Aikuisten perustaidot mikroskoopin alle (tiedote 19.9.2012)

Nuorten lukutaitoa on tutkittu paljon, mutta miten ikä vaikuttaa lukutaitoon? Muun muassa tähän
kysymykseen pyrkii vastaamaan vuonna 2013 käynnistyvä laaja tutkimus, joka selvittää suomalaisen,
ruotsalaisen, norjalaisen ja tanskalaisen aikuisväestön kognitiivisia perustaitoja. Näillä tarkoitetaan
lukutaitoa, numeerisia taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja tietoteknisessä ympäristössä.
Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien ihmisten kognitiiviset perustaidot ovat
tyypillisesti nuorten taitoja heikommat. Nyt tarkoituksena on kuitenkin pureutua syvemmälle.


– Iän ja kognitiivisten perustaitojen yhteyden lisäksi aiomme tutkia esimerkiksi sitä, mitkä tekijät
ylipäätään vaikuttavat taitojen kehittymiseen ja niiden heikkenemiseen, kertoo Jyväskylän yliopiston
Koulutuksen tutkimuslaitoksen professori Antero Malin, joka toimii hankkeen koordinaattorina.


Onko ikä ainoa perustaitoihin vaikuttava tekijä?


Tutkimuskohteena ei ole ainoastaan henkilön ikä, vaan lisäksi on tarkoitus selvittää, millainen vaikutus
muun muassa koulutuksella, sukupuolella, mahdollisella maahanmuuttotaustalla ja työelämän
kokemuksilla on. Tutkimustulosten avulla pyritään löytämään keinoja, joilla taitojen mahdollista
heikkenemistä voidaan ehkäistä.


– Tutkimus tulee tarjoamaan arvokasta tietoa koulutuksen suunnittelun kannalta, mutta myös
jatkotutkimusmahdollisuudet ovat valtavat, Malin visioi.


Suomesta tutkimuksessa on mukana Malinin lisäksi yliopistonlehtori Sari Sulkunen Jyväskylän yliopiston
kielten laitokselta. Lisäksi mukana on nimekäs tutkijajoukko kolmesta muusta Pohjoismaasta.
Tutkimukseen on saatu rahoitusta NordForsk-organisaatiolta.


Hankkeessa hyödynnetään tutkimusaineistoa, joka on kerätty PIAAC-hankkeen (Programme for the
International Assessment of Adult Competencies) yhteydessä vuosina 2011–2012. Aikuisten PISAksikin
kutsutusta PIAACista saatu aineisto yhdistetään ainoastaan Pohjoismaissa saatavilla oleviin
rekisteritietoihin vastaajien koulutuksesta ja työhistoriasta. PIAAC-tutkimukseen pohjoismainen aineisto
sisältää tiedot noin 20 000 16-65-vuotiaasta henkilöstä. Tiedonkeruu toteutettiin käyntihaastatteluina,
joka sisälsi haastattelijan tekemän tietokoneavusteisen taustakyselyn ja perustaitoja arvioivien tehtävien
itsenäisen tekemisen tietokoneella. Tehtävien tekemisessä oli mahdollista käyttää myös perinteisiä
paperisia tehtävävihkoja.


Tutkimus alkaa vuonna 2013 ja kestää kolme vuotta. Ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vuonna
2014.


Lisätietoja:


Professori Antero Malin, Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 040 805 4263, antero.malin@jyu.fi
Yliopistonlehtori Sari Sulkunen, Kielten laitos, puh. 040 805 3246, sari.sulkunen@jyu.fi