Ohjausalan ammattilaisille kehitetään eurooppalaisia osaamiskriteerejä (tiedote 4.6.2012)

28 Euroopan maan ohjausalan asiantuntijat kokoontuvat Jyväskylään 5.–7.6.2012
Eurooppalaiset ohjausalan asiantuntijat ovat laatineet esityksen alan ammattilaisten osaamiskuvauksiksi.
Osaamiskriteerejä voidaan hyödyntää kansallisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen
(TNO-palvelujen) laadun arvioinnissa myös Suomessa eri oppilaitosmuodoissa ja
TE-toimistoissa.


Osaamiskriteerit pohjautuvat NICE-verkoston (Network for Innovation in Career Guidance &
Counselling in Europe) tekemään vertailututkimukseen Euroopan unionin jäsenmaissa.
Verkosto kokoontuu päätöskonferenssiin 5.–7.6.2012 Jyväskylään. Tilaisuuteen on kutsuttu 70
ohjausalan asiantuntijaa 28 maasta. Konferenssin järjestävät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen
tutkimuslaitos ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.


Ohjausta kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä


– Osaamiskriteerejä tullaan täsmentämään vuosina 2013–14 osana Euroopan unionin jäsenmaiden
TNO-palvelujen kansallisia laatukriteerejä. Laadun mittareita ovat kansalaisten osallisuus
palvelujen kehittämisessä, palvelujen saatavuus, kattavuus ja eri hallinnonalojen yhteistyö
palvelujen tuottamisessa, kertoo projektipäällikkö Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö nostivat keväällä 2011 ohjaustyötä
tekevien ammattilaisten osaamisen lisäämisen kehittämistavoitteeksi vuoteen 2015 mennessä.
Suomessa taustalla on ohjauksen kasvanut kysyntä sekä ohjaustehtävien laajeneminen oppilaitosten
ja TE-toimistojen ulkopuolelle työpaikoille sekä lisääntynyt yhteistyö eri hallinnonalojen
välillä.


– Päätöskonferenssin painopiste on ohjauksen toimijoiden ja ohjauskoulutuksiin osallistuvien
henkilöiden osallisuuden lisäämisessä. Ohjaushenkilöstön osaamiskriteereillä kehitetään
ohjausta osana koulujen opetussuunnitelmia, henkilökohtaista ohjausta sekä monihallinnollista
ja -ammatillista yhteistyötä ohjauksessa. Konferenssissa esitellään myös verkostossa toimivien
ohjauskoulutusyksiköiden parhaita opetus- ja oppimiskäytänteitä, valaisee opettajankoulutuspäällikkö
Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.


Vuonna 2010 perustettua NICE-verkostoa koordinoi Heidelbergin yliopisto Saksasta ja Euroopan
komissio rahoittaa työtä ERASMUS-ohjelman kautta. Verkostossa on mukana kaikkiaan 46
koulutusyksikköä 19 EU:n jäsenmaassa. Suomesta verkostossa mukana ovat olleet Jyväskylän
yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Opettajankoulutuslaitos sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun
ammatillinen opettajakorkeakoulu.


Lisätietoja:


Raimo Vuorinen, puh. 050 3611 909, raimo.vuorinen@jyu.fi
Jukka Lerkkanen, puh. 0400 249 643, jukka.lerkkanen@jamk.fi
Tapahtuman www-sivu: http://ktl.jyu.fi/ktl/english/nice The NICE Network: http://www.nice-network.eu/the_nice_network.html