oikea-aikaista ja kohdennettua tukea oppijoille, valaisee Hämäläinen.


Juuri käynnistyneessä hankkeessa Käyttäjälähtöiset oppimateriaalit: muokattavuus ja adaptoitavuus
fysiikan ja teknologiakasvatuksen oppimisessa haetaan ratkaisuja edellä kuvattuihin ongelmiin.
Hanketta rahoittaa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston
Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä Ubiikki Oy:n kanssa. Hanke liittyy kiinteästi kansainvälisesti
korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää opettajille työvälineitä, jotta
teknologianopetuskäyttöön suunnattuja resursseja voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.


– Uusia työvälineitä edistämään opettamista ja oppimista on odotettavissa vuoden 2013 aikana,
lupaa kehitysjohtaja Tero Rynkä Ubiikki Oy:stä.


– Hankkeessa kehitettävien työvälineiden ja työskentelytapojen avulla parannetaan opettajien
toimintaedellytyksiä vastata tulevaisuuden tietoyhteiskunnan tarpeisiin, kertoo hankkeen
johtaja, yliopistotutkija Raija Hämäläinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta.


Lisätietoja:


Yliopistotutkija Raija Hämäläinen (hankkeen vastuullinen johtaja), Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 040
805 4250, raija.h.hamalainen@jyu.fi
Kehitysjohtaja Tero Rynkä, Ubiikki Oy, puh. 050 307 0792, tero.tynka@ubiikki.fi